Stanovisko ke Koncepci nákladní dopravy 2024-2035

Koncepce z dílny Ministerstva dopravy ČR

Cílem Koncepce nákladní dopravy pro období 2024 – 2035 je uspokojovat přepravní poptávku s minimálními dopady na veřejné zdraví, životní prostředí a klimatické změny. Schopnost uspokojovat přepravní poptávku nesmí být omezujícím faktorem hospodářského růstu. Na druhou stranu organizace výroby a distribuce musí zohledňovat cenu dopravy včetně externích nákladů a musí přicházet s logistickými řešeními, která omezují potřebu věci přepravovat, pokud to není nezbytně nutné. Jde tedy o to, aby ekonomický růst probíhal rychleji než celkové přepravní potřeby. S ohledem na připravované změny v energetice pro dopravní sektor, je koncepce zaměřena na spolupráci jednotlivých druhů dopravy, zejména na převod dálkové nákladní dopravy na dopravu kombinovanou.

Cílem je stanovit priority pro oblast logistiky a nákladní dopravy a vytvořit takové prostředí, ve kterém může logistika a nákladní doprava zajišťovat potřebnou úroveň služeb pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky, a zároveň hospodárně využívat existující zdroje a postupně se zbavovat závislosti na fosilních zdrojích. Jedním z prostředků ke snížení negativních celospolečenských účinků nákladní dopravy na společnost je rovnoměrná dělba přepravní práce mezi jednotlivé druhy dopravy. Je potřeba vytvořit takové prostředí, v němž budou moci být plně rozvinuty přednosti jednotlivých druhů dopravy, tj. aby mohly být poskytovány efektivnější a výkonnější logistické služby při naplňování strategických cílů v oblasti snižování energetické náročnosti, vlivu na životní prostředí a globální změny klimatu.

Doprava musí být udržitelná nejen klimaticky a environmentálně, ale i ekonomicky a sociálně. Pro snížení nákladů spojených s budováním a s provozem obnovitelných zdrojů energie je účelné spotřebu energie pro dopravu zásadním způsobem snižovat, a to zvýšením energetické účinnosti dopravy.

Nová Koncepce nákladní dopravy pro období 2024 – 2035 je aktualizací Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030 a reaguje na připravovanou evropskou legislativu pro oblast nákladní dopravy, tzn. Balíček efektivní a zelené mobility a Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ekologizace nákladní dopravy. Kromě sdělení se balíček skládá z legislativních návrhů přijatých EK 11. července 2023:

  • revize směrnice, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (96/53/ES),
  • návrh nařízení o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru, o změně směrnice 2012/34/EU a o zrušení nařízení (EU) č. 913/2010,
  • návrh nařízení pro harmonizovaný rámec pro účtování emisí skleníkových plynů ze služeb nákladní a osobní dopravy (CountEmissionsEU),
  • revize směrnice o kombinované dopravě (92/106/EHS).
Více informací k návrhům Ekologizace nákladní dopravy naleznete na našem webu Zelená transformace zde


Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje opatření na podporu jednotlivých dopravních módů, jakož i kombinované dopravy. Nutné je jasně podpořit pořizování nízkoemisních vozidel i výstavbu a modernizaci železniční infrastruktury.

V připomínkách například žádáme o větší podporu kombinované dopravy a zároveň upozorňujeme, že současný návrh revize směrnice o kombinované dopravě není zcela vhodný.

Zároveň je nutné více podpořit nákladní nízkoemisní mobilitu přímo na silnici, a to dotačním programem i maximální slevou ze sazeb mýtného.

Nutné je se zabývat i železniční dopravou jako takovou, a to ať už pořizováním nových vlaků, tak dostavbou infrastruktury a odstranění úzkých míst i dodatečnou elektrizací. K investicím do infrastruktury musí sloužit desetiletý Plán železničních staveb.

Také je potřeba, aby se Koncepce více zabývala vodní dopravou a jejími potřebami v čele se zajištěním splavnosti.

Celé stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět