Stanovisko k novelizaci vyhlášky - vykazování množství elektřiny při společném spalování neobnovitelných zdrojů a OZE

Stanovisko k návrhu novely vyhlášky 502/2005 Sb.,o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje návrh ERÚ na novelu vyhlášky č. 502/2005 Sb. Uvedený návrh uvádí dosavadní znění vyhlášky č. 205/2005 Sb. o způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje (fosilních paliv) do souladu se základními fyzikálními zákony a uvádí ji do souladu s dalšími platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 344/2009 Sb. o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysoko-účinné kombinované výroby elektřiny. Současně na základě dílčích připomínek svých členských organizací upozorňuje na problémy, které návrh novely vyhlášky může přinést v oblasti kombinované výroby tepla a elektrické energie.

SPČR chápe návrh jako další dílčí příspěvek ERÚ k nápravě nepříznivých dopadů nadměrné podpory OZE a nárůstu ceny elektrické energie na ekonomiku a konkurenceschopnost českého průmyslu. Proto návrh ERÚ plně podporuje s tím, že doporučuje hlubší posouzení návrhu novely z pohledu širších souvislostí zejména s ohledem na kogenerační výrobu tepla a elektřiny ještě před jeho schválením a uplatnění připomínek, uvedených v příloze.

Přílohy:

 1. Připomínky ČEZ, a.s. k návrhu novely vyhlášky 502/2005 Sb.,
  o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny
  při společném spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje
 2. Vyjádření Českého svazu zaměstnavatelů v energetice k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., kterou se stanoví způsob vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

Připomínky ČEZ, a.s. k návrhu novely vyhlášky 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje 

Jakkoliv rozumíme snaze Energetického regulačního úřadu o zajištění souladu výpočtů uvedených v příloze č. 3 vyhlášky 502/2004 Sb. s výpočty uvedenými ve vyhláškách Ministerstva průmyslu a obchodu 439/2005 Sb. resp. 344/2009 Sb., tak musíme konstatovat, že bez dalších doprovodných úprav spojených s novelou vyhlášky 502/2005 Sb. je nutné návrhy novely odmítnout jako celek, a to z následujících důvodů:

 1. Z návrhu novely vyhlášky 502/2005 Sb. a ani z důvodové zprávy k ní není patrné, zda Energetický regulační úřad současně s datem účinnosti předkládaného návrhu novely vyhlášky předpokládá vydat změnu Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, a to konkrétně změnu v bodě 1.5. (Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy). Pokud však Energetický regulační úřad nepředpokládá s datem účinnosti předkládaného návrhu novely vyhlášky vydat změnu výše uvedeného cenového rozhodnutí, tak bez dalších níže uvedených úprav v oblasti podpory tepla z biomasy je nutné počítat s praktickými dopady uvedenými pod body 2 a 3 připomínek níže.
 2. Návrh novely vyhlášky je v zásadním rozporu s jedním z nosných principů zákona 165/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti částečně dnem vyhlášení ve sbírce zákonů a částečně nabude účinnosti dnem 1. 1. 2013. Konkrétně se jedná o rozpor s principem maximalizace využití primární energie obnovitelného zdroje. Důvodem je skutečnost, že v případě kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou zákon 165/2012 Sb. jednoznačně preferuje (viz například § 4 odst. 5 písm. b)) návrh novely vyhlášky oproti stávajícímu platnému znění vyhlášky přesouvá část biomasy z elektřiny do výtopenského tepla, které podle zákona 165/2012 Sb. nárok na provozní podporu v případě spoluspalování vůbec nemá (viz § 24 odst. 6 písm. b). Pokud by došlo v rámci nějaké budoucí novely zákona 165/2012 Sb. k odstranění uvedeného ustanovení, je potřeba mít na paměti, že podpora tepla vyrobeného z biomasy oproti podpoře elektřiny vyrobené z biomasy je cca třetinová (viz § 26 odst. 4). Uvedená skutečnost v případě, že by byl schválen předložený návrh novela vyhlášky, ve svém důsledku povede k tomu, že biomasa bude více využívána v kondenzačním režimu výroby elektřiny na úkor zákonem 165/2012 Sb. preferovaného režimu výroby elektřiny v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla.
 3. Pokud by k přesunu spalování biomasy z kombinované výroby elektřiny a tepla do kondenzační výroby elektřiny nedošlo nebo nemělo dojít, tak návrh novely vyhlášky, a ve svém důsledku jeho předkladatel, v zásadě výrobcům elektřiny a výtopenského tepla z biomasy ukládá, aby oproti stávajícímu stavu (za existence platnosti vyhlášky 502/2005 Sb. ve stávajícím znění) promítly náklady na biomasu jako paliva pro výrobu výtopenského tepla do ceny tepla pro konečné zákazníky. Prakticky tedy předkladatel návrhu novely ukládá výrobcům elektřiny a výtopenského tepla z biomasy zvýšit cenu tepla jeho konečným spotřebitelům.
 4. V návaznosti na bod 1 lze konstatovat, že tvrzení uvedené v důvodové zprávě k předloženému návrhu novely vyhlášky v odstavci „Zhodnocení souladu se zákonem“ není pravdivé.
 5. V návaznosti na bod 2 lze konstatovat, že tvrzení uvedené v důvodové zprávě k předloženému návrhu novely vyhlášky v bodě 2.3.4.2 „Závěrečné zprávy zhodnocení dopadů regulace“ je zavádějící. Zmíněné tvrzení uvádí, že schválením předkládaného návrhu novely vyhlášky dojde k úspoře částky na podporu obnovitelných zdrojů energie o cca 600 mil. Kč ročně. Již však neuvádí, že schválením předkládaného návrhu novely vyhlášky logicky musí dojít ke zvýšení cen tepelné energie vyráběné v kombinované výrobě elektřiny a tepla z biomasy pro její konečné spotřebitele o srovnatelnou částku.

Jak je již uvedeno v úvodu těchto připomínek, snaze Energetického regulačního úřadu o zajištění souladu výpočtů uvedených v příloze č. 3 vyhlášky 502/2004 Sb. s výpočty uvedenými ve vyhláškách Ministerstva průmyslu a obchodu 439/2005 Sb. resp. 344/2009 Sb. rozumíme a v zásadě se jí nebráníme. Předpokladem ale je, že před úpravou výpočetních vzorců v příloze č. 3 vyhlášky 502/2004 Sb. dojde k narovnání podmínek podpory tepla a elektřiny z biomasy.

Aby byly podmínky pro podporu tepla a elektřiny vyrobené z biomasy srovnatelné, tak nárok na provozní podporu tepla musí mít jakákoliv výroba tepla z biomasy, bez ohledu na to, zda se jedná o výtopenskou výrobu tepla nebo výrobu tepla v kombinované výrobě elektřiny a tepla, bez ohledu na to, jestli se jedná o čisté spalování, paralelní spalování nebo spoluspalování biomasy a bez ohledu na výši výkonu výrobního zařízení, ve kterém je teplo vyráběno. Současně výše podpory na vyrobenou jednotku tepla z biomasy musí být srovnatelná s výší podpory výroby elektřiny z biomasy, přepočteno na spotřebu a tedy i náklady pořízení primárního paliva, tedy biomasy.

V y j á d ř e n í Českého svazu zaměstnavatelů v energetice k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., kterou se stanoví způsob vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje  

 1. Předmětem předloženého návrhu vyhlášky je změna přílohy číslo 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o způsobu výpočtu množství elektřiny vyrobené společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie a způsob výpočtu množství elektřiny vyrobené spoluspalováním a paralelním spalováním.
 2. Dosavadní úpravou byla zvýhodňovaná kogenerační výroba elektrické energie a tepla před kondenzační výrobou. Výpočtový vzorec bral v úvahu celkovou účinnost cyklu včetně dodávky tepla a motivoval k efektivnímu využívání biomasy.
 3. Nové nastavení sledovaných parametrů se nezaměřuje v prvé řadě na kogenerační výrobu elektřiny a tepla, ale zvýrazňuje především otázku využití tepla vlastní turbinou v návaznosti na dosahovanou účinnost bez ohledu na způsob využití tepla za turbinou. Z toho vyplývá i možné upřednostňování spoluspalování biomasy na čistě kondenzačních zařízeních před malými kogeneračními zdroji za předpokladu dosažení vysoké účinnosti.
 4. V případě provozu protitlaké nebo odběrové turbiny je vyšší potřeba tepelné energie na vstupu do turbiny aniž by to bylo na úkor výroby elektrické energie a tudíž i vyšší spotřeba primárního paliva včetně biomasy což se může projevit ekonomickým dopadem na provozovatele tohoto zařízení. Zvýšení podílu biomasy na dodávku tepla a jeho promítnutí do ceny tepla pro konečné spotřebitele je možné, ale není z důvodu konkurenceschopnosti účelné.
 5. Lze očekávat, že v případě schválení připravovaného návrhu změny vyhlášky č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje může dojít k poklesu vykazované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci provozu teplárenských zařízení, aniž se sníží množství spotřebované biomasy včetně dopadu do ceny tepla.
 6. Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh vyhlášky zasahuje systémově jak do oblasti výroby tepla, tak i do oblasti výroby elektrické energie, doporučujeme hlubší posouzení z pohledu širších souvislostí ještě před jeho schválením.
 7. Současně připomínáme, že v materiálu citovaná vyhláška č. 439/2005 Sb., byla již zrušená vyhláškou č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně citovaný zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů bude od ledna 2013 nahrazený novým v současné době již schváleným zákonem.   

 

V Praze 21. 6. 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět