Stanovisko k Národnímu akčnímu plánu pro energii z obnovitelných zdrojů

Stanovisko k návrhu Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů  .

Obecné připomínky

SPČR vítá, že návrh aktualizace NAP ČR pro energii z obnovitelných zdrojů reviduje platný NAP dle usnesení vlády č. 603/2010 a upravuje další rozvoj obnovitelných zdrojů s nárokem na provozní podporu tak, aby byly omezeny ekonomické dopady pro odběratele energií, zejména český průmysl. Předložený návrh proto SPČR považuje za krok správným směrem. Přesto však návrh nesplňuje očekávání SPČR, která do požadavku zásadní revize podpory OZE svaz vkládá, a to zejména z těchto důvodů:

NAP pro energii z obnovitelných zdrojů by měl vycházet z:

  • analýzy reálného potenciálu OZE v ČR;
  • podrobné analýzy nákladů a přínosů jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů;
  • vyhodnocení dopadů podpory OZE na cenu elektřiny a dalších energetických medií;
  • vyhodnocení dopadů na energetickou infrastrukturu;
  • vyhodnocení celkových dopadů do národního hospodářství ČR;
  • analýzu dostupnosti finančních zdrojů, ze kterých bude podpora OZE, popřípadě kompenzace jejích nepříznivých dopadů kompenzována.

 Uvedené aspekty jak ve schváleném NAP, tak v předloženém návrhu reflektovány nejsou. Revidovaný návrh NAP se soustředil na bilancování jednotlivých dílčích složek OZE  a přijatých legislativních a dalších opatření k podpoře OZE s cílem naplnit cíle, vytyčené EK. Ta při tom místo analýz vycházela z politického sloganu „20 – 20 -20“ a v následných jednáních národní specifika, uplatňovaná ČR reflektovala dle názoru SPČR nedostatečně a bez znalosti reálných možností a situace (úprava závazného cíle na 13%).

Zásadní připomínky

  • SPČR navrhuje upravit prognózu konečné spotřeby energie v období 2010 – 2020 str. 7 materiálu) s ohledem na zaváděná úsporná opatření. NAP v očekávané hrubé konečné spotřebě nezohledňuje řadu opatření navrhovaných Státní energetickou koncepcí, například uhlíkovou daň, omezení nízko-účinné výroby elektřiny, omezení spalovaní pevných paliv v malých zdrojích dle nového zákona o ovzduší a dalších opatřeních, která budou mít významný dopad do snižování hrubé konečné spotřeby energie.
  • SPČR požaduje odhadovanou poptávku po energii z obnovitelných zdrojů, která má být pokryta z jiných zdrojů než z domácí výroby (str. 65, bod 4.7.4 materiálu) uvést do souladu s návrhem aktualizace Státní energetické koncepce. Návrh aktualizace SEK uvádí „statistické převody“ z jiných členských států oproti NAP, který s nimi ovšem nekoresponduje.
  • SPČR doporučuje při rozdělení příspěvku mezi jednotlivé technologie (str. 67, bod 5.1. materiálu) zohlednit kritérium minimalizace celkových nákladů podpory. Rozdělení příspěvku dle návrhu NAP mezi jednotlivé technologie není nákladově optimalizováno. SPČR proto doporučuje, aby NAP byl postaven na principu minimalizace celkových nákladů podpory a celkové očekávané náklady podpory byly vyhodnoceny.
  • Odhadované náklady a přínosy spojené s opatřeními na podporu politiky v oblasti OZE (tab. 13, str. 76 materiálu) je uvedena pouze v bianko podobě, tedy bez faktického vyhodnocení, navíc v nevhodné struktuře, kterou SPČR požaduje doplnit o minimálně následující:

-          dopady do cen energií;

-          dopady na konkurenceschopnost průmyslu

-          dopady do ztráty pracovních míst.

 

Praha 15. srpna 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět