Stanovisko k Metodice hodnocení výsledků výzkum. organizací 2013-15

Stanovisko k návrhu materiálu "Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)".

Svaz průmyslu a dopravy České republiky zásadně nedoporučuje přijetí tohoto materiálu a žádá jeho stažení a přepracování. K návrhu materiálu Metodiky 2013 uplatňujeme totiž následující připomínky.

 1.   Výsledky hodnocení podle Metodiky 2013-15 jsou předem nepředvídatelné a znemožňují výzkumným organizacím racionálně koncipovat svůj dlouhodobý koncepční rozvoj. Metodika 2013‑15 tak v rozporu se zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neplní svůj základní účel - stanovení výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Žádáme o stažení materiálu a jeho zásadní přepracování tak, aby výzkumné organizace mohly plánovat prostředky na svůj dlouhodobý koncepční rozvoj.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Podle § 3 odst. 3 písm. a), § 5a odst. 2 písm. b) a zejména podle § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 130/2002 Sb."), je hlavním účelem Metodiky 2013-15 stanovení výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Metodika 2013-15 je již natolik složitá a komplikovaná, že na jejím základě už není možné stanovit (resp. ani odhadnout) výši prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a to ani v krátkodobém a střednědobém horizontu. Ani předkladatel - Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen "Rada") již není schopen, a to ani na úrovni rozpočtových kapitol, stanovit dopady Metodiky 2013-15 na změny institucionální podpory při přípravě návrhu rozpočtu v dalším roce, natož ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

2.   Metodika 2013-15 neplní ani předkladatelem deklarovaný cíl stabilizace výzkumných organizací. Stejně jako při posledních zásadních změnách metodiky v roce 2010 předkladatel navrhuje zásadní změny způsobu hodnocení, aniž ví, jaké důsledky bude mít. Žádáme o stažení materiálu a jeho doplnění o vyčíslení dopadů Metodiky 2013 na jednotlivé rozpočtové kapitoly, jednotlivé druhy výzkumných organizací a jednotlivé obory ve srovnání s loňským hodnocením.

 Zásadní připomínka

Odůvodnění

V roce 2010 a 2011 vedly jen změny metodiky k nárůstu podpory některých výzkumných organizací až o 99 % a u jiných k poklesu až o 55 %, což mělo rozsáhlé důsledky na činnost jednotlivých výzkumných organizací. Povinností předkladatele je vyčíslit předpokládané dopady na výdaje státního rozpočtu a to nejen na zavedení nové metodiky (viz dále), ale i na změny struktury výdajů státního rozpočtu. Tuto povinnost předkladatel nesplnil, přestože změny dané zavedením Metodiky 2013-15 (tj. nikoliv změny dané jinými výsledky) lze vyhodnotit srovnáním s loňským hodnocením (na údajích r. 2012 provést hodnocení podle Metodiky 2013).

3.   Předkladatel - Rada porušila zákon č. 130/2002 Sb. i Metodiku 2011-13 schválenou vládou při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 a znovu při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 v postupu při rozdělení institucionálních výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Žádáme o doplnění části Metodiky 2013-15 o část popisující souvislost mezi výsledky hodnocení a rozdělením institucionálních prostředků podle § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., která byla v Metodice 2013-15 vypuštěna.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Rada porušila § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.[1] tím, že pouze 20 % výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace rozdělila na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (zbývajících 80 % rozdělila podle jiných kritérií, které neurčuje ani Národní politika výzkumu, vývoje a inovací, ani výsledky mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice). Dále Rada porušila § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. tím, že návrh rozdělení výdajů nepředložila ve členění podle výzkumných organizací. Tento postup, který byl v rozporu jak se zákonem, tak se zněním Metodiky 2011 a Metodiky 2012 schváleným vládou, nyní Rada řeší tak, že příslušnou část Metodiky 2013-15 vypustila (viz text "Na rozdíl od předchozích metodik však neobsahuje explicitní předpis pro stanovení institucionální podpory určené na rozvoj výzkumných organizací (VO).").

4.   V rozporu s Jednacím řádem vlády nejsou vyčísleny prostředky na zavedení Metodiky 2013-15 a její dopad na státní rozpočet. Žádáme o stažení materiálu a jeho doplnění o podrobné vyčíslení nákladů na zavedení Metodiky 2013-15 na Úřadu vlády ČR, u všech poskytovatelů a u jednotlivých výzkumných organizací, o stanovení položek, ze kterých budou jednotlivé výdaje kryty a současně o vyčíslení dopadů Metodiky 2013 na jednotlivé rozpočtové kapitoly.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Metodika 2013-15 na úrovni Úřadu vlády ČR (který zajišťuje činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace a provoz IS VaVaI) navrhuje mj. zavedení per-review hodnocení pomocí expertních panelů knih, kapitol v knihách a v určitých oborech články v neimpaktovaných recenzovaných časopisech (půjde o řádově tisíce kusů v tzv. podpilíři I) a o téměř tisíc vybraných výsledků VO k expertnímu posouzení v pilíři II. Poskytovatelé, kteří odpovídají podle zákona za správnost výsledků, budou muset tyto výsledky fyzicky shromáždit od příjemců, zkontrolovat a předat provozovateli IS VaVaI. Výzkumné organizace budou muset tyto výsledky fyzicky předat poskytovateli. Vyčísleny nejsou ani náklady na změny údajů IS VaVaI, ani na provedení vlastního hodnocení (zcela nový SW atd.). Konstatování v závěru předkládací zprávy, že "Schválení materiálu nebude mít negativní dopad na státní rozpočet – předpokládané výdaje nejdou nad rámec schválených výdajů." není pravdivé.

5.   Metodika 2013-15 v rozporu s cílem vlády - snižováním administrativní náročnosti, zavádí výrazněji složitější a nesrozumitelný systém a to jak na straně státní správy, tak na straně výzkumných organizací. Namísto návratu k jednoduššímu systému hodnocení tak, jak poskytovatelé i výzkumné organizace požadovali již při neúspěšném pokusu o změny metodiky v roce 2011, je systém již tak nesrozumitelný, že ani členové Rady (jak vyplývá z veřejných zápisů z jejich zasedání v roce 2012) ho nechápou. Žádáme o stažení materiálu a jeho výrazné zjednodušení tak, aby byl poskytovatelům i výzkumným organizacím i bez zdlouhavého studia srozumitelný.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

První Metodika 2008, podle které proběhlo rozdělení institucionálních prostředků, měla včetně příloh 25 stran, byla (i s dílčími chybami) srozumitelná a mj. byla bez komplikovaných matematických vzorců. Metodika 2013-15 má 61 stran a např. popis výpočtu bodové hodnoty v pilíři II je popsán následovně (nejde o jediný případ):

"Pro k-tou VO se stanoví pomocná veličina  pk , kde platí   pk =  nAk  / nk  .

Stanoví se koeficient  α  :

α  = w Σk Rk(N)  / [ Σk  pk  Rk(N)  ]   

Bodové skóre k-té VO v roce N+1 pak je

Rk(N+1)  =  (1 -  w  + α  pk )  Rk(N)     .

Uvedený postup zajistí, že:

Σk Rk(N+1)   = Σk Rk(N)  (součet bodových skóre všech VO se nemění),

(Rk(N+1)  - Rk(N)  ) /  Rk(N)   ≥    - w  "

Metodika 2013-15 je zcela nesrozumitelný materiál jak pro výzkumné organizace, tak pro poskytovatele, ale i pro vládu, která ho má závazný dokument pro rozdělení cca 13 mld. Kč/r schválit.

6.   V rozporu se § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. není vládě předkládána úplná metodika hodnocení, ale pouze její část. Metodika 2013-15 řešení zásadních problémů způsobu hodnocení ponechává na Radě pro výzkum, vývoj a inovace, zejména tím, že:

a)   ustanovení, pravidla činnosti a nepodjatosti, složení atd. expertních panelů v podpilíři I a v pilíři II ponechává plně v rukách Rady,

b)   Rada má možnost změny koeficientů a tím i výsledků celého hodnocení (viz str. 16 a 20 Metodiky 2013‑15: "pokud RVVI nestanoví jinak ..."),

c)   konkrétní pravidla a popis logistiky peer-review verifikací a hodnocení v I. a v II. pilíři budou navrženy a schváleny RVVI jako separátní prováděcí dokumenty.

Žádáme o stažení materiálu a jeho doplnění o tyto tzv. "separátní prováděcí dokumenty", k jejichž vydání nemá předkladatel žádné zákonné zmocnění.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Rada jako poradní a odborný orgán vlády nemá žádné zmocnění k vydání prováděcích dokumentů, které jsou pro hodnocení podle Metodiky 2013-15 nezbytné.

7.   Metodika 2013 je v rozporu se zákonem č. 130/2002 Sb. podle kterého mají být hodnoceny výsledky výzkumných organizací. V pilíři č. III je hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje (s výjimkou patentů) nahrazeno přidělováním prostředků podle výše finanční podpory buď v projektech aplikovaného výzkumu, nebo ze smluvního výzkumu. Žádáme o stažení materiálu, zrušení tohoto principu a jeho nahrazení hodnocením výsledků výzkumných organizací podle zákona.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Principy pilíře III jsou jednoznačně v rozporu se zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodika 2013 nemůže být v rozporu se zákonem. Jde současně o ustanovení, které činí hodnocení výsledků a institucionální podporu de facto zbytečnou - princip přidělování institucionálních prostředků podle výše finanční podpory v projektech výzkumu, vývoje a inovací (podle pilíře III) by bylo možné aplikovat i na pilíř I resp. je oba v dalším kroku nahradit zrušením institucionální podpory a zvýšením účelové podpory s výraznou úsporou nákladů jak ve státní správě, tak u výzkumných organizací. Již tento příklad ilustruje nesmyslnost principů, na nichž je založen pilíř III. Vedle toho lze předpokládat, že zavedení Metodiky 2013-15 by vedlo k nárůstu požadavků na finanční podporu projektů a tím k dalšímu poklesu již tak jejich nízké úspěšnosti.

8.   Metodika 2013-15 pilířem č. III (přidělováním prostředků podle výše finanční podpory v projektech aplikovaného výzkumu) zavádí nepřímou podporu části projektů aplikovaného výzkumu a vývoje. Tím by došlo k porušení Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací v řadě ustanovení. Žádáme o stažení materiálu a jeho doplnění o rozbor důsledků tohoto kroku zejména z hlediska hospodářské soutěže projednaný s ÚOHS a o notifikaci Metodiky 2013-15 EK.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Dodatečným přidělením prostředků pouze části příjemců projektů aplikovaného výzkumu a vývoje (pouze výzkumným organizacím, nikoliv podnikům) by došlo k porušení podmínek veřejné soutěže, u řady projektů ke vzniku oznamovací povinnosti (celková výše podpory by překročila limity stanovené Rámcem Společenství a Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) popř. podmínek notifikovaných programů atd. Vzhledem k tomu, že Rámec společenství se vztahuje nejen na účelovou podporu, ale na veškerou veřejnou podporu (a současně na něj nelze uplatnit výjimku podle Nařízení komise (ES) č. 800/2008) je nezbytná jeho notifikace EK.

9.   V Metodice 2013-15 dochází ke snížení podílu pilíře III (Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu) z 15 % na 13,5 %. S touto principiální změnou, která navíc není přímo uvedena ani v předkládací zprávě, zásadně nesouhlasíme. Žádáme o přejmenování pilíře III a přehodnocení podílu výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje tak, aby výzkumné organizace zabývající se zejména aplikovaným výzkumem a vývojem nebyly v institucionální podpoře diskriminovány vůči organizacím zabývajícím se zejména základním výzkumem. Vzhledem k tomu, že podpora základního výzkumu a aplikovaného výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace je u výzkumných organizací celkem dlouhodobě přibližně v poměru 2 : 3 ve prospěch základního výzkumu, požadujeme podíl výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje stanovit na 40 %.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Již název pilíře III "Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu" je chybný, podle zákona jde o výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje. Stávající i nově navrhovaný podíl těchto prostředků je v rozporu s podílem podpory základního výzkumu a aplikovaného výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (cca 60 : 40). Tento stav lze považovat za diskriminační, neboť výzkumné organizace základního výzkumu dostávají výrazně vyšší podíl institucionální podpory na svůj dlouhodobý koncepční rozvoj.

Navržený podíl je obdobný stavu v  zemích EU, např. Fraunhoferova společnost v Německu, která se zabývá aplikovaným výzkumem (a je obdobou výzkumných organizací aplikovaného výzkumu a vývoje) institucionálně získává ze státního rozpočtu na svou činnost 38 % prostředků.

Hlavním nástrojem na podporu VaVaI na úrovni EU v letech 2014 až 2020 je Rámcový program EU pro výzkum a inovace - Horizont 2020. Program Horizont 2020 je zaměřen na realizaci tří priorit, z nichž první ("Vynikající věda") je zaměřena na základní výzkum s podílem výdajů jen 31 %. Další dvě priority jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace - druhá priorita ("Vedoucí postavení průmyslu") má podíl výdajů 22,6 % a třetí ("společenské výzvy") řešící zdravotnický, bezpečnostní, zemědělský, energetický, dopravní, společenský aj. výzkum a vývoj má podíl 40 %. Tyto a řada další dokumentů ukazují, že bez změny orientace českého výzkumu, vývoje a inovací a bez podpory výzkumných organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem a vývojem nebude ČR schopna mezinárodní spolupráce v EU, nezajistí svou konkurenceschopnost atd.

 

10.  Důvod, který předkladatel udává pro změnu pilíře III "Tyto výsledky často vůbec neprocházejí expertním posouzením (peer review) a v některých případech dokonce není ani prověřováno splnění elementárních požadavků kvality a relevance kladených na tyto výsledky." ukazují na neplnění povinností provozovatele IS VaVaI (Úřadu vlády ČR) a správce IS VaVaI (Rady). Místo provedení důkladné kontroly stanovené zákonem a předchozími metodikami je protiprávně navrženo vyloučení všech výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje (s výjimkou patentů se sníženým ohodnocením) z hodnocení podle Metodiky 2013-15. Žádáme o stažení materiálu, změnu principů pilíře III, zařazení všech výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do hodnocení a o doplnění materiálu o podrobnou analýzu výsledků kontrol stanovených zákonem č. 130/2002 Sb. nařízením vlády č. 397/2009 Sb. a předchozími metodikami (Metodika 2012 atd.).

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Podle § 31 odst. 8, 9 a 10 zákona č. 130/2002 Sb. (podrobnosti upravuje prováděcí předpis - nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) je za zařazení údajů o výsledcích do IS VaVaI odpovědný provozovatel. Současně Metodika 2012 v části IV. Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků podrobně popisovala, jak je prováděno posuzování výsledků včetně jejich posouzení odbornými a poradními orgány RVVI ("per review"). Pokud tedy kontrolní procesy neproběhly nebo proběhly formálně, nejde o důvod pro změnu Metodiky 2013-15, ale o přijetí opatření pro plnění úkolů provozovatele a správce IS VaVaI. Pokud je ale skutečný stav jiný (jak např. napovídají výsledky III etapy hodnocení 2012), pak jsou důvody pro změnu pilíře III nepravdivé.

11.  Úkol z programového prohlášení vlády "Zavede též bonifikaci pracovišť, která prokazatelně spolupracují s aplikační sférou v podobě dodatečných institucionálních prostředků." Metodikou 2013-15 splněn nebyl, prokazatelně dochází k snížení podpory výzkumných organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem, které spolupracují s aplikační sférou. Žádáme o stažení materiálu a přehodnocení pilíře III tak, aby tato pracoviště byla skutečně bonifikována a nikoliv diskriminována jako doposud, tj. o zvýšení podílu výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje na  40 %.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Jak již bylo odůvodněno výše, současný stav není bonifikací, ale diskriminací výzkumných organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem, které spolupracují s aplikační sférou, a Metodika 2013-15 ho ještě výrazně zhoršuje.

12.  I první problém, který má podle předkládací zprávy řešit Metodika 2013-15, je definován chybně. Primárním problémem není to, že "stávající hodnocení nereflektuje mezioborové odlišnosti", ale zafixování podílu skupin oborů již tři roky (od Metodiky 2010). Žádáme o stažení materiálu a změnu fixních podílů skupin oborů podle mezinárodního hodnocení.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Zafixování podílu skupin oborů (viz příloha č. 7 Metodiky 2013-15) trvá již od Metodiky 2010 (kdy bylo deklarováno jako dočasné opatření). Touto fixací se těm skupinám oborů, které se podle mezinárodního hodnocení (např. WoS, příloh Mezinárodního auditu aj.) úspěšně rozvíjí, ubírají body. Naopak, těm skupinám oborů, které stagnují nebo u nichž počet výsledků klesá, jsou body přidávány. Tento problém není ani v Metodice 2013-15  řešen. Bez jeho řešení jinak správné zohlednění publikačních zvyklostí v jednotlivých oborech nic neřeší, neboť pak se stejně body přepočítají podle přílohy č. 7 Metodiky 2013-15.

13.  "V předkládací zprávě jsou chybně uvedena "Kritéria pro posuzování výzkumných organizací ze strany RVVI (VO musí mít za hodnocené pětileté období alespoň 1500 bodů)" - žádné takovéto kritérium platný Postup pro posuzování výzkumných organizací neobsahuje. Rada již více než dva roky nebyla schopna provést posuzování výzkumných organizací (2. Fáze - pro institucionální podporu), ani změnit Postup, ale již se na jeho změnu odkazuje. Žádáme o vypuštění tohoto kritéria.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Nelze se odvolávat na materiál, který ani Rada podle veřejně přístupných údajů neschválila a který od října 2012 podle veřejně přístupných údajů projednává s ÚOHS.

14.  Na projekt IPn Metodika „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ s podporou ve výši 110 mil. Kč, který má nahradit dosavadní systém hodnocení, se předkladatel odvolává již tři roky. Žádáme o doplnění materiálu o dosavadní výsledky řešení projektu IPn Metodika včetně vynaložených prostředků a o závazné termíny předložení jeho konečných výsledků.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Pokud ani za tři roky, ať už z jakýchkoliv důvodů, projekt IPn Metodika nepřinesl žádné výsledky, není důvod, aby nadále na něj byla vázána příprava nové metodiky hodnocení, která se nebude každý rok měnit a nebude schválena jako dočasné řešení. Zde je velmi pravděpodobné opakování osudu neúspěšného projektu se stejnými řešiteli IPn Audit VaVaI ("Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů."), kde byla dokončena pouze jeho první část (vlastní audit), ale druhá klíčová část (implementace jeho výsledků) dokončena nebyla a každý si jeho závěry vykládá po svém.

15.  Rada předložila dva návrhy novely zákona č. 130/2002 Sb., které jsou v současné době ve stadiu vypořádání meziresortního připomínkového řízení. Konstatování uvedené v předkládací zprávě "Předpokládá se, že příslušné legislativní změny budou navrženy, jakmile bude nalezena shoda nad novým modelem hodnocení a financování." jen ilustruje neschopnost Rady kvůli vnitřním rozporům řešit základní otázky českého výzkumu, vývoje a inovací. Jak bylo uvedeno již u připomínek k projektu IPn Metodika, již tři roky (tj. celé funkční období vlády) Rada není schopna navrhnout v rozporu s programovým prohlášením vlády nový systém hodnocení výsledků výzkumných organizací. Žádáme o stažení materiálu, jeho přepracování a předložení vládě včetně případných změn zákona č. 130/2002 Sb. tak, aby nešlo o další provizorní řešení na neurčitou dobu.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Již tři roky bezúspěšně Rada řeší následující úkol z programového prohlášení vlády:

Vláda zavede systém hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje (VaV), který nahradí stávající institucionální financování za výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) kombinací kvantitativního a kvalitativního hodnocení s výrazným zapojením zahraničních expertů. Zavede též bonifikaci pracovišť, která prokazatelně spolupracují s aplikační sférou v podobě dodatečných institucionálních prostředků. V návaznosti na zákon o podpoře výzkumu a vývoje přijme jednotnou metodiku poskytování institucionální podpory výzkumných organizací ze strany jednotlivých poskytovatelů.

16.  Tvrzení uvedené v předkládací zprávě "Výsledky hodnocení podle vládou schválené metodiky slouží nejen pro stanovení výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (celkem cca 8 mld. Kč) ..." není pravdivé, neboť nezahrnuje náklady na činnost AV ČR (v r. 2015 plánované ve výši 1 645 mil. Kč), z nichž část je určena na podporu činností pracovišť AV ČR. Žádáme o opravu a doplnění materiálu ve smyslu, jakým způsobem a na základě jakého zákonného zmocnění jsou podporovány z institucionálních prostředků ústavy AV ČR.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Podle § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. "Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.". Toto ustanovení ale umožňuje poskytovateli upravit jen výši podpory u jednotlivých výzkumných organizací. Neumožňuje poskytovateli (zde AV ČR) poskytovat další paralelní podporu, která byla dosud označována jako "podpora činností pracovišť AV ČR" a nyní je zahrnuta do nákladů na činnost AV ČR jako celku.

17.  Metodika 2013-15 předpokládá, že odborníky do expertních panelů Rady (pro podpilíř I a pilíř II) budou navrhovat výzkumné organizace. Z hlediska zákona i z věcného hlediska jde o konflikt zájmů, neboť odborníci z jednotlivých výzkumných organizací budou hodnotit výsledky těchto organizací. Žádáme o změnu tohoto principu nominace a o doplnění materiálu tak, aby byla zajištěna nepodjatost expertů tak, aby se nepodíleli na hodnocení ti odborníci, kteří se na dosažení výsledků podíleli, aby hodnotitelé neměli osobní zájem na výsledcích hodnocení a s výzkumnými organizacemi je nespojoval osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Pokud budou odborníci hodnotit výsledky výzkumných organizací, ve kterých jsou zaměstnáni nebo na nichž se podíleli, nebude zajištěna transparentnost hodnocení a jeho výsledky jsou snadno předvídatelné - budou se řídit složením hodnotících panelů.

18.  Stejně jako v minulých letech je navržena změna pouze té části Metodiky 2013-15, která se týká hodnocení výsledků výzkumných organizací a část X, která se týká hodnocení výsledků programů, zůstává stále beze změny, přestože je již prakticky nefunkční a má hodnotit výsledky programů, jimž je poskytována ročně podpora v objemu cca 8,0 mld. Kč/r (tj. srovnatelná s podporou na rozvoj výzkumných organizací). Žádáme o stažení materiálu a (společně s výraznou redukcí a zjednodušením části hodnocení výsledků výzkumných organizací) a jeho doplnění o část zahrnující standardní postup hodnocení programů podle mezinárodních standardů.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Způsob hodnocení programů v ČR byl opakovaně (např. v Mezinárodním auditu) podroben ostré kritice, je značně formální, nezahrnuje standardní etapy hodnocení podle mezinárodních standardů (ex-ante hodnocení, interim = průběžné hodnocení, ex- post hodnocení programů a hodnocení dopadů a účinku programů s odstupem po jejich ukončení). Nebyly ani splněny cíle, které pro hodnocení programů již v roce 2009 deklarovala Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015. Jak ukazují i velmi dílčí výsledky souhrnného hodnocení ukončených programů předkládané každoročně vládě, je stav v této oblasti kritický (jako úspěšné jsou deklarovány programy, kde přes 40 % projektů bylo bez jakéhokoliv výsledu atd.). Dalším důvodem pro zavedení standardního hodnocení programů a projektů, které je naplňují, je fakt, že převážná část výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje vzniká při řešení programových projektů a jejich standardní hodnocení by se nepochybně projevilo i ve zkvalitnění výsledků výzkumných organizací v této oblasti.

19.  V příloze č. 6 Metodiky 2013-15 je uvedeno "Upřesnění výkladu k výsledkům druhu N - certifikovaná metodika". Na tuto přílohu č. 6 se Metodika 2013-15 přitom vůbec neodkazuje, podle pilíře III nemají být výsledky druhu N vůbec hodnoceny a je v rozporu s právními předpisy. Žádáme o vyjasnění důvodu zařazení přílohy č. 6, její přepracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souvislosti s předchozími připomínkami k principům pilíře III o její začlenění do přepracované Metodiky standardní formou (tj. jako součást definice výsledku druhu N).

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Vedle formálních nedostatků (na tuto přílohu č. 6 se Metodika 2013-15 vůbec neodkazuje) a koncepčně- systémových nedostatků (podle pilíře III nemají být výsledky druhu N vůbec hodnoceny) je příloha č. 6 nepřesná resp. v rozporu s právními předpisy. Nespecifikuje totiž, kdo je příslušný orgán státní správy pro schválení metodiky, ale z dalšího textu vyplývá, že příslušným orgánem státní správy pro schválení metodiky má být poskytovatel podpory ("... poskytovatelem podpory schváleny podmínky a postupy pro možnou kontrolu ..."). To je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (s kompetenčním zákonem aj.). Příloha č. 6 Metodiky 2013-15 tedy předpokládá, že např. vzdělávací metodiky nebude schvalovat MŠMT, ale libovolný poskytovatel podpory atd.

20.  Není odůvodněno zachování hodnocení českých recenzovaných časopisů ve společenských vědách ("Pouze pro určitou skupinu společenských a humanitních věd bude nadále existovat seznam českých recenzovaných časopisů, jejichž články budou v hodnocení přinášet body"). Podíl bodového hodnocení článků v českých recenzovaných časopisech byl přitom v hodnocení 2012 vyšší (5,23 %) než u všech druhů výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje, které nemají být podle Metodiky 2013-15 nadále vůbec hodnoceny (např.  G - prototyp, funkční vzorek = 4,04 %, N - certif. metodika, postup = 2,85 % atd.). Žádáme o dodržení stejného přístupu ke všem oborům základního výzkumu a o vyřazení druhu výsledků Jneimp pro všechny obory.

Zásadní připomínka

Odůvodnění

Všechny případné argumenty, které lze vznést pro zachování hodnocení českých recenzovaných časopisů ve společenských vědách (od publikačních zvyklostí až po rozšiřování výsledků v praxi a jejich popularizace) platí i pro jiné obory, např. lékařské obory aj. Autoři Metodiky 2013-15 v této části zvýhodňují ty obory, ve kterých působí, a to na úkor jiných oborů. To, že dosud byly a i nadále mají být hodnoceny i články, které nemají s výzkumem a vývojem nic společného (na rozdíl od výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje), předkladateli zřejmě vůbec nevadí. Přitom srovnání podle podílů bodových hodnocení jednotlivých druhů výsledků v Hodnocení 2012 ukazuje, že zachování hodnocení českých recenzovaných časopisů ve společenských vědách (kde je jich nejvíce) není věcně odůvodněn.

 V Praze dne 12. března 2013

 


[1] § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.

(2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol7)

a) návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol,

b) návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět