Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím

Předložená novela navrhuje na jedné straně přehnaně rozšířit okruh subjektů, které mají povinnost informace poskytovat, na druhé straně rezignuje na zapracování věcných výjimek, které směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) Směrnice stanoví.

Stanovisko k Návrhu projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje hlavní cíl předloženého návrhu projektu v podobě společného zajištění elektronických verzí vědeckých časopisů aj. zdrojů za užitečný a rozumný. V současné době je zajištěn Národním centrem pro elektronické informační zdroje – CzechELib. Svaz průmyslu však požaduje svými dvěma zásadními připomínkami zajištění předpokladů, které jsou pro takovéto rozsáhlé a finančně náročné projekty obvyklé.

Svaz podporuje metodické doporučení k identifikaci hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumných organizací

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje snahu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) řešit tuto problematiku, kterou považuje za jednu z priorit. Dokument hodnotí Svaz průmyslu jako velmi kvalitní. Proto podporuje jeho navržené znění bez připomínek a vyzývá RVVI, aby jej takto zaslala vládě ke schválení. Tím by nabyl všeobecné platnosti a usnadnil by tak mimo jiné spolupráci firem a výzkumných organizací.

Na cestě ke "Smart Industry"

Nizozemské velvyslanectví v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Smart Industry Netherlands, IDC a Nizozemsko-česká obchodní komora představili iniciativu, která si klade za cíl přispět k inovačnímu programu České republiky. 

Stanovisko k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI). Zejména oceňuje zavedení podpory inovací, zahrnutí i jiných než dotačních nástrojů podpory VaVaI, zjednodušení systému podpory včetně jeho větší flexibility a zakotvení role Reprezentace podnikového výzkumu.

Stanovisko ke změně programu EPSILON

Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá vyhodnotit vhodnost podpory pro ERA-NET Cofund zaměřené na biodiverzitu spíše přes program MŽP Prostředí pro život. Dále je třeba uvést, jaké dopady budou mít změny programu na uchazeče z řad firem.