Stanovisko k návrhu vahlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Stanovisko SP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi („Vyhláška“)

Zásadní připomínky

1. k §5, odst. 10

Uvedená formulace je nejednoznačná a není v souladu s obvyklým požadavkem pro stávající výrobce (EEZ), kteří tento údaj uvádí pouze za rok předcházející roku podání návrhu na zápis.

Vzhledem k podávání návrhu na zápis takřka výhradně v letošním roce 2013, by měly být dle textu Návrhu poskytovány údaje za roky 2011 a 2012. Ačkoli předpokládáme, že navrhovatel má na mysli „uvedení na trh solárních panelů s CELKOVÝM jmenovitým výkonem 0,5 MW“ kumulovaně v OBOU letech, je zahrnutí dat z roku 2011, kdy byl „instalační stopstav“ nejen matoucí, ale i zbytečný. V tomto roce 2011 byl totiž celkový instalovaný výkon v ČR z dostupných dat pouze 6,2 MW proti 1 490,7 MW v roce 2010 a 110 MW v roce 2012.

Z tohoto důvodu žádáme nahradit podmínku uvedeného bodu „ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech“ podmínkou „v roce předchozím“. Kdyby totiž uvedený údaj neměl být brán kumulovaně za oba roky, nemohl by tuto podmínku za rok 2011 splnit zřejmě žádný kolektivní systém. Brát v potaz anomální rok 2011 je zcela nesystémové.

Navíc data v důvodové zprávě k tomuto bodu na str.19 jsou rovněž matoucí, protože uvádí z neznámých důvodů nárůst v obdobích 30.6. až 31.12.2012 (nedošlo-li k omylu) a zcela nesouvisející období 31.12.2012 až 30.4.2013.

2. Příloha 10 k vyhlášce č.352/2005 Sb.

Ve výčtu toho, co musí provozovatel kolektivního sytému dokládat při stanovení předpokládaných nákladů (pět odrážek) musí být stanoven buďto termín do 31.12.2013, až bude provozovatel znát počet uzavřených smluv, bez nichž nelze určit předpokládané množství sebraných solárních panelů, nebo (správněji) musí být uvedené údaje pro výpočet hodnoty příspěvku P uvedeny POUZE tehdy, je-li hodnota P navrhována VYŠŠÍ než minimální přípustná sazba 5,50 Kč za kg. Menší příspěvky totiž provozovatel kolektivního systému stejně nemůže uplatnit.

Vzhledem ke zpoždění předkládané Vyhlášky je navíc nutné ponechat všem provozovatelům prostor pro uzavírání požadovaných smluv.

Jako zcela neodůvodněné, a ani v důvodové zprávě nezmíněné, se jeví stanovení podmínky, že „Za místo odděleného sběru pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 lze považovat v případě solární elektrárny o celkovém instalovaném výkonu větším než 30 kW i tuto solární elektrárnu, pokud ….“ Mělo by být ponecháno na každém provozovateli kolektivního systému, zda takto bude chápat i menší instalace. Tuto větu navrhujeme nahradit větou: „Za místo odděleného sběru pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 lze považovat v případě solární elektrárny i tuto solární elektrárnu, pokud ….“

3. Zúčtování nákladů vynaložených provozovateli kolektivních systémů na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013

V §5 se za odstavec 11 vkládá odstavec 12.který zní:

(12) Provozovatele kolektivních systémů zaregistrovaných Ministerstvem navrhnou a zajistí v termínu do šesti měsíců ode dne účinnosti této Vyhlášky systém vzájemného zúčtování vynaložených nákladů na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013.

Zdůvodnění:

Vzhledem k velkému počtu značek solárních panelů uváděných na trh v ČR prostřednictvím různých dovozců a distributorů potenciálně registrovaných v různých kolektivních systémech NELZE systémově a ekonomicky jednoduchým způsobem zajistit, aby každý kolektivní systém likvidoval POUZE solární panely svých klientů, což potenciálně může vést k nerovnováze mezi vybranými příspěvky a vynaloženými náklady.

V Praze 3. června 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět