Stanovisko k návrhu horního zákona

Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.  44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Zásadní připomínka

Úpravu § 27 odst. 7 horního zákona - Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru, týkající se návrhu zavedení registračního principu u smluv o převodu dobývacího prostoru včetně převodu vlastnictví k důlním dílům a ke stavbám sloužícím hornické činnosti obecně podporujeme, nicméně jako problematické se jeví ustanovení, kterým může „organizace smluvně převést dobývací prostor na jinou organizaci“. Původní článek lépe stanovil podmínky pro převedení práv na jinou společnost. Nový návrh fakticky umožňuje převést práva na jakoukoli jinou společnost, aniž by tato měla cokoli společného s oblastí těžby nerostných surovin. Takto hrozí, že se práva budou velmi často převádět na obchodní společnosti a mohou se tedy stát velmi lehce předmětem spekulativních obchodů. Zájmem by mělo být stabilizovat oblast těžby nerostných surovin, zprůhlednit vlastnickou strukturu a zabránit spekulacím. Je možné očekávat námitky proti "snahám omezovat volnost v podnikání" atd.   Bude proto velmi záležet na efektivnosti a odbornosti činnosti OBÚ a ČBU, který by měl včas zájmy případných nových vlastníků posoudit a předejít možným nekalým snahám.

                                                                                      Závěry

  1. Jak z předloženého návrhu vyplývá, jedná se v tomto případě o zajištění harmonizace některých ustanovení horního zákona s textem nového občanského zákoníku s důrazem na otázky týkající se vlastnických práv k nerostům, důlním dílům a ke stavbám sloužícím hornické činnosti. 
  2. Dílčími úpravami provedenými v návaznosti na nový občanský zákoník je též sledováno předcházení případným sporům mezi vlastníky pozemků, státem, těžaři a eventuelně i dalšími subjekty. 
  3. Předložený návrh harmonizace horního zákona s textem nového občanského zákoníku, ve sledovaném rozsahu, necháváme v tuto chvíli až na jednu výjimku (viz výše) bez dalších zásadních připomínek. Novelizace OZ nicméně určitě přinese od 1. ledna 2014 řadu v současné době těžko predikovatelných problémů v různých oborech národního hospodářství ČR a vzniknou tak i nové skutečnosti, které bude nezbytné nově posuzovat a analyzovat s tím, že nelze vyloučit nutnost dalších právních kroků a i právních úprav samotného OZ i předmětných dalších zákonů. 
  4. Širší a pro nás zásadní změny a úpravy Horního práva nejsou předmětem tohoto připomínkovaného návrhu a jsou součástí připraveného návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
  5. V návaznosti na výše uvedené doporučujeme podporovat projednání vládě předloženého návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění horní zákon. 

            V Praze 22. srpna 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět