Stanovisko k novele vyhlášek 381/2001 a 383/2001

Stanovisko k návrhu novele vyhlášek č. 381/2001 a 383/2001 Sb.

ČÁST I. 

V návrhu připravované novely vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) jsou navrženy poměrně významné změny zejména stávajícího § 3 vyhlášky, který upřesňuje postup při zařazování odpadů podle kategorií.

§ 3 odst. 2) vyhlášky se má rozšířit o následující větu: …“Dále se tento odpad zařazuje do kategorie nebezpečný, jestliže obsahuje chemickou látku nebo prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“. Tímto předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Tuto navrhovanou změnu považujeme za nevhodnou a nesystémovou. Zákon o odpadech ukládá původcům odpadů povinnost nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností. Jestliže některé druhy odpadů obsahují např. prvky, které jsou výše zmíněným nařízením Evropského parlamentu klasifikovány jako nebezpečné, měly by být podle novelizovaného Katalogu odpadů zařazeny jako nebezpečný odpad nezávisle na tom, jestli skutečně některou z nebezpečných vlastností mají či ne, a to nezávisle na množství prvku obsaženém v odpadu a na jeho formě.

Odůvodnění

Tato změna by negativním způsobem dopadla na řadu provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady, znemožnila by využití některých ostatních odpadů, které ve skutečnosti nebezpečné vlastnosti nemají, ač výše zmíněné prvky obsahují. Z pohledu odpadového hospodářství ČR by došlo k navýšení produkce nebezpečných odpadů, což je v rozporu se strategickým dokumentem – Plánem odpadového hospodářství České republiky. Byl by popřen jeden ze základních principů zákona o odpadech, kterým je princip přednostního využívání odpadů. Například na povrchu terénu nebezpečné odpady k terénním úpravám podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. využívat nelze.

§ 6 zákona o odpadech (po jeho novele č. 169/2013 Sb.), který upravuje postup při zařazování odpadů podle kategorií, neobsahuje žádné zmocnění v prováděcím právním předpise tyto podmínky upřesňovat nebo rozšiřovat.

Výše navrhovaná změna nahrává pouze hodnotitelům nebezpečných vlastností odpadů a analytickým laboratořím, které se zabývají analytikou odpadů. Podstata ekoauditované novely zákona o odpadech a prováděcích předpisů k němu měla být v ulehčení podnikatelské sféře a průmyslovému sektoru od některých povinností, ne v kladení dalších, ještě složitějších bariér v oblasti nakládání s odpady.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o přehodnocení textu návrhu novely vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Máme za to, že výše uvedené rozšíření § 3 odst. 2) by mělo být z textu novely zcela vyjmuto, popřípadě modifikováno tímto způsobem: … „Dále se tento odpad zařazuje do kategorie nebezpečný, jestliže obsahuje chemickou látku nebo prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a jejich obsah v odpadech způsobuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

ČÁST II.

Doporučuje upravit přílohu č. 2 v bodu 2) k vyhlášce č. 383/2001 Sb. následovně: 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů

2. Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku (odvětví nebo obor, technologický proces, charakteristiky vstupních surovin),

d) údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolu o vlastnostech odpadu, pokud to stanoví provozní řád zařízení.

Odůvodnění:

SP ČR nepovažuje za správné, aby vypadl název „Základní popis odpadu“ a byl nahrazen formou „tzv. písemné informace“. Dodavateli (původci) odpadu totiž zůstala povinnost předložit 90% informací ze základního popisu, které bude mít povinnost oprávněné osobě do zařízení předat.

 V praxi by pak oba dokumenty bylo nutno nejspíše zpracovat ve dvou verzích – „základní popis odpadu“  a „Písemné informace“, jelikož dodavatel odpadu až po výběrovém řízení zjistí po dohodě s oprávněnými osobami, který z těchto dvou dokumentů budou oprávněné osoby nebo provozovatelé zařízení potřebovat. Různé firmy nakládají s odpady různě, navíc koncovky jsou jejich know-how.

Proto SP ČR navrhuje, aby termín „Základní popis odpadu“ zůstal, lišil by se pouze obsah zpracování nadefinovaný ve vyhláškách č. 383 a 294.

V Praze 14. října 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět