Stanovisko k Metodice hodnocení výzkumných organizací

Stanovisko k materiálu " Úprava Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)".

Svaz průmyslu a dopravy České republiky požaduje stažení materiálu, zastavení procesu hodnocení 2013 (vč. neefektivního vynakládání prostředků na realizaci Metodiky 2013), zásadní přepracování materiálu podle níže uvedených zásadních připomínek a nové projednání v meziresortním připomínkovém řízení.

1. K termínu předložení materiálu

Materiál je vládě předkládán opožděně a v době, kdy hodnocení výsledů výzkumných organizací 2013 již mělo být zveřejněno (v lednu 2013). Rada přitom, jak vyplývá z veřejně přístupných podkladů z jejích zasedání, měla již od září 2013 dostatek informací o tom, že vládou schválené termíny hodnocení 2013 není možné stihnout. Rada vládu ani poskytovatele o stavu hodnocení 2013 neinformovala, což má řadu závažných důsledků (viz připomínky č. 2 a 3).

Zásadní připomínka

2. K důsledkům posunu hodnocení 2013 na květen 2014

Podle (§ 5a odst. 2 písm. b) zákona) č. 130/2002 Sb. při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace Rada zašle správcům rozpočtových kapitol návrh výše institucionálních výdajů na rozvoj výzkumných organizací (cca 9,4 mld. Kč/r). Vzhledem k tomu, že hodnocení 2013 nebylo provedeno, Rada 31. 1. 2014 navrhla rozdělení výdajů v rozporu se zákonem, bez členění na výzkumné organizace a navíc podle zrušeného usnesení vlády premiéra P. Nečase v demisi ze dne 3. 7. 2013 (tj. v rozporu s platným střednědobým výhledem na léta 2015 a 2016, schváleným usnesením vlády ze dne 29. 9. 2013 č. 729 a zákonem č. 475/2013 Sb.).

Zásadní připomínka

3. K důsledkům posunu hodnocení 2013 na straně poskytovatelů 

Vzhledem k tomu, že hodnocení 2013 neproběhlo, poskytovatelé nemají nyní jinou možnost než rovněž porušit zákon č. 130/2002 Sb. , konkrétně § 7 odst. 7 „Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace.“

 Zásadní připomínka

4.K dalším neuvedeným pracím a k nákladům na realizaci Metodiky 2013

Materiál neuvádí zpoždění u dalších veřejných zakázek a ostatních prací nezbytných pro realizaci Metodiky 2013 ani celkové výdaje na její zavedení. Část těchto výdajů již byla vynaložena (nákup údajů SCOPUS 1,6 mil. Kč., Thomson Reuters - WoS 3 mil Kč), další mají zpoždění a není jasné, jak a kdy budou realizovány. Např. na „Zajištění činnosti OVHP a expertních panelů“ mělo být v září 2013 vyhlášeno otevřené výběrové řízení v objemu 28 522 tis. Kč s termínem uzavření smlouvy s vítězným uchazečem únor 2014. V současné době má být realizováno vlastními kapacitami sekretariátu RVVI a 1 – 2 zakázkami malého rozsahu, které měly být vyhlášeny v lednu 2014. Zcela separátně je řešen sběr dalších údajů nezbytných pro hodnocení 2013 (předání údajů o smluvním výzkumu, předání údajů o investičních nákladech projektů), kde forma a způsob jejich získání představuje pro poskytovatele a zejména pro výzkumné organizace značnou administrativní zátěž (viz např. dopis rektora MU Brno ze dne 6. 12. 2013).

Přestože v připomínkovém řízení k Metodice 2013 řada resortů žádala o vyčíslení úplných nákladů na realizaci Metodiky 2013, jejich připomínky nebyly zohledněny a tyto náklady nejsou uvedeny ani v předloženém materiálu.

Zásadní připomínka

5. Rozpory Metodiky 2013 a její realizace – cíl hodnocení

V rozporu s Jednacím řádem vlády materiál pouze posouvá termíny pro hodnocení 2013 a neřeší další již známé problémy Metodiky 2013 a její realizace, vč. jejích rozporů s obecně závaznými právními předpisy, konkrétně:

Jak explicitně uvádí předkládací zpráva k Metodice 2013 aj. „Na rozdíl od dosavadních metodik však nemá (Metodika 2013) za úkol obsahovat explicitní předpis pro stanovení institucionální podpory.“ Tento cíl Metodiky 2013 je nejen v rozporu se zákonem č. 130/2002 Sb. (viz připomínky č. 2 a 3), ale činí celé opožděné a nákladné hodnocení 2013 zcela zbytečné.

Zásadní připomínka

6. Rozpory Metodiky 2013 a její realizace – porušení pravidel hospodářské soutěže 

V rozporu s Jednacím řádem vlády materiál pouze posouvá termíny pro hodnocení 2013 a neřeší další již známé problémy Metodiky 2013 a její realizace, vč. jejích rozporů s obecně závaznými právními předpisy, konkrétně:

Na základě Metodiky 2013 a hodnocení 2013 budou dotace, rozdělené na základě výsledků veřejných soutěží v uplynulých pěti letech programovým projektům aplikovaného výzkumu a vývoje, dodatečně výrazně navýšeny formou institucionálních dotací na rozvoj výzkumných organizací a to:

a)  jen pro část příjemců podpory programových projektů (pouze pro výzkumné organizace, nikoliv pro všechny
     právnické a fyzické osoby, které jsou příjemci programové podpory),

b) nerovnoměrně i mezi výzkumné organizace (neboť výše a skutečná míra podpory závisí na velmi různorodých
    podmínkách jednotlivých programů),

c) nerovnoměrně mezi výzkumné organizace zaměřené zejména na publikační výsledky (jejichž výsledky 
    hodnoceny i nadále jsou) a mezi organizace zaměřené na nepublikační výsledky (jejichž výsledky většinou 
    hodnoceny vůbec nebudou).

Metodikou 2013 došlo k porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v jeho platném znění, konkrétně v jeho ustanovení § 19a odstavec 1, podle nějž „orgány veřejné správy nesmí podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž“.

Zásadní připomínka

7. Rozpory Metodiky 2013 a její realizace – se současným právem EU 

V rozporu s Jednacím řádem vlády materiál pouze posouvá termíny pro hodnocení 2013 a neřeší další již známé problémy Metodiky 2013 a její realizace, vč. jejích rozporů s obecně závaznými právními předpisy, konkrétně:

Dodatečným navýšením účelové podpory programových projektů aplikovaného výzkumu a vývoje formou dodatečné dotace příjemci dojde mj. k tomu, že jednotliví poskytovatelé nebudou schopni plnit ustanovení nařízení Komise č. 800/2008 ani platného Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 12. 2006, 2006/C 323/01.

Konkrétně např. ani poskytovatel, ani příjemce nebudou moci splnit ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Komise o individuálních prahových hodnotách oznamovacích povinností prostě proto, že teprve dodatečně v dalších pěti letech bude na základě hodnocení podle Metodiky 2013 rozhodnuto o postupném navýšení podpory projektů (navíc způsobem, který nelze dopředu predikovat ani z hlediska programu ovlivnit).

Zásadní připomínka

8. Rozpory Metodiky 2013 a její realizace – s právem EU platným od 1. 7. 2014

V rozporu s Jednacím řádem vlády materiál pouze posouvá termíny pro hodnocení 2013 a neřeší další již známé problémy Metodiky 2013 a její realizace, vč. jejích rozporů s obecně závaznými právními předpisy, konkrétně:

V souvislosti s připravovanými novými předpisy EU účinnými od 1. 7. 2013 (nové „Nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – General Block Exemption Regulativ“ a nový „Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“), se kterými musí být veškerá podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů od 1. 1. 2015 plně v souladu, je nezbytné uvést s nimi do souladu i Metodiku 2013.

Metodika 2013 např. narušuje, resp. může narušit hospodářskou soutěž v oblasti výzkumu a vývoje, a to s dopadem nejen na vnitřní trh, ale i na obchod mezi členskými státy. Na základě změn provedených Metodikou je institucionální podpora výzkumných organizací nyní fakticky poskytována i na hospodářské činnosti výzkumných organizací, které již náleží pod článek čl. 107 Smlouvy fungování Evropské unie (viz např. podmínky čl. 3.2.2. Spolupráce podniků a výzkumných organizací Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, které u projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje splněny nejsou a vzhledem k ustanovení § 17 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ani být splněny nemohou – výsledky náleží příjemci, tj. často podniku a nikoliv výzkumné organizaci).

Podle současného znění Metodiky je reálné riziko, že podpora na rozvoj výzkumných organizací nebude moci být od 1. 1. 2015 poskytována.

Zásadní připomínka

9. Rozpory Metodiky 2013 a její realizace – porušení základních principů podpory 

V rozporu s Jednacím řádem vlády materiál pouze posouvá termíny pro hodnocení 2013 a neřeší další již známé problémy Metodiky 2013 a její realizace, vč. jejích rozporů s obecně závaznými právními předpisy, konkrétně:

Metodika 2013 a její realizace nezajišťují objektivněji rozdělení institucionálních prostředků pro výzkumné organizace mj. i tím, že porušují základní principy podpory (zakotvené mj. v čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU a navazujících předpisech a dokumentech), zejm. transparentnost (veřejnost i každá výzkumná organizace si musí umět výši podpory rozdělené na základě jednoznačných pravidle moci zkontrolovat), objektivitu (vyloučení subjektivního hodnocení odborníky, kteří jsou na jeho výsledku sami závislí), jednoduchost a srozumitelnost (jednoznačná a srozumitelná pravidla), stabilitu (bez každoročních změn a kolísání podpory až o 100 % ročně u jednotlivých VO), nenáročnost (finanční, časovou i administrativní a to jak pro státní správu, tak pro jednotlivé organizace), předvídatelnost (možnost jednotlivých organizací dlouhodobě plánovat své zaměření a s ním související výši finanční podpory) a jednotnost (stejná pravidla pro všechny organizace bez ohledu na to jakým resortem jsou podporovány).

Zásadní připomínka

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 26. března 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět