Stanovisko k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

STANOVISKO K NÁVRHU PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR NA OBDOBÍ 2014 - 2024 K materiálu Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024 (verze pro VPŘ k 30.4.2014, dále jen POH uplatňuje SP ČR následující připomínky:.

Zásadní připomínky

Obecná připomínka:

Návrh POH předpokládá, že bude od roku 2025 vhodnou formou legislativně stanoven zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. V této souvislosti a rovněž ve vazbě na Usnesení EP o Evropě účinněji využívající zdroje č. 2011/2068 navrhujeme rovnou přistoupit od roku 2025 k zákazu nové výstavby skládek typu S-OO3, které by již vzhledem k povinné redukci biologicky rozložitelného odpadu neměly mít žádný skládkovací potenciál.

Analytická část:

SP analytickou část bere na vědomí s tím, že analytická část POH vychází striktně z dat ISOH. SP ČR žádá o vysvětlení, jak bude zajištěna kompatibilita těchto dat s metodikou Eurstat, jak budou zajištěna srovnání na úrovni EU a jak se MŽP vyrovná s požadavky EK na plnou kompatibilitu dat o odpadovém hospodářství a zahájeným procesem infringement v této oblasti.

SP ČR v analytické části také postrádá srovnání v kontextu EU, které bylo součástí předchozí verze POH.

2.2. , str. 15 (řádky 505-507)

Z hlediska odpovědných podnikatelů, kteří pravidelně vyplňují informace o produkci a nakládání se svými odpady, je konstatování o tom, že nelze jednoznačně určit vývojový trend celkové produkce odpadů při nejmenším zarážející. Z uvedeného totiž vyplývá, že vykonávají tuto činnost na své náklady zbytečně a neúčelně. Apelujeme proto na příslušné instituce, aby konečně sjednotili evidenci a statistiky v odpadovém hospodářství a alespoň částečně tím odůvodnili nezbytnost administrativní zátěže, kterou s jejich evidencí podnikatelé mají nebo aby tyto povinnosti jako neúčelné zrušili.

str. 23 (řádek 717)

Požadujeme předmětnou větu upravit tak, aby více reflektovala situaci v odpadovém hospodářství, a to následujícím způsobem: „Současný trend nakládání s odpady v ČR celkově odpovídá hierarchii nakládání s odpady, nicméně v oblasti nakládání s komunálními odpady není stavu odpovídajícímu této hierarchii dlouhodobě dosahováno.“

Směrná část

příloha 3, str. 131)

Přečíslovat bod 4 (právní předpisy EU) na 5. Číslo č mají již předtím uvedené Normy.

4.2.str. 138 (řádky 4341-4349)

Domníváme se, že by nemělo být vůbec připuštěno, aby byl odpad klasifikovaný jako nebezpečný využíván k technickému zabezpečení skládek ostatních odpadů. Skládky ostatních odpadů nejsou technicky zabezpečeny způsobem, který by zamezil uvolňování škodlivých a často agresivních látek z nebezpečných odpadů do prostředí. Tyto postupy jsou rovněž v rozporu s principy samotného dělení odpadu na ostatní a nebezpečný a z toho vyplývající klasifikace skládek. Požadujeme takovýto způsob „využívání“ nebezpečných odpadů znemožnit.

2.3.2.,str. 32 (řádky 855-856)

Domníváme se, že nesplnění cíle pro rok 2013 je vzhledem k údajům za rok 2012 (79,57 %) absolutně nereálné. Nejde tedy v tomto kontextu o možnost, ale o jistotu. Navrhujeme daný text uvést do souladu s realitou.

2.5.2.3, str. 55 (tabulka 21)

Žádáme o doplnění informací, na jejichž základě byl stanoven model nárůstu energetického využívání komunálního odpadu.

2.5.3.5., str. 63 (řádky 1643-1645)

Doporučujeme úpravu odstavce, aby byl srozumitelnější.

bod 4.2.2, bod i), str. 103, řádek 3436

Tečku na konci věty zrušit a na konec věty připojit text „a pro likvidaci starých zátěží.

K materiálu „Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024“ uplatňuje SP ČR následující připomínky:

Odůvodnění, str. 1:

POH se vztahuje i na obaly a vybrané výrobky s povinností zpětného odběru, tj. na položky, které mají své vlastní zákony a při novelizaci zákona o odpadech jsou vyčleněny mimo kategorii odpadů, zatímco POH je zahrnuje do kategorie odpadů.

Odůvodnění, bod 3, str. 3, Identifikace nákladů a přínosů:

Pro rozhodování v oblasti odpadů je nutno mít ekonomickou analýzu k dispozici již dne. Její zpracování a hodnocení po schválení závazné části POH ve formě nařízení vlády je chybou. Jak se bude postupovat, pokud se schválený závazný návrh ukáže jako ekonomicky neefektivní?

Odůvodnění, bod 9C, str. 4/5:

Konstatovat tam uvedené závěry bez znalosti ekonomických dopadů není v pořádku.

str. 6 písm. e) a str. 10 písm. q)

Takto definovaná opatření postrádají koncepčnost. Buď se bude odpad energeticky maximálně efektivně využívat v zařízeních na energetické využívání odpadu s definovanou minimální účinností, nebo se bude spoluspalovat. Oboje dohromady nelze efektivně podporovat, protože se tím nastavuje dvourychlostní režim pro dvě různě investičně náročná opatření. To v konečném důsledku povede k přednostnímu využívání odpadu v zařízeních s nejnižší cenou odpadu tzv. na bráně, ale nikoliv v zařízení s nejvyšší energetickou účinností, s nejvyšší ochranou ovzduší a s nejvyšším potenciálem náhrady primárních surovin. Z výše uvedených důvodů považujeme podporu spoluspalování za nekoncepční a požadujeme předmětné body v tomto smyslu upravit.

Ke znění těchto bodů je rovněž nezbytné podotknout, že dlouhodobá výkladová praxe MŽP považuje výstup z MBÚ nadále za odpad. V tomto smyslu je uvedení textace „spálení/spoluspálení“ nedůvodné, protože se bude vždy jednat o spoluspalování odpadu ve smyslu příslušných právních předpisů. Považujeme za potřebné tento aspekt v příhodné části materiálu zdůraznit.

V části 1.2. Zásady pro nakládání s odpady v písmenu b) na konci věty první doplnit slova „, není-li to v rozporu s právem EU“.

 Odůvodnění:

V případě nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (dále jen OEEZ) jsou směrnicí Rady č. 2012/19/EU stanovena pravidla, která neumožňují důsledně uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. Úprava obsažená v navrhovaných písmenech f) až j) tuto skutečnost kolize s právem EU nepokrývá.

V části 1.2. Zásady pro nakládání s odpady za stávající písmeno f) doplnit nové písmeno g), které zní: g) Při naplňování kvalitativních či kvantitativních cílů stanovených právem EU v oblasti nakládání vybranými druhy odpadů, zajistit odpovídající podmínky subjektům odpovědným za naplnění těchto cílů.“.

Odůvodnění:

Doplnění tohoto písmene lze považovat za nejzásadnější. V případě nakládání s odpady je zpravidla obecně uplatňován princip „znečišťovatel platí“. Pokud jsou právem EU stanoveny kvalitativní či kvantitativní cíle (povinnosti) členských států, jako je tomu například v případě OEEZ, nesou skutečnou odpovědnost za naplnění těchto cílů znečišťovatelé (výrobci). Naplnění jakýchkoli cílů nelze ze strany výrobců dosáhnout bez podpory státu, resp. podmínek nastavených v interakci mezi státem a osobami zásadně odpovědnými a ovlivňujícími nakládání s daným druhem odpadu. Kvalitativní a zejména kvantitativní cíle pro období účinnosti navrhovaného Plánu odpadového hospodářství jsou velmi ambiciózní. Naplnění těchto cílů se neobejde jednak bez radikálního zvýšení nákladů na zajištění systém sběru OEEZ a současně bude nezbytné nastavení a sladění řady legislativních a faktických opatření. Jinými slovy, významnost a nákladnost opatření pro zajištění lineárního růstu úrovně sběru bude stoupat geometrickou řadou. Zmíněné legislativní a faktické podmínky budou pro naplnění stanovených cílů zcela zásadní. Z tohoto důvodu se navrhuje doplnit mezi obecné zásady zajištění odpovídajících podmínek pro odpovědné subjekty. Předpokládaný růst úrovně sběru OEEZ nebude možné zajistit pouze prostým ukládáním povinností výrobcům, ale bude nezbytné sladit a provázat veškerá pravidla tak, aby výrobci měli reálnou možnost požadované úrovně sběru dosáhnout. Jako příklad lze uvést nezbytnost provázání pravidel v oblasti nakládání s OEEZ, komunálním odpadem a odpady železných a neželezných kovů tak, aby bylo zamezeno odkládání OEEZ mimo systém jeho sběru. Jedině tak bude možné naplnit cíle Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 a splnit povinnosti stanovené právem EU.

bod 1.3.1.1 (POH – bob 3.3.1.1.1, str. 60):

Při uplatňování požadavků na sběr vyjmenovaných odpadů u komunálních odpadů se uplatňuje přednostně třídění jednotlivých složek oproti dnešní směsi odpadů. Bude zde tedy velmi záležet na tom, jakým způsobem se k plnění tohoto požadavku postaví obce.

bod 1.3.1.2, čl. g), str. 8 (POH – bod 3.3.1.2, čl. g), str. 62, řádek 1830)

S uvedenou povinností zapojení se živnostníků do obecních systémů nakládání s komunálním odpadem nesouhlasíme. Jejich zapojení by mělo být na základě dobrovolnosti.

bod 1.3.1.4, str. 11 (POH – bod 3.3.1.4)

Pro zajištění uvedeného cíle bude záležet na tom, jakým způsobem se k jeho plnění postaví obce.

bod 1.3.1.5, odst. e) (POH – bod 3.3.1.5, odst. e, str. 66)

Do věty začínající „Zavést systém podpory pro výstavbu a modernizaci stávajících technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů“ doplnit slovo „nových“. odstavec by pak zněl:

„„Zavést systém podpory pro výstavbu nových a modernizaci stávajících technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů“.  Důvodem je, že by se měla stavět v době platnosti POH zařízení na nejvyšším stupni technického vývoje, nikoliv zakonzervovat stav a i za 10 let podporovat výstavbu zařízení používajících stávající technologie.

bod 1.3.1.6, tab. 2 (POH – bod 3.3.1.6.1, tab. 21)

Cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů nesouhlasí s návrhem novely zákona o obalech, jsou vyšší. Tento nesoulad by měl být vyřešen směrem k jednoznačnosti.

bod 1.3.1.6.1, str. 15 (POH – bod 3.3.1.6.1, str. 69, řádek 2098-2100)

Uvedeno: „Principy systému zpětného odběru a využití obalových odpadů vycházejí ze zákona
o obalech ....“. Pro řadu i uvedených výrobků je však zpracováván návrh zákona o výrobcích s ukončenou dobou životnosti – tento zákon není v POH zmiňován (s výjimkou 1.9 – systém sběru dat). Toto opomenutí by mělo být napraveno. 

1.3.1.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, Cíle:

vložit nové písmeno a), které zní:„a) Zajistit podmínky pro existenci a rozvoj systému sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (dále jen OEEZ), který umožní dosažení konkrétních cílů úrovně tříděného sběru a cílů využití, recyklace a opětovného použití elektroodpadu specifikovaných v písmenech b) a c).“.

Odůvodnění:

Doplněný text blíže rozvádí zásadu uvedenou v připomínce č. 2. Jak již bylo uvedeno výše, významnost a nákladnost opatření pro zajištění lineárního růstu úrovně sběru bude stoupat geometrickou řadou. Jinými slovy, na zvýšení úrovně sběru o deset procentních bodů bude nezbytné vynaložit několikanásobně vyšší prostředky, než tomu bylo doposud a současně bude nezbytné zajistit výrobcům, resp. dotčeným subjektům, odpovídající podmínky. Stanovené cíle úrovně tříděného sběru a využití, recyklace a opětovného použití elektroodpadu budou klást vyšší nároky na komunikaci mezi státem, resp. orgány veřejné správy a samotnými výrobci. Tato komunikace bude nezbytná jak v úrovni nastavení jednotných a efektivních pravidel, tak v úrovni zajištění jejich dodržování, včetně kontrolních a donucovacích mechanismů. Blíže též odůvodnění k připomínkám, které se týkají jednotlivých nástrojů.

 1.3.1.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, Opatření:

vložit nová písmena a) a b), která znějí: „a) Zachovat a rozvíjet stávající systém sběru OEEZ v souladu se směrnicí 2012/19/EU, a to zejména v souladu s principem „znečišťovatel platí“ a v kontextu „rozšířené odpovědnosti výrobce“.

b) Legislativně zajistit odpovídající podmínky pro naplnění „rozšířené odpovědnosti výrobce“.

Odůvodnění:

Doplnění písmene a) systematicky navazuje na opatření pro předchozí část – Obaly a obalové odpady. Současně bude tímto písmenem zajištěna kontinuita mezi směrnou a závaznou částí Plánu odpadového hospodářství, jelikož ve směrné části je naznačen stávající stav, na jehož základě je závazná část Plánu odpadového hospodářství tvořena. Je nepochybné, že v současné době existuje systém sběru OEEZ, který je funkční a naplňuje konkrétní kvalitativní a kvantitativní ukazatele. V souvislosti s novou směrnicí č. 2012/19/EU je aktuální pojem „rozšířená odpovědnost výrobce“, který de facto obsahuje:

-          POVINNOST VYTVOŘIT SYSTÉM SBĚRU, viz článek 7 odst. 1 citované směrnice: “Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, zajistí každý členský stát, aby byla uplatňována zásada odpovědnosti výrobce a aby na tomto základě byla každoročně dosažena minimální úroveň sběru.”

-          POVINNOST VYTVOŘIT SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ OEEZ, viz článek 8 odst. 3 cit. směrnice: “Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik. Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo kolektivně.”.

-          POVINNOST DODRŽENÍ CÍLŮ VYUŽITÍ A RECYKLACE, vizčlánek 11 odst. 1 cit. směrnice: “Pokud jde o všechna OEEZ, která byla sebrána v souladu s článkem 5 a zaslána ke zpracování podle článků 8, 9, a 10, zajistí členské státy, aby výrobci splnili minimální cíle uvedené v příloze V.”.

-          POVINNOST DOSAŽENÍ ÚROVNĚ SBĚRU, vizČlánek 7 odst. 1 cit. směrnice: “Od roku 2016 činí minimální úroveň sběru 45%, počítáno na základě celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 v daném roce v dotyčném členském státě a vyjádřeno jako procentní podíl průměrné roční hmotnosti EEZ uvedených na trh v uvedeném členském státě v předchozích třech letech.”.

Pro zajištění takto široké odpovědnosti výrobce je nezbytné učinit množství opatření jak na straně výrobců, tak na straně státu. Jedním ze zásadních opatření je legislativní činnost, na kterou je poukázáno v navrhovaném písmenu b).

1.3.1.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, Opatření:

stávající písmeno b) nahradit tímto textem: „d) Legislativně stanovit kontrolní pravomoci vůči výrobcům, kolektivním systémům a ostatním subjektům, které jsou zapojeny do systému sběru OEEZ nebo jejichž činnost ovlivňuje či může ovlivnit fungování tohoto systému.“.

Odůvodnění:

Navrhované znění opatření v případě legislativního stanovení kontrolních pravomocí postihuje širší (kompletnější) skupinu subjektů. Navrhovaný text též koresponduje s písmenem g) části 1.2. Zásady pro nakládání s odpady. Legislativní kroky bude nezbytné provázat a sladit též napříč jednotlivými komoditami.

1.3.1.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, Opatření:

stávající písmeno c) nahradit tímto textem: „e) Organizačně a personálně posílit zajištění správních a kontrolních pravomocí.“.

Odůvodnění:

Organizační a personální zajištění správních a kontrolních agend je jedním z nejslabších článků systému sběru OEEZ. Je nepochybné, že tato skutečnost je dána nedostatkem personálních zdrojů na Ministerstvu životního prostředí a příp. dalších dotčených orgánech. Považujeme však za stěžejní, aby bylo na tento problém nejen upozorněno, ale aby ministerstvo, příp. další dotčené orgány, byly v oblasti správních a kontrolních agend souvisejících s nakládáním s odpady, zejm. s OEEZ, výrazně posíleny. V této věci nabízíme pomoc v oblasti komunikace této otázky na různých odborných či politických úrovních. Je totiž zjevné, že dosažení kvantitativních cílů v oblasti sběru OEEZ bude do značné míry závislé též na schopnosti státu na stanovená pravidla dohlížet a případně vymáhat plnění konkrétních povinností. Proto je organizační a personální posílení výkonu správních a kontrolních činností svým způsobem klíčové.

1.3.1.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, Opatření: v původním písmenu g) za slova „Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen kovového odpadu“ doplnit slova „za účelem zamezení odkládání a zpracování OEEZ mimo systém jeho sběru“.

Odůvodnění:

Jak je patrné z níže uvedeného schématu, v současné době prochází systémem sběru OEEZ pouze jedna třetina veškerého OEEZ. Pro naplnění konkrétních cílů úrovně tříděného sběru a cílů využití, recyklace a opětovného použití elektroodpadu specifikovaných v písmenech b) a c) cílů v části 1.3.1.6.2 bude nezbytné zajistit co nejefektivnější systém sběru OEEZ a současně eliminovat jeho odkládání a zpracování mimo tento systém. V případě sběren a výkupen kovového odpadu je současná neregulovaná a nekontrolovaná situace neúnosná. Bude proto nezbytné učinit takové kroky, které nasměrují tok OEEZ do systému jeho sběru vytvořeného výrobci. Pokud mají být výrobci schopni zajistit převzetí a zpracování veškerého převzatého OEEZ, a to přinejmenším bezplatně, musejí všechny ostatní subjekty, které mají zájem podílet se na systému sběru OEEZ, dodržovat stejná pravidla, včetně pravidel týkajících se kvality a způsobu zpracování
a reportovacích povinností.

1.3.1.6.5. Odpadní pneumatiky

Žádáme na konec opatření pod bodem a) doplnit: „m.j. v návaznosti na očekávané první zkušenosti s fungováním kolektivních systémů pro zpětný odběr pneumatik (2015)“. Na konec opatření pod bodem F) \G), H) doplnit: „… s ohledem na technickou a ekonomickou účelnost“.

1.3.3.2 Odpady železných a neželezných kovů, Opatření : zrušit písmena a) a b).

Odůvodnění:

Navrhovaný text ve věci sběru výrobků s ukončenou životností je v přímém rozporu se zásadami
a opatřeními v předchozích částech, zejm. s částí 1.3.1 Prioritní odpadové toky. Nelze připustit, aby na jedné straně existovaly vysoce regulované prioritní odpadové toky s rozsáhlou odpovědností dotčených subjektů a na druhé straně probíhaly toky stejných výrobků s ukončenou životností bez odpovídajících pravidel a odpovídající odpovědnosti zúčastněných subjektů. Pokud je záměrem provázat úpravu v oblasti odpadů železných a neželezných kovů s prioritními odpadovými toky, je nezbytné také takto formulovat případná opatření.

bod 1.5, cíl a), zásady b) a e) (POH – bod 3.5, cíl a), zásady b) a e))

Navrhujeme zrušit zásadu b), protože její znění je identické s první částí zásady e).

bod 1.7, blok 3, bod u), str. 41 (POH – bod 3.7., blok 3, bod u), str. 94, ř. 3048)

Navrhujeme z první věty vypustit slova „životního prostředí“ a místo nich vložit slovo „odpadů“. POH se týká odpadů, ne všech složek ochrany životního prostředí.

bod 1.9, str. 45-46 (POH bod 3.9, str. 98-99)

Z materiálu vyplývá, že se bude nadále vycházet z dat MŽP získaných v rámci ISOH. Značí to zakonzervování stávajícího stavu, kdy jsou vně ČR poskytována za ČR rozdílná data původem z MŽP a ČSÚ. Takovýto stav by se měl řešit. Doporučujeme proto doplnění o bod, který bude řešit sjednocení obou systémů vykazování odpadů.

V Praze 26. května 2014

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět