Stanovisko k úpravě zákona o DPH v rámci evidence tržeb

SP ČR nesouhlasí s návrhem MF znemožňujícím podat přiznání či hlášení DPH skrze datové schránky.


MF ČR v rámci Návrhu zákona měnícího zákony související s evidencí tržeb začlenilo i úpravu Zákona o DPH, mimo jiné v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení. Konkrétně je navrhováno, že za splnění povinností uvedených v §101a) v odst. 1 a 2 (například povinnost podat daňové přiznání k DPH či kontrolní hlášení apod.) bude akceptováno pouze podání skrze „EPO“, nikoliv skrze datovou schránku. Tzn., podání učiněné datovou zprávou skrze datovou schránku, tedy „elektronickým způsobem“, by nemělo účinky podání.

Řada členských firem SP ČR již „EPO“ používá. Stejně tak chápeme záměr MF k zajištění vyšší míry elektronizace ve smyslu práce s daty, tedy posunu ve využívání a nastavení systémů MF k lepšímu využití a práci se získanými daty. Chápeme také potřebu zajištění propustnosti objemů dat v případě některých velkých podniků u kontrolního hlášení.

Nicméně musíme v tuto chvíli vyjádřit nesouhlas s předloženým návrhem. Za nekorektní považujeme způsob předložení, kdy návrh neprošel meziresortním připomínkovým řízením. Stejně tak důvodová zpráva neobsahuje ve všech bodech dle nás jednoznačné a úplné argumenty a absentuje RIA, která by zhodnotila náklady na podnikatelské subjekty, kde Programové prohlášení vlády avizovalo nezvyšování zátěže a možnost zástupců firem se vyjádřit. V tomto případě je přikazována povinnost, mimo jiné i v souvislosti s nedostatky na straně systémů státní správy. O jejich řešení ale v předložených materiálech není zmínka. V poslední době jsou firmy nuceny často upravovat systémy vzhledem k neustále probíhajícím změnám a novým záměrům v oblasti daní a boje proti daňovým únikům.

Chtěli bychom upozornit na celkovou nekoncepčnost, kde určitá snaha o standardizaci neprobíhá systémově či motivačně a navrhována je v rámci jednoho resortu povinnost skrze jiný kanál než datové schránky, kde stát elektronizaci touto formou podporoval.

SP ČR chápe některé důvody MF a bezpochyby chce podporovat elektronizaci systémů, nicméně již postrádáme odbornou diskusi a systémovost postupu v oblasti elektronizace – zavádění a snaha o podporu vyššího využívání datových schránek, avizování záměru zjednodušení administrativy, zvýšení kvality jednotlivých prvků jak na straně datových schránek, tak na straně „EPO“, zvýšení přehlednosti pro poctivé plátce či nabídnutí určitých výhod.

V souvislosti se systémem „EPO“ a s předloženým návrhem postrádáme zahrnutí prvků, které by zvýšily uživatelskou úroveň daného systému či zajistily úpravy vedoucí k vyšší bezpečnosti dat, kde po zavedení kontrolního hlášení bude odesíláno poměrně velké množství detailních citlivých dat. Dále vidíme jako slabé místo zejména nastavení „systému nepropustných chyb“. Pokud má být povinnost užívat systém „EPO“, pak je třeba zajistit úpravy, které daný problém budou řešit a omezí náklady a problémy na straně daňových subjektů. Tyto prvky jsme v důvodové zprávě ale nenalezli.

Požadujeme, aby tento návrh byl z novelizace v rámci Návrhu zákona o evidenci tržeb vyňat a aby proběhla diskuse, která bude „systematičtější/koncepčnější“ a bude zahrnovat i záměry týkající se zlepšení některých prvků elektronických forem podání.

V Praze dne 9.4.2015

Odkaz: Návrh změn souvisejících zákonů v souvislosti s návrhem zákona o evidenci tržeb, jehož je problematika povinnosti elektronického podání (od 1.1.2016 u DPH pouze skrze EPO) součástí. Uvedeno v materiálu (v rámci novely Zákona o DPH) a v důvodové zprávě (v části druhé): https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9V8GYBT4

Stanovisko bylo zasláno MF v rámci vypořádacího řízení a v příloze dopisu ministrovi financí a ministrovi prolidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět