Stanovisko k přijetí deklarace Mezinárodní energetické charty

SP ČR připomněl, že Mezinárodní energetická charta není zmíněna v aktualizaci Státní energetické koncepce.

Stanovisko SP ČR k materiálu "Návrh na obeslání mezinárodní konference k přijetí nové politické deklarace Mezinárodní energetické charty delegací České republiky"

Závěr
Svaz průmyslu a dopravy ČR má k předloženému materiálu následující dvě připomínky, z nichž jedna je zásadní a jedna pouze technického charakteru:
Zásadní připomínka
K části III. „ZÁVĚREČNÝ DOKUMENT KONFERENCE MINISTRŮ („HAAGSKÁ KONFERENCE II“) O MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ CHARTĚ“:
V Hlavě I - CÍLE, odst. 2), na straně 5 je uveden text, který je uveden na straně 4 tohoto materiálu, ve znění: „Za tímto účelem v souladu s uvedenými zásadami přijmou opatření v těchto oblastech:“:
„2. spolupráce v oblasti energetiky, jež zahrne:

•      koordinaci energetických politik v míře potřebné k podpoření cílů této Charty;“

K tomu uvádíme:
V posledním dostupném návrhu zásadního koncepčního materiálu v oblasti energetické politiky ČR – Aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky z prosince 2014 (dále také „ASEK“) – se vůbec nehovoří o Mezinárodní energetické chartě.

Je zde zmínka pouze o Smlouvě o energetické chartě (ECT), a to v kapitole 3.2 na straně 14 ASEK ve druhém odstavci zdola v poslední větě, která zní:

„Legislativní rámec české energetické politiky je vymezen členstvím ČR v EU a českým členstvím ve vybraných mnohostranných energetických organizacích (IEA, IEF, IRENA, ECT, Euratom, ENTSO-E, ENTSOG a dalších).“

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby MPO, jakožto garant ASEK, změnilo text výše uvedené věty ASEK takto:

„Legislativní rámec české energetické politiky je vymezen členstvím ČR v EU a českým členstvím ve vybraných mnohostranných energetických organizacích (IEA, IEF, IRENA, ECT, Mezinárodní energetické chartě, Euratom, ENTSO-E, ENTSOG a dalších).“

Další připomínka

K části II. „PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA“:

Text prvního odstavce shora, 4. řádek, 2. věty: „Tento proces, započatý již Varšavským mandátem, byl završen na jednání Strategické skupiny Energetické charty ve dnech 29. – 30. října 2015, kde byl dojednán finální text politické deklarace „Mezinárodní energetická charta“.

navrhujeme nahradit textem:

Tento proces, započatý již Varšavským mandátem, byl završen na jednání Strategické skupiny Energetické charty ve dnech 29. – 30. října 2014, kde byl dojednán finální text politické deklarace „Mezinárodní energetická charta“.

Odůvodnění:
Dle našeho názoru se autor materiálu dopustil chyby (překlepu) v letopočtu, když chybně uvedl rok 2015, a období konce měsíce října roku 2015 ještě nenastalo. Z textu je zřejmé, že se jedná o událost, která se již odehrála, a proto by měl být uveden správně rok 2014.

V Praze, 24. 4. 2015.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět