Aktuální informace k novému daňovému generálnímu pardonu

Ministerstvo financí a vláda po rychlých konzultacích, mimo jiné se Svazem průmyslu a dopravy ČR, připravila dílčí daňová opatření, která by měla pomoci ulehčit situaci alespoň některým podnikatelům, jimž byla vládou omezena činnost. Jde o tzv. generální pardon ministryně financí, který se týká podzimního nouzového stavu (a v rámci něj realizovaných omezení pro podnikatele).

Aktualizace: na závěr článku přidány informace o rozšíření generálního pardonu o nové sektory, dotčené dodatečnými vládními restrikcemi.

1) Pro obory kterých se týkají vládní omezení, platí po dobu nouzového stavu (nouzový stav je v platnosti od 5. října 2020) následující možnost úlev:

 • odložení úhrad daně z přidané hodnoty (DPH);
 • prominutí záloh u daně z příjmů právnických osob a fyzických osob (splatných v období nouzového stavu);
 • prominutí záloh na daň silniční (tj. zálohy na rok 2020).

Z organizačního pohledu dle MF ČR pro uplatnění těchto úlev stačí, aby dotčení podnikatelé Finanční správě zaslali pouze oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem (pokud převažující činnost těchto podnikatelů spadá do některého z oborů, na které míří zákazy).

Vládní omezení (která jsou účinná od 14. 10. 2020), a tedy i výše zmíněná opatření se týkají těchto oborů: provozování restauračních zařízení a barů, provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin, provozování cirkusů a varieté, pořádání poutí a podobných tradičních akcí, pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí, pořádání veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, provozování zoologických zahrad, provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Detailnější popis od Finanční správy naleznete zde (vč. odkazu na aktuální Finanční zpravodaj 22/2020), informativní článek Ministerstva financí zde.

Důležité upozornění SP ČR: V každém případě doporučujeme členským firmám, na které se toto prominutí přímo nevztahuje, nepatří mezi vyjmenované obory a mají v důsledku koronavirové krize vážné problémy, či považují daný posun termínů za nedostatečný, aby požádaly o individuální přístup, tj. podat individuální žádost o posečkání (v případě posečkání, prominutí atd.), a s Finanční správou aktivně (elektronicky) komunikovat. V případě dotazů či problémů vám rádi odpovíme, nebo pomůžeme zprostředkovat informaci a možnosti řešení ve vztahu ke správci daně.

2) V rámci generálního pardonu ze dne 14. 10. 2020 bylo také znovu umožněno prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků či testovacích souprav (což bylo doporučení a požadavek Svazu průmyslu z první jarní fáze, podrobněji viz následující bod 3), kde je kompletní přehled nadále platných opatření.

3) Z předchozích liberačních balíčků a vládních daňových novelizací jsou nadále (i prostřednictvím aktuálního generálního pardonu) platná následující opatření či prominutí

Kompletní přehled naleznete v nedávném našem článku zde.

Institut Loss carry-back, tj. zpětné započítání daňové ztráty za rok 2020. Možnost odhadovanou daňovou ztrátu za letošní rok uplatnit už v daňovém přiznání k dani z příjmu za roky 2019 a 2018. Stát takto vzniklý přeplatek vrátí, byť s limitem 30 mil. Kč.

Prominutí:

 • V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů.
  • Jde o: možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky; možnost požadovat snížení či zrušení záloh; možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav; možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.
  • Týká se následujících situací: prominutí úroku z prodlení; prominutí úroku z posečkané částky, prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení; vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku; potvrzení bezdlužnosti.
 • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních osobních ochranných prostředků a u testů na COVID-19, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. Toto opatření vzešlo v úvodní fázi koronavirové krize z našich požadavků a námětů.
  • To zahrnuje zejména následující situace: bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, roušky, respirátory, testovací soupravy atd.); bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce; bezúplatné dodání zboží zdravotníkům; bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb. Konkrétně naleznete seznam a rozsah zde (str. 3–6).
 • Žádný subjekt (týká se všech fází EET, včetně těch již běžících) nemusí tržby evidovat do konce roku 2022.
 • Pro úplnost doplňujeme, že Svaz byl iniciátorem vyjádření MF a GFŘ, že i náklady na dobrovolné testy zaměstnanců na COVID jsou daňové uznatelné, konkrétně pro plátce daně z příjmů FO (zde) a pro plátce daně z příjmů PO (zde).
 • Již finálně schválené zrušení daně z nabytí nemovitých věcí učinilo nepotřebným další prodlužování možnosti (ze 3. Liberačního balíčku) odložit přiznání a platbu této daně.
 • Jednali jsme s MF ČR o nastavení kompenzačního bonusu souvisejícím se zákazem či omezení činnosti pro podnikající osoby bez zaměstnanců – nyní návrh schválila Sněmovna (sněmovní tisk 1055, zde) a zákon čekají další legislativní kroky. Odpovědi MF na nejčastější otázky zde.
 • Dále ve sněmovně prosazujeme také zrychlené odpisy a další protikrizová opatření důležitá i pro průmyslové firmy.

Svaz také důrazně požaduje, aby ze strany MF a GFŘ  bylo postupováno klientsky a benevolentně ke kontrolám za rok 2020 s ohledem na koronakrizi a objektivně specifické situace, včetně například nemožnosti plnit některé zákonné povinnosti v termínech. Doporučujeme omezit kontrolní činnost pouze na závažné případy podvodů. Dotčené touto krizí jsou opatřeními nepřímo i výrobní firmy a stát musí i vůči nim hledat další nástroje zmírnění dopadů.

Na závěr tohoto rychlého přehledu vás chceme informovat, že Svaz průmyslu k aktuálnímu generálnímu pardonu uplatnil připomínky, ve kterých požadoval rozšíření úlev i pro dodavatele rychle se kazícího zboží, či zboží s omezenou dobou trvanlivosti 1 měsíc (potraviny/nápoje) restaurací a podobných zařízení. MF tomuto nevyšlo vstříc a uvedlo, že „nebylo ambicí tento okruh rozšiřovat. Ostatní subjekty postižené v souvislosti s Covidem mohou využít individuálních institutů“.

Dále jsme požadovali delší termíny pro odložení plateb. Konkrétně jsme považovali, po konzultaci s členskými firmami, za nedostatečné prominutí zálohy na daň z příjmů právnických osob splatné 15. 12. 2020. Požadovali jsme, aby vláda posunula prominutí na rok 2021 (např. do polovin roku, nebo na konec roku 2021, případně prominout úplně). Na začátku roku totiž nejspíše nebude situace lepší, oživení restrikcemi dotčených subjektů lze čekat až po letní sezóně 2021.

MF ČR tuto připomínku neuznalo. MF uvedlo, že „v současnosti se hovoří o zavření na 14 dní. Pokud by byla opatření masivnější, resp. trvala déle, než se dnes předpokládá, dá se prodlužovat odklad gradualisticky dalšími pokyny (stejně jako na jaře). Obecně individuálně lze samozřejmě posečkat ještě déle na základě žádosti“.

Aktualizace – generální daňový pardon pro širší okruh podnikatelů:

Pro širší okruh podnikatelů, kteří byli dotčeni opatřením vlády z 21. října 2020 (vládní nařízení zde, kdy se od 22. října 2020 zakázal maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, PHM, drogerie, či pro lékárny nebo služby apod.; dále byly již dříve zákazy upraveny a rozšířeny dne 26. října 2020 zde a zde; prvním ze série vládních restrikcí bylo vydáno 12. října 2020 zde), vláda umožnila vláda využít tzv. generálního pardonu (někdy nazývanému Velký liberační balíček).

Vítáme, že některá opatření a výjimky jsou inspirována našimi doporučeními z jara, aby chod některých odvětví, pokud je to z možné z epidemiologického pohledu, nebyl zbytečně limitován.

Tito podnikatelé tak mohou vyžít hromadné prominutí a) úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020; b) zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob; c) záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020. Jak upozorňuje ministerstvo, prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Podrobné závazné informace naleznete ve Finančním zpravodaji 25/2020 zde, který navazuje na tzv. generální pardon ze 14. října 2020 (viz Finanční zpravodaj 22/2020 zde).

 

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět