Daně: Na jaké úlevy mají firmy kvůli koronaviru nárok

Přinášíme stručný přehled daňových opatření pro firmy,  a to vrámci liberačních balíčků i dalších opatření. Průběžně aktualizováno (poslední aktualizace 15. 10. 2020). 

Generální daňový pardon k podzimnímu nouzovému stavu:

Dne 14. 10. 2020 byl vydán generální pardon, tzv. velký liberační balíček, který reaguje na podzimní vlnu koronavirové krize a na vyhlášení nouzového stavu. 

Detailní informace včetně odkazů na rozhodnutí MF ČR a Finanční správy naleznete zde.

LIBERAČNÍ BALÍČEK III. (ze dne 8. 6. 2020):

Ministerstvo financí vyšlo tímto balíčkem vstříc požadavkům Svazu na prodloužení daných opatření, protože krizový stav rozhodně pro firmy neskončil v půlce května.  Žádali jsme například zejména o prodloužení osvobození od DPH u darů – ochranných prostředků či o možnost požádat bez poplatků a jakýchkoliv sankcí o individuální posečkání daně, aby firmy, které mají problémy s likviditou, mohly zažádat o odklad odvodu příslušné daně a stát se jim snažil vyjít maximálně vstříc. Svaz měl možnost balíček s MF konzultovat i po odborné stránce ve fázi jeho přípravy.

Tzv. třetí liberační balíček prodlužuje některá opatření dvou předchozích liberačních balíčků. Tzn. pozor na lhůty, které jsou uvedeny i I. a II. balíčku.

 • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Toto opatření vzešlo z naší iniciativy.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). Týká se i situace s využitím služeb daňového poradce i nutnosti zpracovat audit. (Pozn.: termín pro ZP vláda neprodloužila).
 • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
 • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
 • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Detailní vymezení, např. dotčených ochranných prostředků, naleznete v této přílozeInformace MF zde.

DAŇOVÁ UZNATELNOST NÁKLADŮ NA DOBROVOLNÉ TESTY COVID

 • Na základě diskuze s našimi členy jsme před několika týdny zahájili jednání s Generální finanční ředitelkou a vedením MF k daňové uznatelnosti nákladů u dobrovolných testů na COVID. Výsledkem jsou publikované odpovědi Finanční správy. Již dříve jsme Vás informovali o potvrzení uznatelnosti nákladů ze strany finanční správy v případě, že jsou testy prováděny povinně (zde).
 • MF i na základě našich neustálých urgencí připravilo i informaci, která zvyšuje právní jistotu v případě dobrovolně provedených testů na COVID zaměstnavatelem pro zaměstnance, což řada našich členů v rámci komplexu opatření ve svých firmách provedla (či provádí) s cílem samozřejmě zabezpečení zdraví a chodu firmy/provozu.
 • Svaz byl tedy v tomto případě konkrétním iniciátorem a podal dotaz, na který MF a GFŘ nyní veřejně odpovídá pro plátce daně z příjmů fyzických osob (zde) a obdobně právnických osob (zde).

 DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ FIREM V DOBĚ KORONAKRIZE

 • Firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů i o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020. Firmy se například mohly podílet na šití roušek, rozvozu potravin pro ohrožené skupiny, pomáhat záchranným složkám s využitím svých zaměstnanců a majetku. Důvodem je tedy podpora a zjednodušení administrativy daňových poplatníků, kteří v období krizového stavu pomáhali řešit aktuální problémy a poskytovali své výrobky či služby bezúplatně potřebným. Nyní se vládou schváleným balíčkem zabývá Poslanecká sněmovna. Jde o sněmovní tisk 910, podrobněji zde.

 LIBERAČNÍ BALÍČEK I. (ze dne 16. 3. 2020):

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. PRODLOUŽENO DO 18. 8. 2020
  • Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. (pozor, prominutí se váže na podmínku, že je vše uhrazeno a vyřízeno do 1. července 2020 - PRODLOUŽENO DO 18. 8. 2020)
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.
  • Např. onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za
  • podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července 2020 - PRODLOUŽENO DO KONCE ROKU 2020.
  • Podrobné vysvětlení a návod Finanční správy zde.

LIBERAČNÍ BALÍČEK II. (ze dne 23. 3. 2020):

 • Dle původního návrhu a následně i schválené úpravy mělo u EET dojít k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců
 • Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Aktualizace: žádný subjekt (týká se všech fází EET, včetně těch již běžících) nemusí tržby evidovat do konce roku 2020.
Vláda 4. 5. 2020 schválila návrh, aby se EET pro všechny vlny odložila do konce roku 2020, tj. evidovat by nemusely ani subjekty, kterých se evidence již týká. O návrhu MF informuje zde. Vládní návrh již podepsal prezident, jde o sněmovní tisk 849 a tím je tedy platný. 


 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
  • Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
  • Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020 (nově je konec intervalu až 30. 11. 2020). Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020 - PRODLOUŽENO DO KONCE ROKU 2020.
  • Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
 • Prominuty jsou plošně platby daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (a to v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu dne 17. května 2020 - PRODLOUŽENO DO 31. 7. 2020), jako jsou: testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál. Prominutí DPH se týká rovněž bezúplatného dodání zboží, které slouží k výrobě těchto ochranných prostředků.
  • Detailní vymezení zboží, na které se prominutí vztahuje, naleznete zde.
 • Posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. Z rozhodnutí ministryně financí je u silniční daně prominuto příslušenství daně (úrok z prodlení a úrok z posečkané částky) spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020.
 • V současné době jsme požádali ministryni financí, aby některé generální pardony v oblasti daňové správy, které byly dočasné, vhodným způsobem prodloužila. Např. jde o možnost posečkání v oblasti daní na základě individuální žádosti.

Prázdniny od pojistného pro OSVČ: Mimo liberační balíčky existuje možnost šestiměsíčních prázdnin v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání.

 • Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných.

Paušál pro živnostníky: Vláda 29. 6. 2020 schválila možnost paušální platby daně (vč. pojistného na zdravotní a sociálni pojištění) pro živnostníky, který by měl zjednodušit administrativu pro živnostníky s příjmem do 800 tis. Kč. Nyní probíhá schvalovací proces v PSP (sněmovní tisk 922).

NÁVRH PROMINUTÍ POJISTNÉHO (FIRMY DO 50 ZAMĚSTNANCŮ)

 • Sněmovna schválila (bez pozměňovacích návrhů Senátu) a rovněž prezident podepsal návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vláda návrh schválila 25. 5. 2020), který by měl zaměstnavateli jako poplatníkovi pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prominout placení tohoto pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Podmínky nároku na toto prominutí jsou nastaveny tak, aby se zaměstnavatelé snažili zachovat zaměstnanost. Návrh se týká zaměstnavatelů, u nichž počet zaměstnanců (který jsou účastni nemocenského pojištění) nepřesáhne počet 50, což je v případě ČR cca 230 tis. zaměstnavatelů. U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní využívat lépe zacílený institut překážky v práci, bude nadále využíván ostatní programy. Podrobněji zde na webu PSP (sněmovní tisk 875).

LOSS CARRY-BACK


 • Zavedení institutu Loss carry-back (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.
 • Svaz inicioval návrh a následně významně podpořil zavedení tohoto institutu.
  • Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
  • Vláda tento návrh schválila na základě iniciativy a aktivity Svazu průmyslu. Nyní již zákon s pozměňovacími návrhy Senátu podepsal Prezident (sněmovní tisk 874 a zákon vyšel ve Sbírce). Podrobnější informace k tématu zde. Do návrhu byl během schvalování ve Sněmovně přidán limit 30 mil. Kč, a to tak, že daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně pouze do souhrnné výše nepřesahující 30 mil. Kč, tj. maximální daňová výhoda může být 19 % ze ztráty max. 30 mil. Kč.
   • V rámci protikrizového daňového balíčku, jehož součástí je i institut Loss carry-back, jsou i  změny jako je např.: snížení DPH ze současných 15 na 10 % v případě ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce, vstupného na sportoviště (vč. vleků), saun apod.; více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí pro obce, snížení silniční daně o 25 % u nákladních automobilů nad 3,5 tuny; zkrácení lhůt pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty.
   • Tisková zpráva MF k druhému balíčku zde, detailnější postupy Finanční správy zveřejněny např. ve Finančním zpravodaji zde.

Prosadili jsme prominutí DPH pro dary nemocnicím, hasičům, vojákům či sociálním zařízením (publikováno 15. 4. 2020)

 • Na základě aktivity Svazu a iniciativy jeho členských firem, jsme prosadili náš požadavek, aby byly také prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např. nemocnice, integrovaný záchranný systém, či sociální zařízení. Pokud tak plátce DPH daruje například obědy, které může rovnou i dovézt, pití, vozidlo, či jiné potřebné věci a též činnosti (které nakoupí, vlastní nebo produkuje), pak se DPH promíjí.
 • Jde konkrétně o prominutí DPH z bezúplatného dodání zboží či služby, které aktuálně firmy posílají na pomoc poskytovatelům zdravotních služeb (tj. nemocnice a obdobná zařízení), základním složkám Integrovaného záchranného systému (např.policistům, hasičům), armádě či zařízením sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení, noclehárny).
 • To znamená, že plátce daně si může u tohoto zboží a služeb odečíst DPH na vstupu (ať je výrobce či danou pomoc pouze nakoupí a daruje potřebným), ale již ji nemusí odvést na výstupu. Darování je tak jednodušší a bez zbytečných daňových nákladů a bariér.
 • Tuto změnu považujeme za velmi přínosný a etický krok k řešení koronavirové krize a děkujeme Ministerstvu financí ČR za spolupráci. Jde o posílení solidarity firemní sféry a profesí, které bezprostředně řeší koronavirovou krizi. Tuto možnost lze využít od 12. března 2020 až do konce nouzového stavu 17. května 2020.
 • Podrobnější informace je ve Finančním zpravodaji 7/2020 zde, konkrétně se jedná o „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ na straně 4, další info v popisu balíčku III. viz výše.
 • Ve Sbírce byl již publikován zákon o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení (jde o sněmovní tisk 860), toto opatření by mohlo snížit penále při nezaplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Penále by se snížilo o 80 % pro období květen 2020 až červenec 2020. Dle Svazu průmyslu by bylo vhodnější pro podniky v problémech odložení plateb bez penále. Tématu jsme se rovněž věnovali v tomto článku.

Vratka DPH zůstane 30 dní, o nespornou část DPH by se mohlo žádat:

 • Lhůta na vracení nadměrných odpočtů zůstane 30 dní (nebude prodloužena na 45 dní), protože ve Sněmovně nebyl schválen původní daňový balíček, který prodloužení termínu navrhoval. S prodloužením na 45 dní v neprospěch firem Svaz nesouhlasil. Aktuálně schválený balíček obsahuje možnost žádat o vrácení přeplatku (tj. žádat o vrácení vratitelného přeplatku). Nyní je tento sněmovní tisk číslo 841 definitivně schválen a novela byla publikována ve Sbírce. Podrobněji k tématu zde

Vláda navrhla zrušení daně z nabytí nemovitosti, prodlužení časového testu z 5 na 10 let, zrušení možnosti odpočtu úroků (tyto návrhy jsou nyní schvalovány v Parlamentu – aktuálně se tisk vrátil ze Senátu do Sněmovny, sněmovní tisk 866):

 • Vláda 30. 4. 2020 schválila návrh zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny by v případe schválení Parlamentem nemusel platit každý, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019, a pokud už tuto daň zaplatil, bude mu vrácena.
 • Zároveň by byl prodloužen časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení, a to z pěti na deset let (nyní je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, pokud vlastnictví přesáhne 5 let, což se vládním návrhem může prodloužit na 10 let).
 • Oproti záměru vlády poslanci nepodpořili zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. (Odpočty úroků by si mohl ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. Tzn. pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 by platilo, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně).
 • Podrobnější informace MF ČR zde a informace z PSP zde.

Aktuálně jednáme s Ministerstvem financí, Finanční správou i s MPO o nastavení dalších opatření, například o stimulačním nastavení daňových odpisů (např. v podobě dočasně zrychleného odepisování, což by pomohlo podnikům investovat).

Otevřené jsou stále otázky jako zavedení stravenkového paušálu (což již schválila vláda a nyní je po prvním čtení v Poslanecké sněmovně, sněmovní tisk 910; zde nadále trváme na tom, že téma by se mělo řešit po odeznění krize) či digitální daň.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět