Zpravodaj OPIK se věnuje finančním nástrojům i Národnímu plánu obnovy

Čtenáři časopisu vydávaného MPO se dozví o podpořených projektech z OP PIK, finančních nástrojích, zejména o programu podpory Rizikový kapitál, nebo o Národním plánu obnovy, zejména výzvě I. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE. V pravidelné metodické rubrice se zase píše o zjednodušených metodách vykazování u fotovoltaiky.

 

ROZJEZD STARTUPOVÝCH INVESTIC - PROGRAM RIZIKOVÝ KAPITÁL

Od roku 2019 běží v rámci OP PIK program Rizikový kapitál, který je prvním programem svého druhu v České republice zaměřeným na investiční podporu startupového podnikání.

Prostředky O PPIK byly v tomto případě využity na investice do fondů rizikového kapitálu, které na základě otevřené výzvy vybral Evropský investiční fond (EIF). Tímto způsobem vznikly díky programu Rizikový kapitál na trhu nové fondy – Lighthouse Ventures a Nation 1 – které kromě kapitálu z OP PIK spravují též prostředky od EIF a dalších soukromých investorů, včetně vlastní finanční spoluúčasti manažerského týmu.

Celkový investiční kapitál obou fondů tvoří přibližně 1,5 mld. Kč. V ekosystému českých startupů fondy nezlepšují pouze přístup k financím. V rámci svého investování provozují také akcelerační programy, které poradenstvím a mentoringem umožňují začínajícím podnikatelům získat znalosti pro rychlejší převod jejich nápadu do praxe.

ZJEDNODUŠENÉ METODY VYKAZOVÁNÍ U FOTOVOLTAIKY

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) připravuje využití tzv. Zjednodušených metod vykazování u některých svých programů a výzev. Jednou z výzev, kde bude tato metoda uplatněna, jsou fotovoltaické systémy s/bez akumulace. Tj. Výzva podporující rozvoj fotovoltaických zdrojů.

V rámci této výzvy již nebude nutné dokládat faktury o uskutečněných výdajích, ale budou vykazovány výstupy projektu formou splnění specifických podmínek stanovených výzvou – splnění účinnosti komponent a dalších technických parametrů.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČESKÉ REPUBLIKY (NPO)

Společnou reakcí zemí EU na pandemii COVID je nástroj NEXT GENERATION EU, zejména pak nástroj pro oživení a odolnost. Ten má pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky.

Česká republika za tímto účelem vypracovala Národní plán obnovy (NPO). Ten je strategickým dokumentem, kterým ČR požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 7,1 mld. EUR ve formě grantů. Nad rámec toho obsahuje plán ještě investice a reformy ve výši 11,4 mld. Kč financované z národních zdrojů.

Základem plánu je 6 pilířů, které vycházejí ze stávající situace českého hospodářství, dlouhodobých trendů, dopadů úpadku způsobeného pandemií a dalších vládních strategických dokumentů.

  1. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
  2. FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE
  3. VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE
  4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19
  5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
  6. ZDRAVÍ A ODOLNOST OBYVATEL
 NPO přispívá k digitální (alespoň 20 % z celkové alokace) i zelené transformaci (alespoň 37 % celkové alokace), dodržuje princip „významně neškodit“ životnímu prostředí a reflektuje 6 evropských politických priorit (zelená a digitální transformace, konkurenceschopnost a růst, sociální a územní soudržnost, zdravotnictví a odolnost, politiky pro příští generaci).

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE - I. VÝZVA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jakožto vlastník komponenty Národního plánu obnovy (NPO), realizuje podporu z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie. V rámci této komponenty připravuje vyhlášení výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, která je zařazena pod aktivitou 2.3.1 výstavba nových fotovoltaických zdrojů.

Výzva bude zaměřena na podporu fotovoltaických elektráren (FVE) instalovaných na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.), s maximálním instalovaným výkonem 1 MWp včetně.

Žádat o podporu mohou podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost, na celém území ČR, včetně území hlavního města Prahy. Na rozdíl od všech předchozích výzev OP PIK je zásadní změnou zrušení požadavku na sledování maximální možné míry přetoku vyrobené elektřiny do distribuční soustavy. Díky tomu není třeba ze strany žadatele nechávat zpracovat energetický posudek.

Dalším významným zjednodušením procesu je zavedení zjednodušené metody vykazování.

Celková alokace výzvy činí 2 mld. Kč. Míra podpory: 35 % pro FVE, 50 % pro akumulaci mimo území hlavního města Praha, resp. 45 % na území hlavního města Praha.

 AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

OPIK

 Všechna čísla OPIK včetně aktuálního 19. naleznete zde. 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět