Evropské svazy: Sociální politika musí zůstat v kompetenci států

Evropská komise vydala akční plán pro provádění Evropského pilíře sociálních práv. Půjde o to, jak do praxe uvést dvacet principů sociálního pilíře, které se týkají rovných příležitostí a přístupu na trh práce, spravedlivých pracovních podmínek a sociální ochrany. Svaz průmyslu a dopravy spolu s podnikatelskými svazy Dánska, Estonska, Finska, Německa, Polska a Švédska ve společném prohlášení vyzývá Evropskou komisi, aby nebrala členským státům pravomoci v těchto oblastech a nesnažila se budovat sociální unii. Způsobila by tím více škody než užitku.

V posledních letech roste v Evropské unii důraz na sociální politiku. Důkazem je toho Evropský pilíř sociálních práv, který přijaly členské státy na summitu v Götteborgu v roce 2017. Původním záměrem bylo vybudovat silnou sociální Evropu, kde bude na jednotlivých členských státech, aby uvedly do praxe dvacet základních zásad sociálního pilíře. Evropská unie měla podpořit a usnadnit snahy členských států, aby zvyšovaly potenciál dlouhodobého ekonomického růstu a tvorby pracovních míst, zlepšovaly sociální podmínky obyvatel a fungování trhu práce.

Nyní Evropská komise plánuje několik z dvacítky právně nezávazných zásad evropského pilíře sociálních práv přetavit do závazných směrnic. Jedním z prvních pokusů je celoevropsky právně upravit podobu minimální mzdy.

Svaz průmyslu a dopravy spolu s podnikatelskými svazy Dánska, Estonska, Finska, Německa, Polska a Švédska ve společném prohlášení vyzývá Evropskou komisi, aby takových snah zanechala. Musí ponechat členským státům dosavadní volnost v tom, jak zásady sociálního pilíře samy uvedou do života.

„Existuje riziko, že přílišná horlivost snah o vylepšení sociální politiky rozbije dobře fungující a zavedené systémy. Trhy práce či sociální systémy se v jednotlivých členských státech velmi liší. Zavádění právně závazných pravidel může tyto systémy silně poškodit. Evropská komise tak může způsobit více škody než užitku,“ uvádějí zástupci podnikatelů v prohlášení.

Je třeba dodržet rozdělení kompetencí mezi Evropskou komisi a členské státy. „Jako zástupci podnikatelů říkáme ANO sociální Evropě a podpoře členských států při zlepšování sociálních a ekonomických podmínek, ale NE sociální unii s harmonizovanými sociálními politikami,“ dodávají podnikatelské svazy.

Ekonomický rozvoj je základem pro sociální pokrok. Na podporu ekonomického rozvoje by se měla Evropská komise soustředit. „Máme řadu návrhů, jak může EU podpořit členské státy v oblasti flexibility trhu práce, při zlepšování vazby mezi vzděláváním a trhem práce či při posilování sociálního dialogu. Náš požadavek vůči EU ale zní: Vraťte se k původnímu plánu! Tedy k sociálnímu pilíři, který není právně závazný,“ vyzývá šest významných podnikatelských svazů Evropskou komisi.

kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět