Rada pro zaměstnanost a sociální politiku (EPSCO)

Závěry k Roční analýze růstu a společné zprávě o zaměstnanosti

Dne 9. března 2015 se v Bruselu konalo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální politika.

Roční analýza růstu a Společná zpráva o zaměstnanosti

Rada přijala závěry k Roční analýze růstu (AGS) a Společné zprávě o zaměstnanosti (JER) 2015, které připravily společně Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC). Závěry popisují jak kontext a současnou situaci v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, tak provázanost jednotlivých klíčových strategických dokumentů a nástrojů. Závěry se zaměřují zejména na boj s vysokou mírou nezaměstnanosti (zejména dlouhodobou nezaměstnaností a nezaměstnaností mládeže), podporu tvorby nových kvalitních pracovních míst, modernizaci systémů sociální ochrany s důrazem na sociální začleňování a sociální investice, posilování rovnosti mužů a žen a potřebu zlepšit řízení a zefektivnění evropského semestru. Závěry obsahují i výzvy adresované Radou EU členským státům, Komisi a poradním výborům EMCO a SPC, aby hlavní závěry AGS a JER zohlednily ve svých dalších aktivitách.

Inklusivní trhy práce

Rada přijme závěry k začleňujícím (inkluzívním) trhům práce.  Návrh závěrů zdůrazňuje provázanost zaměstnanosti a sociální ochrany a sociálního začleňování. V této souvislosti návrh detailně zkoumá některé aspekty vlastní inkluzivním trhům práce a k nim vztaženým podpůrným sociálním systémům, jejichž celek tvoří základ strategií aktivního začleňování podporujících (re)integraci na trh práce ohrožených skupin. Co se týče cílových skupin, je pozornost zaměřena především na situaci dlouhodobě nezaměstnaných, nezaměstnané mládeže a nezaměstnaných osob se zdravotním postižením.

Investiční plán EU a oblast zaměstnanosti

Pracovní oběd ministrů byl zaměřen na otázku přínosů Investičního plánu pro Evropu pro zaměstnanost a sociální začleňování.  Finanční a hospodářská krize a opatření přijatá členskými státy v reakci na ni vedly k omezení investic, včetně investic do vzdělávání, zdravotnictví nebo sociálních služeb. Komise vydala v listopadu 2014 sdělení „Investiční plán pro Evropu“, který má posílit veřejné i soukromé investice v EU s cílem podpořit hospodářský růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost EU. Diskuse by měla přinést odpovědi na otázky, zda priority investičního plánu skutečně odpovídají potřebám na úrovni EU a národních úrovních, jaká opatření jsou připravena, aby měl investiční plán maximální dopad na tvorbu pracovních míst.

pdfPředběžné závěry 223.79 KB(AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět