Rada EPSCO

Zasedání ve formaci pro zaměstnanost a sociální politiku

Dne 5. 10. 2015 proběhne v Lucemburku řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část pro zaměstnanost a sociální politiku. V legislativní části, bude snahou lucemburského předsednictví dosáhnout obecného přístupu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení gendrové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. V souladu s platnou rámcovou pozicí ČR návrh směrnice nepodporuje.

V nelegislativní části agendy proběhne politická debata o správě sociálních záležitostí („social governance“) v inkluzivní Evropě pod titulem Jakou cestou se vydat v souvislosti se Zprávou Výboru pro sociální ochranu o reformách sociálních politik pro růst a soudržnost. Česká republika podporuje další integraci národních trhů práce především usnadněním geografické a profesní mobility, pružnějším uznáváním kvalifikací a lepší koordinací systémů sociálního zabezpečení. Lucemburské předsednictví připravilo diskusní otázky také ke Zprávě pěti předsedů o dokončení hospodářské a měnové unie. Česká republika podporuje další integraci národních trhů práce, především cestou usnadnění geografické a profesní mobility i nastavení politiky flexikurity na základě výchozích podmínek jednotlivých členských států.

Rada EPSCO by měla přijmout závěry k nové Agendě pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na podporu lepších pracovních podmínek, k přiměřeným důchodovým příjmům ve stárnoucí společnosti a rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. Ministři budou diskutovat o návrhu doporučení Rady o integraci dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce.  Dalšími body agendy bude nový začátek sociálního dialogu, příprava tripartitního sociálního summitu a mobilita pracovníků. Tématem pracovního oběda bude dopad migrační vlny na trhy práce a sociální systémy členských států EU.

BUSINESSEUROPE přispělo k diskusi již v říjnu 2013 svým Stanoviskem k sociální dimenzi EU/hospodářské a měnové unie. Ve stanovisku zastává názor, že tím nejdůležitějším pro nastartování růstu a tvorby pracovních míst, pro udržení životních standardů a úrovně sociální ochrany, je posílení hospodářské a měnové unie samotné, zejména cestou posílení ekonomické správy hospodářské a měnové unie směřující k fiskální disciplíně a strukturálním reformám v členských státech v kontextu koherentní růstové strategie.

pdfStanovisko BUSINESSEUROPE z 24. 10. 2013246.58 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět