Svaz navrhuje, jak ještě více zrychlit stavební povolovací procesy

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě usiluje o zásadní zjednodušení, urychlení a zkvalitnění povolovacích procesů. SP ČR proto vítá, že vláda a státní správa zpracovaly návrh nového stavebního zákona. Vláda teď musí maximálně využít potenciál, který rekodifikace poskytuje. Díky tomu by v budoucnu mohlo firmám i občanům zahájení výstavby stačit pouze jedno povolení, které by vydal jeden stavební úřad.

Cílem nového stavebního zákona je maximálně integrovat všechny úřady a agendy, které souvisejí se stavebním řízení. Vláda nesmí dopustit, aby se tento cíl v budoucnu obcházel odkazováním na jiné zákony, které mají také vztah ke stavebnímu řízení. Příkladem je zejména povolení k nakládání s vodami, které by měl podle návrhu stavebního zákona získat stavebník v rámci povolení stavby. Tento problém se ale může týkat i dalších řízení. Integraci úřadů a agend je nezbytné zachovat tak, jak je navrženo v návrhu stavebního zákona nebo posílit v případech, kde se k ní ještě důsledně nepřistoupilo.

Protože cílem rekodifikace stavebního práva je zjednodušit a maximálně integrovat veškeré procesy do jednoho řízení, není důvod zachovat povolení k nakládání s vodami či jiná povolení jako samostatný proces, na nějž bude navázáno vydání či případná vykonatelnost povolení stavby.

Svaz průmyslu také trvá na tom, aby se převedla stavební agenda z obcí a krajů na nezávislou soustavu stavebních úřadů. Toto je základní kámen rekodifikace a nelze z něj ustupovat.

Apelujeme na vládu, aby v těchto bodech neustupovala a naplnila tak deklarované cíle.

Zjednodušit a urychlit povolovací procesy

Zároveň ale přikládáme návrhy na další zjednodušení a urychlení povolovacích procesů. Také je třeba vyjasnit řadu nově zaváděných opatření. Příkladem je digitalizace všech povolovacích procesů. V novém stavebním zákoně není digitalizace dostatečně jasně upravená. Proto navrhujeme, aby vláda do stavebního zákona převzala úpravu digitalizace procesů z novely zákona o zeměměřičství, kterou už poslanci projednávají.

Dále je třeba umožnit rychlejší realizaci nejen mezinárodních, ale také nadregionálních staveb prostřednictvím možnosti jejich vymezení v celorepublikovém územním plánu. Je také třeba zpřesnit problematiku náhrad například za dočasné omezení použitelnosti pozemku kvůli stavbě a samostatně upravit tyto náhrady v případě veřejně prospěšných staveb.

V zákoně také zatím chybí možnost, aby se v rámci řízení o návrhu vedlo i vyvlastňovací řízení, což bylo původním věcným záměrem zamýšleno. Zásadní je lépe implementovat směrnici o kontrole nebezpečí závažných havárií a zajistit tak zájmy stávajících provozů (např. chemických) v případech, kdy se v jejich okolí plánují nové stavby. Podmínkou rozvoje tuzemského automobilového průmyslu je také zjednodušení výstavby dobíjecích stanic.

Pro zachování energetické soběstačnosti české ekonomiky je nutné přijmout samostatnou právní úpravu pro výstavbu nových jaderných zdrojů. U další výstavby drah, nejen těch vysokorychlostních, a také pro zajištění interoperability železničních zabezpečovacích zařízení, je potřeba vyřešit rozdělení některých pravomocí úřadů, sloučení činností a přechod odborných pracovníků.

Na základě požadavku ministerstva pro místní rozvoj jsou připomínky Svazu průmyslu přiloženy v samostatných excelovských souborech.

Připomínky k návrhu stavebního zákona naleznete zde.

Připomínky k návrhu souvisejícího změnového zákona naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět