Stanovisko k Návrhu implementace Agendy 2030

Svaz průmyslu a dopravy považuje za správné, že Úřad vlády přikročil k přípravě implementace dokumentu „Strategický rámec Česká republika 2030“, jenž byl schválen v dubnu 2017, a respektuje tím stanovený harmonogram, který pro přípravu implementačního dokumentu vymezuje prostor do listopadu 2017.

Považujeme ovšem za nutné zdůraznit, že předložený materiál se vlastní obsahovou či procesní implementací Strategického rámce 2030 (dále jen ČR 2030) nezabývá. Materiál v podobě, v jaké byl uvolněn do MPŘ, je spíše reprodukcí cílů z ČR 2030 v kontextu implementace „Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj“ (dále jen „Agenda 2030“), která byla schválena OSN v roce 2015. Nejedná se tedy o implementaci ČR 2030 a pokládáme za důležité toto zdůraznit i v rámci materiálu.

Povaha a obsah materiálu jej v předložené podobě činí obtížně vyhodnotitelným a navíc tím, že doplňuje zcela nové a doposud nikde nedefinované indikátory (např. indikátor 7.1.2.), vnáší do problematiky udržitelného rozvoje v ČR zmatek. Dokument obsahuje také odkazy na implementační dokument ČR 2030 (např. na str. 8 a 9), který v současné době není k dispozici, a tudíž se k jeho obsahu nelze vyjádřit.

Na základě výše uvedeného připojujeme níže vybrané zásadní připomínky Svazu průmyslu a dopravy k předkládanému materiálu, jimiž bychom chtěli předkladatele upozornit na nedostatky, které dokument v předložené podobě obsahuje. Zároveň žádáme, aby se implementace ČR 2030 opírala o detailně strukturovaný, metodicky propracovaný materiál s jasně definovanými indikátory, který vytvoří kredibilní teoretickou oporu pro přenesení tohoto ambiciózního dokumentu do praxe. Bez významnějšího přepracování, nebude možné s tímto dokumentem reálně pracovat.

Kompletní stanovisko naleznete zde.