Stanovisko k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím

Cíl úpravy

  • Účelem předkládaného návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.
  • Hlavní navrhovanou změnou je zpřesnění pojmu povinný subjekt, které vychází z obsahového vymezení povinných subjektů v judikatuře Ústavního soudu, přičemž v souladu se směrnicí rozšiřuje okruh povinných subjektů o veřejné podniky, které jsou státem ovládány.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Při hledání legislativního rámce je třeba vyvážit jak zájmy žadatelů o informace, tak zájmy držitelů informací.
  • Předložená novela navrhuje na jedné straně přehnaně rozšířit okruh subjektů, které mají povinnost informace poskytovat, na druhé straně rezignuje na zapracování věcných výjimek, které směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) Směrnice stanoví. Ty se totiž snaží vyvažovat zájem na opakovaném použití dokumentů na straně jedné, se zájmem nenarušit trh a hospodářskou soutěž na straně druhé.

Konkrétní připomínky Svazu průmyslu

  • Není nutné rozšiřovat definici povinných subjektů ani zavádět novou definici „veřejného podniku“, neboť stávající věcné vymezení „povinných subjektů“ ve smyslu zákona plně odpovídá účelu směrnice, proto žádáme vypuštění obou bodů.
  • Žádáme z předloženého návrhu zákona bez náhrady vypustit třetí část - Změnu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jelikož zavádí povinnosti duplicitně, často zmatečně, bez vymezení pojmů a bez znalosti současné znění zákona.
Celé stanovisko zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět