Připomínky k Návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Navrhovanou vyhláškou dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb. Tato vyhláška bude k 1. lednu 2021 zrušena novým zákonem o odpadech. Požadujeme s ohledem na realizovatelnost a reálnost posunout termín v ustanovení návrhu vyhlášky o rok.

 

JAKÉ ZMĚNY VYHLÁŠKA ZAVÁDÍ

Navrhovanou vyhláškou dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška bude k 1. lednu 2021 zrušena novým zákonem o odpadech.

Vyhláška upravuje:

  • Obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností
  • Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností nebo neúplného vozidla
  • Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností
  • Soustřeďování a skladování vozidel s ukončenou životností
  • Rozsah a způsob vedení průběžné evidence
  • Ohlašování vozidel s ukončenou životností

VYBRANÉ PŘIPOMÍNKY ZE STANOVISKA SVAZU:

Požadujeme s ohledem na realizovatelnost a reálnost posunout termín v ustanovení návrhu vyhlášky o rok. Konkrétní návrhy potřebných úprav jsou uvedeny ve stanovisku zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět