Stanovisko k Plánu implementace železničního zabezpečení ETCS

Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS

Plán představuje základní koncepci implementace ETCS na celou železniční síť ve vlastnictví České republiky.

ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém, který se stal základním standardem v oblasti řízení a zabezpečení železniční dopravy v EU a je společně s rádiovým systémem GSM-R (Global System for Mobile Communication – Railways) součástí projektu ERTMS (European Rail Traffic Management System). Zatímco komunikační systém GSM-R je již řadu let na české železniční infrastruktuře a hnacích vozidlech běžně používán, zabezpečovací systém ETCS se teprve začíná intenzivněji prosazovat do provozu. ETCS je relativně složitý elektronický systém, který však má proti starším zabezpečením nesrovnatelně vyšší úroveň funkčních vlastností a umožňuje zvýšit zásadním způsobem bezpečnost provozu. Je klíčovým předpokladem pro veškerý další technologický rozvoj železnice, její automatizaci a digitalizaci. Harmonogram zavádění ETCS, který je součástí dokumentu by měl být vodítkem a motivačním faktorem pro železniční průmysl při plánování kapacit a zdrojů pro nadcházející období.

Cílem Plánu je úplný přechod od národního systému k jednotnému evropskému vlakovému zabezpečovacímu zařízení ETCS s uplatněním všech přínosů tohoto kroku v oblasti interoperability železniční dopravy.

Protože pouzev případě zavedení výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS lze zásadně zvýšit bezpečnost železniční dopravy, Plán předpokládá na tuzemské železniční síti postupné zavádění výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS na všech celostátních a regionálních železničních tratích. Aby byl tento proces úspěšný a časově přijatelný, předpokládá Plán úzkou koordinaci vybavování vozidel tak, jak je předpokládáno nasazení ETCS na jednotlivé tratě a jak bude zahajován výhradní provoz vlaků pod dohledem systému ETCS na těchto tratích. Klíčovým aspektem je pokračovat v zajišťování příslušných finančních prostředků z evropských i národních zdrojů, které dopravcům pomohou spolufinancovat vybavení vozidel palubními jednotkami ETCS, a to včetně navýšení těchto prostředků. Plán by měl být následně promítnut do Národního implementačního plánu ERTMS.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) oceňuje vznik Plánu implementace ETCS. Zároveň SP ČR dlouhodobě upozorňuje na potřebu výraznější podpory investic do systému ETCS – mobilní i infrastrukturní části, jelikož náklady na plné zavedení systému ETCS nemohou krýt sami manažer infrastruktury (provozovatel dráhy) a jednotliví dopravci.

Zároveň je potřeba výraznější podpory při pořizování a provozování nových bezemisních železničních kolejových vozidel již vybavených ETCS z výroby. Nutné je také více podpořit elektrifikaci tratí či počítat s dalším rozvojem systému ETCS.

V tomto smyslu přikládá SP ČR své připomínky odrážející postoj manažera infrastruktury, jednotlivých dopravců i výrobců.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět