Stanovisko k Vyhodnocení státního programu na podporu úspor energie 2012

Stanovisko k Vyhodnocení státního programu na podporu úspor energie 2012  .

 

 Připomínky k jednotlivým ustanovením:

1. Dokument 1 – Předkládací zpráva

 Část A - dílčí Program resortu MPO, tedy programu EFEKT 

Předposlední odstavec, konec odstavce zní:

aktivitě B3 – Otopná soustava bylo podpořeno 10 projektů, které generují roční úsporu energie ve výši 3420 GJ. Dotace byla poskytnuta ve výši 5.695.000,-Kč a celkové investiční náklady dosáhly 15.434.000,-Kč. V aktivitě B3 – Otopná soustava bylo podpořeno 10 projektů, které generují roční úsporu energie ve výši 4150 GJ. Dotace byla poskytnuta ve výši 500.000,-Kč a celkové investiční náklady dosáhly 1.400.000,-Kč. 

Dle našeho názoru by mělo být správně:

aktivitě B3 – Otopná soustava bylo podpořeno 10 projektů, které generují roční úsporu energie ve výši 3420 GJ. Dotace byla poskytnuta ve výši 5.695.000,-Kč a celkové investiční náklady dosáhly 15.434.000,-Kč. V aktivitě B4 – Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie byl podpořen 1 projekt, který generuje roční úsporu energie ve výši 4150 GJ. Dotace byla poskytnuta ve výši 500.000,-Kč a celkové investiční náklady dosáhly 1.400.000,-Kč.

2. Dokument 2 – Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Část A - Program Ministerstva průmyslu a obchodu

A) Vyhodnocení akcí s přímými úsporami energie (investiční akce)

 Graf č. 5 – Prostá návratnost investic (v letech)

V grafu je uvedeno B2- Otopné soustavy.  Otopné soustavy jsou však program B3.

Část B – Zpráva o Systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí

3.1       Spotřeba energie

Spotřeba energie se meziročně zvýšila o 3,3%, klimatické podmínky roku 2012 však byly ve srovnání s předcházejícím rokem o 7,5% méně příznivé. Z toho vyplývá, že ačkoli byla absolutní spotřeba energie v roce 2012 vyšší, byla spotřeba energie po zohlednění klimatických podmínek nižší.  K poklesu absolutní spotřeby v roce 2011 přispělo zčásti vyřazení jednoho objektu Ministerstva vnitra z pravidelného monitoringu. Tento objekt nebyl monitorován ani v roce 2012.

Domníváme se, že takto vyargumentovaný pokles spotřeby je zavádějící s ohledem na graf č. 1., který dokumentuje absolutní hodnoty spotřeby v letech 2009-2012.  Dle našeho názoru by bylo vhodnější inkriminovanou pasáž vypustit.

Stanovisko SP ČR - Závěry: 

  • S předloženým hodnocením lze souhlasit s tím, že pokud se týká financování, doporučujeme zvýšit tlak na navýšení prostředků do programu v příštích letech, zejména v programu EFEKT.

 

  • Myslíme si, že v současné době nejsou všechny druhy OZE jednoznačně podporovatelné;  např. fotovoltaika.  Uvítali bychom, kdyby v návrhu usnesení v bodě III. došlo ke změně bodu 1. takto:

  

  • předložit vládě do 31. října 2013 návrh Státního programu na podporu úspor energie a paliv a využití specifikovaných druhů obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2014, včetně způsobu financování.

 

V Praze dne 18. června 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět