Spolupráce a komunikace sociálních partnerů s autorizovanými osobami

 Logo OPZ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu: Nastavení mechanismů spolupráce a komunikace zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců s autorizovanými osobami (AOs) pro zvýšení kvality zkoušek a procesu přípravy uchazečů v systému dalšího profesního vzdělávání

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002020

Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Doba realizace projektu: 1. března 2016 – 31. prosince 2017

Cíl projektu: Projekt si kladl za cíl vytvořit podmínky k efektivnímu sociálnímu dialogu mezi sociálními partnery a autorizovanými osobami (tj. fyzickými i právnickými osobami, zmocněnými k provádění zkoušek z profesních kvalifikací) pro zkvalitnění procesu realizace zkoušek a tím i zlepšení kompetentnosti zaměstnanců či budoucích zaměstnanců – absolventů zkoušek z profesních kvalifikací. Sociální dialog bude probíhat prostřednictvím monitorovacích návštěv zkoušek a na kulatých stolech, zaměřených na řešení problémů při realizaci zkoušek.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 - ZPRACOVÁNÍ MANUÁLU PRŮBĚHU A VÝSTUPŮ MONITOROVACÍCH NÁVŠTĚV ZKOUŠEK U AUTORIZOVANÝCH OSOB A VÝBĚR PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ
Cílem této aktivity bylo standardizovat postupy, obsah přípravy a realizace monitorovacích návštěv u autorizovaných osob (AOs), a dále pak formu a informační obsah zprávy z vykonaných návštěv. Za tímto účelem byl zpracován Manuál průběhu a výstupů monitorovacích návštěv u autorizovaných osob, popisující daný proces a jeho obsah, a formulář Protokolu z monitorovací návštěvy u autorizované osoby pro získání zpětné vazby z monitorovacích návštěv. Rovněž byl zpracován popis celého procesu plánování, realizace, vyhodnocení a využití poznatků z monitorovacích návštěv.

Průběžně byl zpracováván rozbor četnosti zkoušek z profesních kvalifikací realizovaných autorizovanými osobami, který obsahuje přehled schválených profesních kvalifikací v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (případně i dalších autorizujících orgánů), četnost zkoušek a bližší specifikace příslušných autorizovaných osob. Na základě tohoto rozboru a aktuálních potřeb trhu práce byly vybírány profesní kvalifikace, které byly předmětem monitorovacích návštěv. Rozbor,vytvořený na začátku projektu byl aktualizován během celé realizace projektu v návaznosti na zařazování nových kvalifikací do systému, vzniku nových autorizovaných osob a měnícím se potřebám trhu práce. K seznamu doporučených profesních kvalifikací byly vybírány autorizované osoby s místem realizace jejich zkoušek tak, aby byly pokryty všechny kraje ČR. Evaluace výstupů z monitorovacích návštěv v rámci KA2 sloužila pro finalizaci Manuálu a formuláře Protokolu pro další využití po skončení projektu.

Výstupy
KA 2 - EVALUACE ZKOUŠEK PROSTŘEDNICTVÍM MONITOROVACÍCH NÁVŠTĚV
Na základě rozboru zpracovaného v KA1 byly vytipovány a osloveny příslušné AOs s cílem zapojit je do projektu a následně nastavit způsob komunikace pro získávání aktuálních údajů o plánovaných zkouškách z profesních kvalifikací. Poté byl vypracován harmonogram monitorovacích návštěv, který byl po celou dobu projektu průběžně doplňován dle aktuálně pořádaných zkoušek z PK. Proběhlo 60 monitorovacích návštěv, ze kterých byly vypracovány odborné posudky do formuláře Protokolu z monitorovací návštěvy u autorizované osoby. Odborní garanti návštěv se snažili, aby pro každou vybranou profesní kvalifikaci proběhly dvě monitorovací návštěvy u dvou odlišných AOs, což se nepodařilo stoprocentně realizovat z důvodu nevypsání dostatečného počtu zkoušek. Pro realizaci monitorovacích návštěv byli vybráni a zajištěni odborníci z praxe z příslušných odvětví, kteří byli odborně proškoleni z provádění monitorování a evaluace průběhu zkoušek (tj. Manuálu) a seznámeni s formulářem Protokolu. Tito experti prováděli monitoring zkoušek, na jehož základě zpracovali Protokoly z monitorovacích návštěv u autorizované osoby.

Vyplněné a podepsané Protokoly byly průběžně předávány pro účely úpravy Manuálu a Protokolu. Poznatky z monitoringu byly využity pro aktualizaci manuálu a protokolu a k tvorbě návrhu možného legislativního ukotvení spolupráce zaměstnavatelů a AOs v KA3. Relevantní informace z Protokolů týkající se profesních kvalifikací byly předávány ve formě vypracovaných zpráv správci Národní soustavy kvalifikací k využití pro potřeby jejího zkvalitnění (tj. revizí profesních kvalifikací, námětů pro novelu zákona č. 179/2006 Sb.). Rovněž byly zpracovány zprávy pro relevantní autorizující orgány a sektorové rady.

Výstupy
  • Harmonogram monitorovacích návštěv
  • Seznam expertů zkoušek u AOs
  • 60 vyplněných a podepsaných Protokolů z monitorovacích návštěv u autorizovaných osob
  • Zpráva s náměty k případným revizím nebo tvorbě nových PK a k novele zákona č. 179/2006 Sb. pro správce NSK
  • Zprávy o realizaci monitorovacích návštěv pro autorizující orgány a sektorové rady
KA 3 - SOCIÁLNÍ DIALOG VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY ZKOUŠEK A NÁVRHU MOŽNÝCH LEGISLATIVNÍCH UKOTVENÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A AOS
Aktivita se zaměřila na realizaci širokého sociálního dialogu po celou dobu projektu s cílem získat stanoviska AOs a zaměstnavatelských a odborových sdružení k podmínkám prováděných monitorovacích návštěv. V první fázi projektu byly AOs plošně osloveny a seznámeny se záměrem a přínosy projektu přes informační nástroje s plošným dopadem - webové stránky a elektronický informační bulletin. Webové stránky a elektronický informační bulletin (5 čísel) byly pravidelně využívány pro komunikaci s cílovou skupinou. V další fázi projektu byl sociální dialog veden nad získanými informacemi z monitorovacích návštěv u AOs, které by měly být základem i ke zpracování návrhu legislativního ukotvení monitoringu, komunikace a spolupráce sociálních partnerů a AOs, vedoucí ke zkvalitnění procesu ověřování výsledků dalšího vzdělávání.

Zpracovaný návrh možného legislativního a nelegislativního ukotvení spolupráce zaměstnavatelů a AOs bylo předmětem diskuse na sedmi regionálních kulatých stolech, kterých se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, autorizované osoby a zástupci autorizujících orgánů. Po realizaci kulatých stolů byl zpracován materiál „Zjištění z regionálních kulatých stolů“ a zpřesněn „Návrh zabezpečení systému monitorovacích návštěv zkoušek z profesních kvalifikací u autorizovaných osob“.

Výstupy

KONTAKT

  • Ing. Bohumil Mužík – manažer projektu (tel: 225 279 806, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  • Petr Jaroš, DiS – odborný garant návštěv (tel: 225 279 809, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět