Regiony v centru dění

Svaz průmyslu a dopravy ČR partnerem v projektu na podporu sociálního dialogu "REGIONY V CENTRU DĚNÍ".

Základní informace

Název projektu: Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních odvětvových svazech ČMKOS a SP ČR

Zkrácený název projektu: Regiony v centru dění

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00001

Koordinátor projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 30. 11. 2015

Klíčové aktivity

KA č. 1 - Šíření sociálního dialogu na regionální úrovni

Jednalo se o jednu ze základních klíčových aktivit projektu. Cílem této klíčové aktivitybylo dosažení samostatné činnosti regionálních zastoupení na tripartitní úrovni a hlavní přidanou hodnotou bylo řešení aktuálních problémů regionu - zaměstnanost, konkurenceschopnost, dopravní obslužnost, občanská vybavenost a další problémy. Z vytipovaných odvětví byli do projektu zapojeni konzultanti pro odvětvový sociální dialog z každé strany sociálních partnerů. Konzultanti stanovovali potenciál rozvoje bipartitního dialogu a možnosti rozšíření KSVS, vyhodnotilisvé požadavky a potřeby, které od bipartitního dialogu očekávali do budoucna a definovali jednotlivé kroky k jejich naplnění. Společně se obě strany bipartity scházely u diskusních stolů a řešily zejména aktuální problémy odvětví, vyplývající z hospodářské situace a z potřeb sociálních partnerů.

Jako výstup této aktivity vznikla SWOT analýza bipartitního dialogu na odvětvové úrovni.

KA č. 2: Sociální dialog a pracovní skupiny na regionální úrovni

Cílem této klíčové aktivity bylo vytvoření takového prostředí pro sociální partnerství na regionální úrovni, které by flexibilně a operativně řešilo aktuální problémy a situace v různých oblastech zájmu pro daný region a s osobami s přímou odpovědností. Výjimečnost této klíčové aktivity spočívala ve vyšší operativnosti a jasně definovaných cílech pro vedení sociálního dialogu. Jednání byla monitorována a byla prováděna zpětná vazba k vedení sociálních partnerů na celostátní úrovni. V projektu se uskutečnilo 30 setkání, kterých se zúčastnili zástupci odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy. Věcná témata setkání vycházela z aktuální situace v regionech -  např. dopravní obslužnost v regionu, občanská vybavenost, ekologické koncepce kraje, školské koncepce, atd. Výstupem této aktivity je dokument definující obecné zásady pro činnost sociálních partnerů pod názvem "Regionální kodex spolupráce mezi sociálními partnery".

KA č. 3: Vzdělávání cílové skupiny

Vzhledem k neustálému zvyšování tlaku na odbornou úroveň v celé škále agend sociálních partnerů, zvyšuje se také tlak na odbornost všech účastníků sociálního dialogu, a to na všech úrovních. Cílem této aktivity bylo připravit účastníky sociálního dialogu prostřednictvím vzdělávacích aktivit na aplikaci sociálního dialogu do praxe.

Vzdělávaní bylo rozděleno na dvě oblasti:

  • oblast: zvyšování odborných kompetencí a dovedností zaměstnanců regionálních zastoupení sociálních partnerů, kdy se vzdělávání zaměilo na volbu nabídky celoživotního učení tematicky vycházejícího z problematiky řešené v příslušném regionu.
  • 2 oblast: vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí.

Pro zaměstnance a zaměstnavatele bylo uspořádáno 140 seminářů pro minimálně 2100 absolventů v následujících tematických oblastech:

  • Pracovně právní vztahy a související legislativa (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, úrazové pojištění, pracovně-lékařské služby, flexibilní formy zaměstnávání)
  • Měkké dovednosti pro úspěšné vedení sociálního dialogu (umění vyjednávání, dosažení kompromisu a konflikty a jejich řešení)
  • Environmentální legislativa
  • Rozvoj lidských zdrojů v regionu (zajištění požadované kvalifikace zaměstnanců, systém vzdělávání zaměstnanců, age management, slaďování rodinného a pracovního života)
  • Ekonomika podniku
  • BOZP (systém BOZP, související legislativa a implementace v podnicích)

KA č. 4: Informační kampaň pro sociální dialog v regionech

Cílem této aktivity byla společná informační kampaň sociálních partnerů k propagaci sociálního dialogu za účelem upevnění pozic sociálních partnerů v rámci podnikatelského prostředí, pracovního trhu, politického i evropského. Prezentace sociálních partnerů členským organizacím a také odvětvovým svazům, zaměstnavatelům a zaměstnancům vstupujícím do sociálního dialogu probíhala formou kulatých stolů organizovaných jak stranou odborů, tak stranou zaměstnavatelů. Celkem bylo odborným personálem projektu připraveno 74 kulatých stolů, programově zaměřených na aktuální a ožehavé problémy cílové skupiny daného regionu. Kulaté stoly představovaly praktickou ukázku fungování sociálního dialogu a zároveň sloužily jako zpětná vazba pro sociální dialog na regionální i národní úrovni přenosem zkušeností a informací přímo z terénu od jednotlivých firem a zaměstnanců.

Dále pak budou činnosti směřovaly k prezentaci sociálního dialogu formou odborných textů v elektronickém bulletinu, který byl vydáván jednou za čtvrt roku.

V rámci aktivity vznikla i brožura k problematice age managementu se zaměřením na starší pracovníky.

Dalším způsobem prezentace byl webový portál www.socialnidialog.cz, který přinášel informace o sociálním dialogu, aktuální zpravodajství z oblasti trhu práce, sociální a hospodářské politiky a zaměřil se také na propagaci akcí pořádaných sociálními partnery.

KA č. 5: Poradenská činnost

Poskytování poradenských služeb byla vnímána jako stěžejní činnost projektu. Strana odborů poskytovala poradenství prostřednictvím specializovaných právníků osobním kontaktem, on-line a poradenstvím po telefonu (linka 840 888 233). Na straně zaměstnavatelů poskytovali poradenskou činnost konzultanti pro oblast pracovně právní, ekonomie, hospodářskou a právník pro oblast sociální dialogu za SP ČR, kteří odpovídali na dotazy vzešlé z jednání regionálních manažerů SP ČR na krajské úrovni, v průběhu bipartijního dialogu či při přímých dotazech prostřednictvím webové platformy socialnidialog.cz. Celá aktivita byla směřována do 13 krajů ČR, mimo hl. město Prahu. Jednalo se o zajištění a přiblížení se k cílové skupině projektu formou kontaktních míst ve všech regionech ČR. Bylo podpořeno minimálně 6000 klientů poradenství.

KA č. 6: Řízení projektu

Kontakt za SP ČR

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět