Stanovisko k novele vyhlášky o technických požadavcích na stavby (dobíjecí stanice)

Novely vyhlášky o technických požadavcích na stavby je transpozicí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745, respektive tím doplněné části směrnice EP a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliv, a části směrnice EP a Rady (EU) 2018/844, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Novela by měla zajistit mimo jiné interoperabilitu dobíjecích a čerpacích stanic, které byly přijaty příslušnými evropskými normalizačními organizacemi CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Dále pak novela určuje, že v případě nových obytných budov a obytných budov procházejících renovací, bude muset být u budov neurčených pro bydlení zajištěna instalace nejméně jedné dobíjecí stanice a instalace kabelovodů nejméně pro každé páté parkovací místo, aby byla v pozdější fázi umožněna instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. V případe budov pro bydlení s více než 10 parkovacími místy bude muset být zajištěna instalace kabelovodů, a to pro každé parkovací místo.

SP ČR dlouhodobě požaduje větší podporu nízkoemisní mobility včetně elektromobility a návrh vyhlášky proto vítá. K návrhu máme dílčí připomínky směřující k jasnější definici některých požadavků vyhlášky.

Více zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět