Stanovisko k programovému dokumentu OP Doprava 2021—2027

Cíle OP Doprava 

OPD3 navazuje na OPD2, jehož základní principy, postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zdokonaluje. Hlavním cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti pomocí tří priorit.
  • První priorita obsahuje zejména intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS).
  • Druhá priorita cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T.
  • Třetí priorita na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě, železniční infrastruktura pro městskou a příměstskou dopravu) a infrastruktury alternativních paliv.
  • Celková alokace OPD3 činí přibližně 4,86 mld. EUR (příspěvek EU včetně tzv. částky na flexibilitu).

Pozice SP ČR

Na železnici by mělo dojít k dostatečné podpoře obnovy železničních kolejových vozidel, zejména hybridních, podpoře vybavení železničních vozidel ETCS, přestavbě vozidel na 25 kV/50 Hz, implementaci systémů v souladu s TSI TAP a např. i podpoře pro vlečky. V rámci podpory alternativních paliv a plnících a dobíjecích stanic je zásadní se více soustředit na rychlodobíjecí stanice s vyšším výkonem, zároveň je potřeba zvýšit důraz na stanice pro  segment těžkých užitkových vozidel (nákladní vozidla, autobusy). Nutné je také umožnit podporu vodní dopravy.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět