Stanovisko k Programovému dokumentu OP Spravedlivá transformace

Žádáme vysvětlit, jak bude rozhodováno o financování jednotlivých strategických projektů při omezené alokaci OPST a jak do tohoto rozhodování vstupuje rozdílná priorita projektů. Žádáme také doplnit některé investiční záměry a opravit chybně uvedené údaje o výši investic.

Programový dokument Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 (OPST)

Cílem podpory OPST, který předkládá Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, je umožnit regionům a lidem řešit sociální, ekonomické a environmentální dopady transformace. Proces nebude mít rovnoměrný dopad na všechny české regiony. Program se proto zaměřuje jen na regiony, které jsou nebo budou nejsilněji zasaženy důsledky transformačního procesu z důvodu jejich závislosti na fosilních palivech nebo průmyslových procesech s vysokými emisemi skleníkových plynů - Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Celková alokace programu je 1,64 mld. eur. Rozdělení této alokace mezi jednotlivé regiony schválila vláda svým usnesením č. 483 ze dne 24. května 2021.
Program bude podporovat zejména tyto oblasti:
  • podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových pracovních míst;
  • nová řešení a podporu rozvoje výzkumu, vývoje a inovací;
  • rozvoj nových obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií, které umožní přechod ke klimaticky neutrální ekonomice;
  • rozvoj digitálních služeb a řešení ve veřejném i soukromém sektoru;
  • znovuvyužití území po těžbě uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství;
  • přechod k oběhovému hospodářství, efektivní využití zdrojů, předcházení vzniku odpadů a materiálové i jiné využití odpadů;
  • zachování zaměstnanosti v podnicích, které procházejí transformací v důsledku naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu;
  • vzdělávací soustavu, a to konkrétně na podporu odborných učeben středních škol;
  • infrastrukturu pro zájmové vzdělávání.

Kromě otevřených tematických výzev program počítá i s 35 projekty strategického významu. Tyto projekty jsou do programu začleněny na návrh Regionálních stálých konferencí v jednotlivých krajích a byly doporučeny na základě metodiky pro výběr strategických projektů. Tuto metodiku vydalo MMR ve spolupráci s MŽP a kraji. Seznam projektů je uvedený v dodatku 3 programového dokumentu.

OPST bude financován z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro FST . Poskytování prostředků proto podléhá stejným pravidlům jako ostatní programy zahrnuté pod Dohodu o partnerství.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

SP ČR navrhuje doplnit OPST o transformační výzvu tradičních průmyslových firem, příspěvek OP ST v podobě pracovních míst v transformovaných a modernizovaných podnicích či zohlednění všech podniků.

Žádáme vysvětlit, jak bude rozhodováno o financování jednotlivých strategických projektů při omezené alokaci OP ST a jak do tohoto rozhodování vstupuje rozdílná priorita projektů. Žádáme také doplnit některé investiční záměry a opravit chybně uvedené údaje o výši investic.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět