Požadavky SP ČR na opatření pro pomoc firmám a ekonomice

Svaz průmyslu a dopravy ČR předložil vládě a jednotlivým ministerstvům souhrn dalších opatření na podporu firem během nynějšího nouzového stavu. Cílem Svazu je minimalizovat dopady nynější situace na podniky a jejich zaměstnance a zajistit, aby po skončení opatření proti šíření koronaviru, mohli podnikatelé a firmy co nejrychleji obnovit svou činnost.

Požadavky v oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti


 PROSADILI JSME

1) Úhrada části mzdových nákladů - funkční „KURZARBEIT“
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Kompenzace mzdových nákladů (tzv. kurzarbeit) se budou řídit Programem Antivirus, který zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Program pokrývá mzdy vyplacené od vyhlášení nouzového stavu do 30. dubna 2020 včetně. MPSV předpokládá prodloužení tohoto období i na květen 2020.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

Režim A
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo kterým firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP)

Výše příspěvku
80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Režim B

Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

 2) Prodloužení pobírání ošetřovného pro rodiče školáků do 13 let

V tomto týdnu uplyne podpůrčí doba zaměstnancům, kteří čerpali ošetřovné z důvodu zavřených škol. Na firmy se tím vytváří další tlak, aby zaměstnancům zabezpečily nějaký příjem. 

3) Snadnější spolupráce firem při zajišťování pracovníků

Firmy hledají cesty, jak operativně zajistit práci pro své zaměstnance. Firmy proto řeší, jak zaměstnance z utlumených provozů a činností v rámci kooperace přesunout k jiným zaměstnavatelům, kterým naopak pracovníci chybí. Využít mohou institutu dočasného přidělení podle §43a zákoníku práce. 

4) Jasně vymezené možnosti ubytování a cestování zaměstnanců

V souvislosti se zákazem provozu ubytovacích zařízení vyjasnit podmínky pro ubytování zaměstnanců v místech provádění práce, např. u staveb kritické infrastruktury pracovníci nebyli vždy pouze na ubytovnách. 

5) Jasně vymezená pravidla pro příjezd zahraničních pracovníků (pendlerů)

V souvislosti s omezením pohybu přes hranice jasně vymezit, za jakých podmínek se mohou zahraniční pracovníci zaměstnaní v ČR dopravovat do zaměstnání, včetně využívání hromadné přepravy, koordinovat tyto podmínky s pravidly příslušných sousedních států.


Požadavky v oblasti daní a financí

 1. Odklad plateb na sociální zabezpečení o 6 až 9 měsíců a odpuštění plateb odvodů pro poškozené firmy
  Žádáme plošné posunutí termínu odvodu těchto plateb. Tato opatření (posunutí i odpuštění) musí být co nejvíce automatická, bez nutnosti podávání individuálních žádostí a individuálního posuzování jednotlivých případů.
 2. Odklad plateb daně z přidané hodnoty o 6 až 9 měsíců
  Požadujeme, aby opatření bylo automatické bez nutnosti žádat o výjimky.
 3. Plošné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů DPH
 4. Možnosti rychlé provozní dotace pro firmy s výrazným propadem produkce a zakázek
  Firmy potřebují v případě výpadku příjmů provozní dotace a úvěry, aby byly schopny přežít. Jednáme s MPO o možnostech dotačních programů, budou třeba i mimořádné programy ze státního rozpočtu.
 5. Rozšíření bezúročných úvěrů a záruk i pro větší firmy
  I velké firmy mají nyní velké problémy, nejen MSP. Pokud nebude možné rozšířit na všechny firmy, je nutné alespoň vytvořit midcap kategorii (např. do 1 000 zaměstnanců). Pokud by problémy větších firem nebyly řešeny, dopady na ekonomiku by byly zásadní.

PROSADILI JSME

1) Plošné prominutí zálohy na daň z příjmu za I. a II. čtvrtletí roku 2020
Žádáme plošné prominutí záloh na daň z příjmu alespoň za první polovinu roku. Zálohy vycházejí z minulého, ještě ziskového, roku. Nelze očekávat, že firmy budou v zisku i nyní, proto zálohy v této situaci ztrácejí smysl. 
Schválené opatření - Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude hradit.

2) Možnost uplatnit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku 
Podporujeme návrh ministerstva financí, opatření pomůže firmám v řízení cash flow.
Schválila vláda, připravován legislativní text

3) Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání a platbu daně
Svaz průmyslu podpořil daňový balíček ministerstva financí, který umožňuje za určitých okolností posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či kontrolního hlášení a prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání do 1. července 2020.

4) Změna role finanční správy – místo kontrol poradenství
Po dobu nouzového stavu by finanční správa měl při kontrole a správě daňových povinností měla plnit především poradní roli, aby pomohla firmám složitou situaci vyřešit.

5) Daňové výjimky pro výrobce potřebných zdravotnických a hygienických prostředků a materiálu na jejich výrobu
Prominuty jsou plošně platby daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (a to v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu), jako jsou: testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál. Prominutí DPH se týká rovněž bezúplatného dodání zboží, které slouží k výrobě těchto ochranných prostředků.


Požadavky v oblasti lhůt a oznamovacích povinností a povinností součinnosti s příslušnými úřady

Vláda by měla vydat usnesení nebo jiný právní akt, který plošně promine nedodržování zákonných lhůt a termínů ve výkazních povinnostech a v souvislosti s povoleními a oprávněními potřebných pro činnost firem. Prominutí lhůt by se mělo týkat například:

 • termínů ohlašovacích povinností v souvislosti s legislativou,
 • termínů plnění podmínek vyplývajících z různých povolení a rozhodnutí (IPPC, vodoprávní povolení apod.),
 • odložení poskytování součinnosti v exekučních řízeních a dalších oblastech s nimi spojenými,
 • realizace autorizovaných měření,
 • podávání žádostí o změny povolení (v souvislosti s platnou legislativou),
 • doplňování kvalifikací zejména odborných profesí, které provozují prvky kritické infrastruktury, např. obsluhy vyhrazených zařízení jako elektrozařízení, tlakových nádob, práce ve výškách, obsluha strojů, požární ochrana, bezpečnost práce,
 • zákonné termíny pro účetní uzávěrky a souvisejících povinnosti, např. u firem, kde se nemůže sejít valná hromada, nebo finanční výkazy musí být auditované,
 • vzhledem k nemožnosti plnit některé zákonné podmínky, nepokutovat a neprovádět kontroly ze strany orgánů státní správy, které nesouvisí s nouzovým stavem.

Opatření v oblasti přeshraničního pohybu zboží a osob

 1. Lépe organizovat provoz na hraničních přechodech, kde lze překračovat státní hranici
  Je třeba zajistit dodávky surovin a komponent pro pokračování výroby v českých firmách. Pomohlo by například rozdělení kolon na hraničních přechodech pro osobní a nákladní dopravy a posílení personálních kapacit na hraničních přechodech či otevření nových přechodů. S okolními zeměmi by vláda měla dohodnout otevření dalších hraničních přechodů alespoň pro nákladní dopravu. Zásadní je z tohoto pohledu zejména udržení průjezdné hranice s Polskem.
 2. Umožnit výjimky v případě specializovaných pracovníků v některých oborech, např. u chemického a papírenského průmyslu, údržbářů čistících systémů a cisteren, nebo některých jedinečných výrobních zařízení dodaných ze zahraničí s ohledem na specifika technologie.

PROSADILI JSME

Výjimky ze zákazu vstupu/vycestování
Platí například pro pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníky řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se vycestování servisních/montážních pracovníků z České republiky za účelem servisu/montáže do jiného státu EU.

Výjimky ze zákazu provozu některých služeb

Doplnit do povolených činností provoz následujících služeb:

 • klientská servisní střediska, která spravují IT systémy zákazníků s kritickou infrastrukturou a která nemohou být prováděna na dálku,
 • datová centra,
 • servisní technici, kteří pracují u zákazníků za účelem podpory firem kritické infrastruktury nebo datových center,
 • výrobní a údržbářská místa, která poskytují služby a náhradní díly zákazníkům kritické infrastruktury,
 • umožnit nákup náhradních součástek do zařízení pro zabezpečení provozu domácností,
 • možnost předávat již zakoupená auta na dealerstvích a předávat auta objednaná / zakoupená on-line.

PROSADILI JSME

Servis elektrospotřebičů
Mezi výjimky maloobchodního prodeje a prodeje služeb zařazeno například: servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnost; opravy, údržby a instalace strojů a zařízení pro domácnost; zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost.

Zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance

Je potřeba, aby vláda zajistila pro firmy dostatek zdravotních prostředků, které potřebují, aby mohli chránit své zaměstnance. Ochranným pomůckám vláda musí věnovat maximální pozornost a jednat, včetně využití možností a kapacit firem v ČR. Svaz již pomáhá firmy propojovat, pomáhá i s online tržištěm, právními výklady, sdílením kapacit apod.

PROSADILI JSME

Portál www.spojujemecesko.cz
CzechInvest ve spolupráci se Svazem průmyslu, MPO a ministerstvem zdravotnictví spustil platformu www.spojujemecesko.cz, kde mohou firmy nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem.

Požadavky na odklad zavádění zbytné legislativy

Žádáme po Vládě ČR a Parlamentu ČR odložení projednávání neurgentní legislativy a dalších opatření, aby byl dostatek prostoru k jejich projednání s partnery během současné situace. Jde o stejný odklad jako v případě Evropské komise, který jsme jako Svaz iniciovali a EK by mu měla vyjít vstříc.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět