Přehled aktivních opatření a programů na pomoc firmám a ekonomice

Připravili jsme pro vás přehled aktivních opatření, která vláda přijala na pomoc firmám a ekonomice kvůli epidemii koronaviru. Jde o programy Antivirus, opatření v oblasti daní, zaměstnávání cizinců a podpory exportu. Přehled je aktuální k 5. 1. 2021.

KOMPENZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ - PROGRAM ANTIVIRUS

Úhrada části mzdových nákladů
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt, chybějí jim vstupy nebo musely provoz omezit kvůli chybějícím zaměstnancům. Kompenzace mzdových nákladů se řídí Programem Antivirus. MPSV zpracovalo Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější otázky od firem.

Program kompenzuje zaměstnavatelům náhrady mezd vyplacené od vyhlášení jarního nouzového stavu.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

Režim A - PRODLOUŽEN DO 28. 2. 2021
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo kterému firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP).

Rozhodnutím vlády ze 21. 12. 2020 se Režim A prodloužil do 28. února 2021. 

Výše příspěvku
Od 1. října 2020:

 • 100 % z uznatelných výdajů, max. 50 000,- Kč na jednoho zaměstnance kvůli uzavření nebo omezení provozu
 • 80 % z uznatelných výdajů, max. 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance v případě, že zaměstnanec je v karanténě.

Režim B - PRODLOUŽEN DO 28. 2. 2021
Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Rozhodnutím vlády ze 21. 12. 2020 se Režim B prodloužil do 28. února 2021.

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ

Pro obory kterých se týkají vládní omezení, platí po dobu nouzového stavu (nouzový stav je v platnosti od 5. října 2020) následující možnost úlev:

 • odložení úhrad daně z přidané hodnoty (DPH) - týká se úhrady DPH za 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021, platba se ale musí uskutečnit do 16. srpna 2021;
 • prominutí záloh u daně z příjmů právnických osob a fyzických osob (splatných v období nouzového stavu);
 • odklad splatnosti silniční daně za rok 2020 a zálohy silniční daně splatné k 15. dubnu 2021 (platba se musí uskutečnit do 16. srpna 2021).

Více informací v článku: Nové prodloužení daňového generálního pardonu

Opatření v daňovém balíčku schváleném 22. 12. 2020:

 • Mimořádné zrychlené odpisy pro majetek pořízený v roce 2020 a 2021 pro 1. a 2. odpisovou skupinu;
 • zvýšení limitu pro odepisování hmotného majetku na 80 tisíc Kč;
 • snížení daňového základu u daní z příjmů i o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020;
 • snížení sazby spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč na litr;
 • možnost využití referenční ceny elektřiny pro nabíjení elektromobilů u služebních vozů.

Podrobné informace o daňovém balíčku v článku Daňový balíček schválen.

Dříve přijatá opatření:

 • Platí možnost požádat bez poplatků a jakýchkoliv sankcí o individuální posečkání daně, aby firmy, které mají problémy s likviditou, mohly zažádat o odklad odvodu příslušné daně.
 • Odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020
 • Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. března do konce roku 2020
 • Prominutí správní poplatku za podání žádosti na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020
 • Daňová uznatelnost nákladů na dobrovolné testy covid. Finanční správa potvrdila, že náklady na dobrovolné testy zaměstnanců na Covid-19 jsou daňově uznatelné jako náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Svaz byl tedy v tomto případě konkrétním iniciátorem tohoto opatření. Info pro plátce daně z příjmů fyzických osob a obdobně právnických osob.
 • Pozastavení EET. Žádný subjekt (týká se všech fází EET, včetně těch již běžících) nemusí tržby evidovat do konce roku 2022. Odkládá se také náběh posledních dvou vln (tj. ostatní činnosti, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti).
 • Zpětné započítání daňové ztráty za rok 2020. Možnost odhadovanou daňovou ztrátu za letošní rok uplatnit už v daňovém přiznání k dani z příjmu za roky 2019 a 2018. Stát takto vzniklý přeplatek vrátí, byť s limitem 30 mil. Kč. Svaz průmyslu tento návrh inicioval a následně významně podpořil zavedení tohoto institutu.

Přehled už ukončených daňových opatření.

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

V důsledku opětovného vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 jsou podmínky pro cestování do ČR přijímány ve formě Usnesení vlády ČR k přijetí krizových opatření. Aktuální znění přijatých opatření je dostupné mj. na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Aktuální zpracované informace včetně souvisejících podkladů zejména na stránkách Ministerstva vnitra.

Ministerstvo zahraničí také zpracovalo interaktivní mapu, kde lze najít důležité informace o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa je průběžně aktualizována podle vývoje pandemie koronaviru.

Aktuální informace sledujte na speciální stránce.

 

FINANČNÍ PODPORA A ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY

COVID – Gastro - Uzavřené prostory

 • Podpora je určena všem podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovníky v restauračních provozech, maloobchodních prodejnách či v osobních, vzdělávacích a rekreačních službách, a museli kvůli mimořádným opatřením zavřít své provozovny.
 • Za každého zaměstnance v pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den. Podporu lze získat za dny, kdy musely mít provozovny zavřeno, a to v období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021 (může být prodlouženo podle trvání omezení).
 • Podpora se bude poskytovat jako dotace na provoz a udržení podnikatelské činnosti jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • O podporu bude možné žádat od 15. ledna 2021 prostřednictvím portálu Ministerstva průmyslu a obchodu

COVID – Nájemné

COVID – Bus

COVID – Kultura

 • Dotace na podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje za zrušené/přesunuté kulturní akce a kontinuální činnosti. Dotace pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti (OSVČ).
 • Dotace se budou proplácet ex-post a maximální výše podpory na jeden podnikající subjekt je 10 milionů korun. Současně budou hrazeny ze 80 % výdaje na nájmy/pronájmy. Více zde https://www.mpo.cz/kultura

COVID – Sport

 • cílem programu je podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných s účinností od 10. března 2020.
 • oblast podpory A: zaměřeno na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních soutěží, např. fotbal, hokej. Maximální výše podpory je 12, 5 mil. Kč.
 • oblast podpory B: zaměřené na pořadatele jednorázových sportovních akcí. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč.

Záruční program COVID III

Poskytnutí záruk:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky.
 • Více zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Záruka COVID PLUS (EGAP)

Česká vláda spustila v květnu program Covid Plus na pomoc velkým podnikům, které se dostaly následkem koronavirové krize do finančních potíží. Program poskytuje záruky na úvěry v rozmezí od 5 mil. do 2 mld. Kč a je určený společnostem s minimálně 250 zaměstnanci, u nichž se export podílí alespoň z 20% na celkových tržbách. Žádosti zpracovává Exportní a garanční pojišťovací společnost, která k začátku září schválila celkem 47 záruk za úvěry v celkové hodnotě přes 10 mld. Kč.
Více zde https://eol.egap.cz/Covid

 

PODPORA EXPORTU

CzechTrade: Bezplatné poradenství a on-line semináře
Do konce roku 2020 bude agentura CzechTrade poskytovat individuální exportní poradenství na všech svých pobočkách zdarma. Zahraniční kanceláře agentury nabízí firmám komplexní asistenční služby od screeningu lokálního trhu a sestavení databáze potenciálních kontaktů až analýzu konkurenčního prostředí. V době koronavirové krize pořádá agentura také odborné semináře se zaměřením na konkrétní teritorium formou on-line videokonferencí.

MZV: Nouzový a rekonstrukční balíček
Jako první reakci na ztížený přístup českých firem na zahraniční trhy zavedlo Ministerstvo zahraničních věcí tzv. nouzový balíček, který umožňuje českým firmám ve zvýšené míře a bezplatně využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů. Mezi tyto služby náleží například asistence při problémech s realizací obchodu, hledání a analýza příležitostí nebo služby místních expertů. Ekonomičtí diplomaté sdílí informace také prostřednictvím webinářů a individuálních konzultací.

Na nouzový balíček navazuje program rekonstrukčního balíčku, který navyšuje celkovou podporu exportu z 200 milionů Kč v roce 2021 na cílovou částku 300 milionů Kč v roce 2023. Balíček by měl pomoci překlenout firmám krizové období a posílit jejich pozici na zahraničních trzích. Zavádí proto nové nástroje na podporu ekonomické diplomacie jako PROPEA a PROPEA+, které budou ve větší míře využívat kapacitu místních sektorově zaměřených odborníků.

Ministerstvo zahraničních věcí v letošním roce také vydalo aktualizovanou mapu strategických příležitostí, která reaguje na změnu poptávky a přehodnocení strategických sektorů v zahraničí v souvislosti s pandemií koronaviru. Publikaci lze stáhnout na tomto odkazu v elektronické verzi.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět