Přehled aktivních opatření a programů na pomoc firmám a ekonomice

Připravili jsme pro vás přehled aktivních opatření, která vláda přijala na pomoc firmám a ekonomice kvůli epidemii koronaviru. Jde o programy Antivirus, opatření v oblasti daní, zaměstnávání cizinců a podpory exportu. Přehled je aktuální k 23. 4. 2021.

KOMPENZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ - PROGRAM ANTIVIRUS

Úhrada části mzdových nákladů
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt, chybějí jim vstupy nebo musely provoz omezit kvůli chybějícím zaměstnancům. Kompenzace mzdových nákladů se řídí Programem Antivirus. MPSV zpracovalo Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější otázky od firem.

Program kompenzuje zaměstnavatelům náhrady mezd vyplacené od vyhlášení jarního nouzového stavu.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

V případě příspěvků poskytovaných za měsíce březen 2021 a dále, lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování.

Režim A - PRODLOUŽEN DO 31. 5. 2021
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo kterému firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP).

Rozhodnutím vlády ze 19. 4. 2021 se Režim A prodloužil do 31. května 2021. 

Výše příspěvku
Od 1. října 2020:

 • 100 % z uznatelných výdajů, max. 50 000,- Kč na jednoho zaměstnance kvůli uzavření nebo omezení provozu
 • 80 % z uznatelných výdajů, max. 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance v případě, že zaměstnanec je v karanténě.

Režim B - PRODLOUŽEN DO 31. 5. 2021
Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Rozhodnutím vlády ze 19. 4. 2021 se Režim B prodloužil do 31. května 2021.

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ pro rok 2021

 • Nadále je možné individuálně požádat o různé formy prominutí úroků z prodlení/z posečkané částky u všech daní (většina úlev je pro firmy nějakou formou zasažené koronavirem). Individuální jednání s Finanční správou doporučujeme.
 • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání možné podat až do 1. dubna 2021 bez pokuty (pro případ dopadů pandemie v podobě nemoci či karantény). Platba daně musí proběhnout do 31. 5. 2021. Více informací zde.
 • Silniční daň – daňové přiznání možné podat až do 1. dubna 2021; posunula se splatnost silniční daně vč. záloh (subjekty zasažené nemocí či karanténou musí daň zaplatit max. do 16. 8. 2021; všechny daňové subjekty musejí daň zaplatit do 1. 4. 2021). Více informací zde.
 • DPH – posunutí splatnosti daně pro subjekty zasažené vládními zákazy za září 2020 až březen 2021, resp. za 4Q 2020 až 1Q 2021 (prostřednictvím prominutí úroků z prodlení pro podnikatele omezené vládními opatřeními, vše ale musí být splaceno k 16. 8. 2021). Více informací zde.
 • DPH - dochází k hromadnému prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty (pokuty, úroky apod.). Konkrétně, plátce může podat daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení za měsíc únor bez sankcí do 15. 4. 2021. Stejně tak u výzev k předchozím podáním u DPH jsou prodlouženy lhůty do 15. 4. 2021. Více informací zde.
 • DPH - dvouměsíční prominutí DPH na respirátory a obdobné zboží v období 3. 2. 2021 až 3. 4. 2021. Následně prodlouženo až do 3. 5. 2021. Informace o prodloužení zde.
 • Poplatky – všem subjektům jsou prominuty správní poplatky za "přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky"; dále za "přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její ohrady na splátky nebo o změnu tohoto rozhodnutí"; a dále za "přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku"; dále za "přijetí žádosti o povolení úlevy na daní nebo cle"; nebo za vydání potvrzení o bezdlužnosti, nebo o stavu osobního daňového účtu, pokud podají žádost od 1.1.2021 do 16. 8. 2021.
 • „Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.“ Více informací zde.
 • Příkladem je to, že subjektům dotčeným pandemií, kterým bylo již individuálně povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady, byl prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.Více informací zde.
 • Daň z příjmů fyzických osob a právnických osob – úleva v podobě prominutí zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob (pro subjekty, jejichž převažující příjmy jsou dosaženy v oborech omezených vládními restrikcemi). (Pozn.: první záloha v roce 2021 bude v březnu a zatím se o prominutí této zálohy nediskutovalo); následně došlo k prodlužení termínů u poplatníků, kteří mají povinnost podat přiznání do 1. 4. 2021, takže tito poplatníci mají termín až do 3. 5. 2021; v případě elektronicky podávaného přiznání se termín prodlužuje rovněž o jeden měsíc (tj. do 1. 6. 2021). Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 3. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021 bez sankce. S tímto prodlužením se adekvátně upravují i jiné lhůty navázané na daňové přiznání (např. prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu). Pozn.: O zálohách se rozhodnutí ministryně nezmiňuje. Více informací zde.
 • EET odložena do konce roku 2022
 • Zavedení institutu loss carry-back (Více informací zde.)
 • V roce 2021 je již plně účinné zrušení daně z nabytí nemovitosti
 • Odpočty u darů – ve Sbírce zákonů již byla publikována novelizace zákona o daních z příjmů, která umožňuje v případě darů odečíst až 30 % ze základu daně ve zdaňovacím období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, a to u fyzických i právnických osob. Novela tak dočasně zvyšuje limity pro odpočet ze základu daně, které byly dosud stanoveny pro různé formy darování na 10 % či 15 %. Více informací zde.

Opatření v daňovém balíčku schváleném 22. 12. 2020:

 • Mimořádné zrychlené odpisy pro majetek pořízený v roce 2020 a 2021 pro 1. a 2. odpisovou skupinu;
 • zvýšení limitu pro odepisování hmotného majetku na 80 tisíc Kč;
 • snížení daňového základu u daní z příjmů i o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020;
 • snížení sazby spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč na litr;
 • možnost využití referenční ceny elektřiny pro nabíjení elektromobilů u služebních vozů.

Podrobné informace o daňovém balíčku v článku Daňový balíček schválen.

Přehled už ukončených daňových opatření.

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 • Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 1.3.2021 do odvolání k dispozici ZDE.
 • Opatření mimo jiné přesně definuje dobu karantény po příjezdu ze zemí s vysokým a velmi vysokým výskytem onemocnění COVID-19 a následné testování RT-PCR testem, nošení respirátorů FFP2 a nanoroušek s účinností FFP2. Dále přesně definuje, které dokumenty jsou třeba předložit při příjezdu do ČR.
 • Aktuální seznam zemí s nízký, středním a vysokým výskytem onemocnění COVID-19 s účinností od 8.3.2021 je k dispozici ZDE.
 • Aktuálně zpracované informace včetně souvisejících podkladů naleznete zejména na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví.
 • Ministerstvo zahraničí zpracovalo interaktivní mapu, kde lze najít důležité informace o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa je průběžně aktualizována podle vývoje pandemie koronaviru.

Aktuální informace sledujte na speciální stránce.

 

FINANČNÍ PODPORA A ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY

COVID 2021

 • Podpora dle počtu zaměstnanců.
 • Maximální výše podpory v rámci jedné výzvy je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru (včetně jednatelů; u fyzických osob včetně spolupracujících osob) vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní v rámci rozhodného období uvedeného ve výzvě.
 • Podpora se poskytuje nejvýše do nevyčerpané výše limitu 1,8 mil. EUR.
 • Podmínkou je pokles tržeb během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
 • V první výzvě bude rozhodné období 1. leden 2021 až 28. únor 2021, srovnávací období bude období 1. leden 2019 až 28. únor 2019 nebo 1. leden 2020 až 28. únor 2020.
 • Nelze kombinovat s programem COVID – Nepokryté náklady a Kompenzačním bonusem.

COVID - Nepokryté náklady

 • Podpora s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Podpora je poskytována formou dotace na způsobilé výdaje.
 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých fixních nákladů. Limit na žadatele činí 40 mil. Kč v jedné výzvě programu. Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované dle odstavce 3.1 Dočasného rámce.
 • Podpora se poskytuje nejvýše do nevyčerpané výše limitu 10 mil. EUR dle bodu 3.12. Dočasného rámce.
 • Podmínkou je pokles tržeb během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
 • V první výzvě bude rozhodné období 1. leden 2021 až 28. únor 2021, srovnávací období bude období 1. leden 2019 až 28. únor 2019 nebo 1. leden 2020 až 28. únor 2020.
 • Nelze kombinovat s programem COVID 2021 a Kompenzačním bonusem.

COVID – Nájemné III

 • Dotační program pro podnikatele, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné.
 • Příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020.
 • Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.
 • Více zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/.


Záruční program COVID III

Poskytnutí záruk:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky.
 • Více zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Záruka COVID PLUS (EGAP)

Česká vláda spustila v květnu program Covid Plus na pomoc velkým podnikům, které se dostaly následkem koronavirové krize do finančních potíží. Program poskytuje záruky na úvěry v rozmezí od 5 mil. do 2 mld. Kč a je určený společnostem s minimálně 250 zaměstnanci, u nichž se export podílí alespoň z 20% na celkových tržbách. Program je zatím platný do 30. června 2021, upravený Dočasný rámec EK (týkající se programů rekapitalizace) umožňuji ČR prodloužit COVID plus až do 30. září.

Více informací zde: https://eol.egap.cz/Covid

 

PODPORA EXPORTU

CzechTrade: Bezplatné poradenství a on-line semináře
Agentura CzechTrade začala od dubna 2021 poskytovat novou službu Market Entry, v rámci které může exportní firma využít balíček až 24 hodin bezplatného poradenství s možností uplatnění v 5 teritoriích. Volně alokované služby se týkají především usnadnění vstupu na zahraniční trh a zahrnují např. základní screening lokálního trhu, vyhledání obchodních kontaktů nebo podporu při zajištění logistiky. V době koronavirové krize pořádá agentura také odborné semináře se zaměřením na konkrétní teritorium formou on-line videokonferencí. Do on-line prostoru se přesunuly také individuální konzultace s řediteli zahraničních kanceláří, které agentura pořádá pravidelně jednou za půl roku.

MZV: Nouzový + rekonstrukční balíček a obchodní cesty
Jako první reakci na ztížený přístup českých firem na zahraniční trhy zavedlo Ministerstvo zahraničních věcí tzv. nouzový balíček, který umožňuje českým firmám ve zvýšené míře a bezplatně využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů. Mezi tyto služby náleží například asistence při problémech s realizací obchodu, hledání a analýza příležitostí nebo služby místních expertů. Ekonomičtí diplomaté sdílí informace také prostřednictvím webinářů a individuálních konzultací.

Na nouzový balíček navazuje program rekonstrukčního balíčku, který navyšuje celkovou podporu exportu z 200 milionů Kč v roce 2021 na cílovou částku 300 milionů Kč v roce 2023. Balíček by měl pomoci překlenout firmám krizové období a posílit jejich pozici na zahraničních trzích. Zavádí proto nové nástroje na podporu ekonomické diplomacie jako PROPEA a PROPEA+, které budou ve větší míře využívat kapacitu místních sektorově zaměřených odborníků. V tomto roce budou moci firmy programy využít v 17 zemích.

Ministerstvo zahraničních věcí v minulém roce také vydalo aktualizovanou mapu strategických příležitostí, která reaguje na změnu poptávky a přehodnocení strategických sektorů v zahraničí v souvislosti s pandemií koronaviru. Publikaci lze stáhnout na tomto odkazu v elektronické verzi.

MZV také zavedlo bezplatné poradenství pro české exportéry, kteří řeší ztíženou situaci při služebních cestách do zahraničí. Služba s názvem „Obchodní cesty“ pomáhá zajistit českým podnikatelům výjimky z povinné karantény v zahraničí nebo recipročně též podmínky pro přicestování klíčových partnerů do ČR.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět