Vybraná aktuální daňová opatření přijatá v souvislosti s koronavirem

OPATŘENÍ V OBLASTI DANÍ PRO ROK 2021

 • Nadále je možné individuálně požádat o různé formy prominutí úroků z prodlení/z posečkané částky u všech daní (většina úlev je pro firmy nějakou formou zasažené koronavirem). Individuální jednání s Finanční správou doporučujeme.
 • Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání možné podat až do 1. dubna 2021 bez pokuty (pro případ dopadů pandemie v podobě nemoci či karantény). Platba daně musí proběhnout do 31. 5. 2021. Více informací zde.
 • Silniční daň – daňové přiznání možné podat až do 1. dubna 2021; posunula se splatnost silniční daně vč. záloh (subjekty zasažené nemocí či karanténou musí daň zaplatit max. do 16. 8. 2021; všechny daňové subjekty musejí daň zaplatit do 1. 4. 2021). Více informací zde.
 • DPH – posunutí splatnosti daně pro subjekty zasažené vládními zákazy za září 2020 až březen 2021, resp. za 4Q 2020 až 1Q 2021 (prostřednictvím prominutí úroků z prodlení pro podnikatele omezené vládními opatřeními, vše ale musí být splaceno k 16. 8. 2021). Více informací zde.
 • DPH - dochází k hromadnému prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty (pokuty, úroky apod.). Konkrétně, plátce může podat daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení za měsíc únor bez sankcí do 15. 4. 2021. Stejně tak u výzev k předchozím podáním u DPH jsou prodlouženy lhůty do 15. 4. 2021. Více informací zde.
 • DPH - dvouměsíční prominutí DPH na respirátory a obdobné zboží v období 3. 2. 2021 až 3. 4. 2021. Následně prodlouženo až do 3. 5. 2021. Informace o prodloužení zde. 
 • Poplatky – všem subjektům jsou prominuty správní poplatky za "přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky"; dále za "přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její ohrady na splátky nebo o změnu tohoto rozhodnutí"; a dále za "přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku"; dále za "přijetí žádosti o povolení úlevy na daní nebo cle"; nebo za vydání potvrzení o bezdlužnosti, nebo o stavu osobního daňového účtu, pokud podají žádost od 1.1.2021 do 16. 8. 2021.
 • „Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.“ Více informací zde.
 • Příkladem je to, že subjektům dotčeným pandemií, kterým bylo již individuálně povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady, byl prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.Více informací zde.
 • Daň z příjmů fyzických osob a právnických osob – úleva v podobě prominutí zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob (pro subjekty, jejichž převažující příjmy jsou dosaženy v oborech omezených vládními restrikcemi). (Pozn.: první záloha v roce 2021 bude v březnu a zatím se o prominutí této zálohy nediskutovalo); následně došlo k prodlužení termínů u poplatníků, kteří mají povinnost podat přiznání do 1. 4. 2021, takže tito poplatníci mají termín až do 3. 5. 2021; v případě elektronicky podávaného přiznání se termín prodlužuje rovněž o jeden měsíc (tj. do 1. 6. 2021). Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 3. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021 bez sankce. S tímto prodlužením se adekvátně upravují i jiné lhůty navázané na daňové přiznání (např. prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu). Pozn.: O zálohách se rozhodnutí ministryně nezmiňuje. Více informací zde.
 • EET odložena do konce roku 2022
 • Zavedení institutu loss carry-back (Více informací zde.)
 • V roce 2021 je již plně účinné zrušení daně z nabytí nemovitosti
 • Odpočty u darů – ve Sbírce zákonů již byla publikována novelizace zákona o daních z příjmů, která umožňuje v případě darů odečíst až 30 % ze základu daně ve zdaňovacím období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, a to u fyzických i právnických osob. Novela tak dočasně zvyšuje limity pro odpočet ze základu daně, které byly dosud stanoveny pro různé formy darování na 10 % či 15 %. Více informací zde.
 • Pro úplnost přidáváme i opatření v rámci daňového balíčku: Mimořádné zrychlené odpisy pro majetek pořízený v roce 2020 a 2021 pro 1. a 2. odpisovou skupinu; zvýšení limitu pro odepisování hmotného majetku na 80 tisíc Kč; snížení daňového základu u daní z příjmů i o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do 31. května 2020; snížení sazby spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč na litr; možnost využití referenční ceny elektřiny pro nabíjení elektromobilů u služebních vozů. Info v článku Daňový balíček schválen.

Tento přehled byl sestaven k 10. 3. 2021.

Aktualizace: Na naši výzvu Ministerstvo financí připravilo oficiální přehled, který naleznete zde a náš komentář k tomuto přehledu zde.


Rozsáhlejší přehled všech opatření nejen v daňové oblasti naleznete zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět