Svaz průmyslu hodnotí plán práce Evropské komise na příští rok

Do evropských voleb chce Evropská komise stihnout prosadit  několik klíčových návrhů, které už pustila do legislativního procesu. Mezi nimi je také několik novinek, před jejichž přijetím Svaz průmyslu a dopravy ČR varuje. Vedly by k omezení konkurenceschopnosti evropských firem.

Ze všech návrhů, které Evropská komise předložila v tomto volebním období ke schválení Evropskému parlamentu a Radě, byla již přibližně polovina přijata a další pětina je na dobré cestě ke schválení. Pozornost evropských zákonodárců se podle Komise musí nyní – ve zbývajících měsících před evropskými volbami - obrátit k rozjednaným návrhům, aby započatá práce přinesla konkrétní výsledky.

Proto pro rok 2019 navrhuje Komise pouze patnáct nových iniciativ, a to takových, které reagují na nejnovější evropské výzvy. Jsou to iniciativy v oblasti migrace, posílení hospodářské a měnové unie, reakce na zvyšující se napětí v rámci světového obchodního systému, dodržování zásad právního státu v některých členských státech a dosažení dohody s Velkou Británií o jejím odchodu z EU (veškeré dokumenty týkající se pracovního programu EK na rok 2019 najdete zde).

Svaz průmyslu a dopravy ČR v obecné rovině vítá snahy Evropské komise v oblasti posilování bezbariérovosti jednotného trhu a aktivity v oblasti liberalizace světového obchodu. Na druhé straně s obavami již delší dobu sleduje vývoj řady legislativních návrhů Junckerovy Komise a apeluje na evropské zákonodárce, aby na poslední chvíli před volbami neschvalovali žádné předpisy, které by vedly k omezení konkurenceschopnosti, růstu a vytváření pracovních míst v EU. Z těch aktuálně projednávaných má Svaz značné výhrady mimo jiné ke stávající podobě návrhu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.

Jednotný trh: Svaz vítá balíčky o obchodu se zbožím a službami

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje vnitřní trh za jednu z největších deviz EU. Komise hodlá ještě ke konci roku 2018 přijít se sdělením, které se bude zabývat směřováním k férovému a na budoucí globální výzvy připravenému vnitřnímu trhu EU. V oblasti vnitřního trhu se bude i v rámci iniciativy REFIT hodnotit fungování některých právních norem. Jde například o Směrnici o právní ochraně průmyslových vzorů a Nařízení o průmyslových vzorech společenství, Nařízení o stavebních materiálech či nařízení vztahující se k obsahu pesticidů a uvádění dotčených produktů na trh. Revize v rámci REFIT mají za cíl odstranit nadbytečnou legislativní zátěž a snížit náklady.

Mezi projednávanými legislativními akty čekajícími na schválení je také balíček pro zboží, který je zaměřen na vzájemné uznávání zboží legálně uvedeného na trhu v jiném členském státě a zlepšení koordinace dozorových orgánů členských států vymáhajících pravidla jednotného trhu. Svaz zdůrazňuje, že je třeba zlepšit uplatňování stávajících pravidel a zvýšit koordinaci a efektivitu existujících nástrojů, než se začnou vytvářet nová pravidla. Na schválení čeká také tzv. balíček o službách, který by měl mj. zjednodušit poskytování služeb napříč členskými státy a omezit administrativní zátěž.

Jednotný digitální trh: Neuspěchat pravidla pro soukromí a autorská práva

V aktuálně uváděných nových iniciativách oceňujeme a podporujeme snahu Evropské komise o dokončení jednotného digitálního trhu. Vítáme aktivity Evropské komise v oblasti rozvoje umělé inteligence, zejména vytvoření společného Akčního plánu, který hodlá Komise představit ještě letos. Koncepční uchopení umělé inteligence požadujeme také na národní úrovni, kde jsme již několikrát vyzvali zástupce resortů a vlády, aby byl co nejdříve připraven Akční plán či strategie ČR pro tuto oblast, na kterých jsme společně s Platformou pro umělou inteligenci, která vznikla na Svazu průmyslu a dopravy, připraveni úzce spolupracovat.

Svaz naopak zdůrazňuje, že není možné uspěchat projednání klíčových legislativních návrhů, jakými jsou například návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy, či návrh směrnice o autorských právech na úkor jejich kvality.

Digitální přívětivost legislativy přijímané na půdě EU musí být posuzována na základě následujících principů: dostatečně prokázaná potřebnost (daný problém nelze efektivně řešit jinak než novým legislativním předpisem), odstraňuje bariéry, zlepšuje přístup občanů a podniků ke službám a produktům. Všechny legislativní návrhy musí být podrobeny důkladným analýzám praktických dopadů, což se v případě mnohých návrhů v minulosti nepodařilo. Příkladem je i již zmiňovaný návrh nařízení o ePrivacy, a proto je třeba věnovat projednávání dostatek času.

Zahraniční investice: Prověřování zahraničních investic nesmí narušit obchod

Jedním s důležitých návrhů, jehož projednávání intenzivně sledujeme, je návrh nařízení ustavující rámec pro prověřování (neboli screening) přímých zahraničních investic do EU. Pozice Svazu průmyslu, která odráží názory podnikatelské sféry, vytvoření odpovídajícího rámce pro prověřování zahraničních investic do Česka v zásadě podporuje. Je však nutné zdůraznit, že mechanizmus musí zůstat striktně v mezích svého původního záměru, kterým je ochrana národní bezpečnosti a veřejného pořádku a musí se omezit pouze na skutečně kritickou infrastrukturu a klíčové technologie. Evropa musí zůstat otevřeným flexibilním investičním trhem a prověřování zahraničních investic se nesmí stát recipročním nástrojem obchodní politiky, která má své vlastní nástroje opírající se o pravidla WTO.

Doprava: Obavy ze zpřísňování emisí CO2 u automobilů

Z aktuálně projednávaných legislativ se Svaz obává dopadů především dvou návrhů nařízení, které se věnují stanovení výkonnostních norem emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel a stanovení výkonnostních emisních norem pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla.

Naopak za předpokladu dobrého nastavení Svaz vítá návrh nařízení o zjednodušení opatření pro zlepšení budování transevropské dopravní sítě a návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Ekonomika a daně: Digitální zdanění ohrozí konkurenceschopnost

Komise hodlá ještě letos přijít se sdělením, které se bude věnovat posilování mezinárodní role eura. Svaz se ztotožňuje s nutností zdůrazňovat mezinárodní význam společné měny euro. Téma je klíčové i pro země mimo eurozónu, pro něž je vzhledem k ekonomickým vazbám na eurozónu společná měna a její vývoj důležitý.

Mezi projednávanými návrhy je například balíček tzv. udržitelných (nebo také zelených) financí, které mají zajistit investice do udržitelných oblastí pro dosažení např. cílů v oblasti klimatu. Svaz ale zdůrazňuje, že taková podpora jednoho druhu financování nesmí ohrozit hospodářskou soutěž nebo omezit tržní prostředí.

Svaz se nebrání modernímu nastavení daňového systému, ale aktuálně projednávaný návrh na zavedení dočasného digitálního zdanění nepovažuje za vhodnou cestu ke zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Obdobně chce být při vyjednávání detailů budoucího nastavení definitivního systému DPH, který kromě cílů zamezení daňových podvodů musí vyhovovat modernímu podnikatelskému prostředí a musí přinášet pozitivní změny a zjednodušení.

Při diskuzích o společném konsolidovaném daňovém základě souhlasíme se zamýšleným cílem zjednodušení pravidel. Musí jít ale o jasná a snadno aplikovatelná pravidla, aby změna byla pouze pozitivní a nepřinesla soukromému sektoru komplikace oproti stávajícímu stavu.

Svaz také upozorňuje, že je nutné zajistit schválení víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027, tedy zjednodušeně dlouhodobého rozpočtu EU na toto období, co nejdříve, a to před evropskými volbami. Jinak se obáváme zdržení, které by vedlo k nejistotě a např. nemožnosti plánovat, nejen na úrovni EU, ale i na mikroúrovni ve firmách a podnicích, které např. čerpají evropské zdroje. Svaz také nesouhlasí s rozšiřováním vlastních zdrojů EU. Výdaje musí být kryty z příspěvků členských států a neměly by být nesystémově hrazeny průmyslem.

Energetika: Nejistý osud směrnice o trhu s elektřinou

V rámci energetiky je prioritou Komise dojednání konečné podoby nařízení a směrnice pro trh s elektřinou. Finalizace těchto materiálů by doplnila další, již schválené legislativní dokumenty z tzv. zimního balíčku, který Komise představila už na konci roku 2016. Tyto předpisy budou stanovovat závazná pravidla pro všechny aktéry elektroenergetického trhu a vytyčí tak mantinely rozvoje celého odvětví v zhruba následující dekádě. S ohledem na doposud komplikovaná jednání v trialogu však není vůbec jisté, že se materiály podaří schválit ještě za této Komise.

NOVÉ OŽIVENÍ PRACOVNÍCH MÍST, RŮSTU A KONKUIRENCESCHOPNOSTI

Svaz pozitivně očekává připravované sdělení o Investičním plánu pro Evropu, které by mělo být inventurou dosažených výsledků Junkerova investičního plánu pro strategické investice a současně by mělo nastínit nové kroky. V rámci investičního plánu bylo vygenerováno namísto původně plánovaných 315 miliard euro kolem 344 miliard euro. Řada evropských cílů a hodnot je spjata s globální strategií udržitelného rozvoje 2030. Proto Svaz uvítá i připravovaný reflexní dokument „ Vstříc udržitelné Evropě v roce 2030“. Součástí bude reflexe k Pařížské dohodě o klimatických změnách.

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI, MIGRACE

V oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí vyvíjí Evropská komise enormní tlak na urychlenou implementaci Evropského pilíře sociálních práv, který evropští lídři přijali 17. 11. 2017 na Sociálním summitu v Göteborgu. Mnohdy legislativně nedokonalé návrhy byly rychle prohnány Radou a Členské Státy neměly čas vyrovnat se s různorodostí národní legislativy a praxe napříč EU, i s pocitem okleštění subsidiarity. Obecné přístupy přijaté na říjnové radě EPSCO jen tuto nedokonalost umocněnou snahou o kompromis jen umocňují. Jednání o balíčku na vyvážení pracovního a soukromého života se přesunula do trialogu, EP a Členské Státy si hají svoje zájmy, a návrhy zvyšující administrativu podniků spojenou s flexibilnějším využívání již tak flexibilních pracovních forem nejsou reflektovány.

Největší obavy zaměstnavatelů a podniků panují ve spojení s velmi kontroverzním návrhem směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, u kterého se předpokládá první trialog 21. 11. 2018. V Radě se nyní projednává návrh nařízení EK na zřízení Evropského orgánu pro pracovní vztahy (ELA), u kterého neprošel v říjnu obecný přístup pro neshodu mezi Členskými státy.

Svaz naproti tomu vítá řadu v současně době již projednávaných návrhů v oblasti migrační politiky EU a podporuje výstupy neformálního jednání evropských lídrů v září v Salcburku a impuls k masivnímu boji proti nelegální migraci, posílení ochrany vnějších hranic a spolupráci s třetími zeměmi. Svaz podporuje zejména novelu směrnice o návratové politice, jejím cílem je posílit institut zadržení a rychlých návratů nelegálně pobývajících občanů třetích zemí na území EU, zkrácení procesních lhůt, propojení rozhodnutí o návrat s výsledkem azylového řízení a zefektivnění celého procesu. Svaz vítá i nové sdělení EK o reciprocitě víz plánovaný na čtvrté čtvrtletí 2018.

Obchodní politika: Podpora volného obchodu je klíčová

Oceňujeme, že EU nadále podporuje multilaterální obchodní systém, uzavírá moderní obchodní dohody a podporuje Světovou obchodní organizaci. Mezi významné úspěchy se řadí obchodní dohody s Kanadou, Japonskem a aktuálně také se Singapurem a Vietnamem.

K významným úkolům pro budoucí Komisi bude zřejmě patřit dojednání obdobných dohod s Novým Zélandem a Austrálií, jejichž příprava právě začíná. Případně obchodní dohody se sdružením MERCOSUR, která se jeví značně komplikovaně. Velkou výzvou do budoucnosti jsou také transatlantické vztahy, pošramocené uvolním cel na ocel a hliník, kauzou amerických sankcí na Írán nebo Rusko. Je nutno říci, že EU se v rámci svých možností postavila poměrně pevně za své obchodní zájmy a alespoň v oblasti obchodní politiky se jeví jako více emancipovaný hráč. Je třeba nastolit pozitivní agendu se současnou americkou administrativou a prakticky jednat o vzájemné liberalizaci obchodu. Výzvou je rovněž hledání rovnováhy ve vztazích EU-Čína, které musí zohlednit jak ekonomiku, tak bezpečnost a strategické zájmy.

Jan Stuchlík
/
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět