OP TAK - přehled priorit dotací pro podnikatelePo roce 2021 naváže na nynější dotační program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Bude kopírovat stávající dotační priority, kterými jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

U Výzkumu a vývoje zachovány všechny hlavní programy

V podpoře výzkumu a vývoje zůstanou programy Potenciál, Aplikace i Inovace. Firmy i nadále budou podporovány v experimentálním vývoji, nákupu know-how apod. Novinkou má být podpora celého procesu uvedení nové inovace na trh. Dotacemi bude chtít stát podpořit vytvoření inovativního prostředí a spolupráci firem s výzkumnými organizacemi. Patenty se nově stanou způsobilým výdajem ve všech hlavních výzvách. Inovační vouchery bude možné využít i na nákup specializovaných služeb.

Digitalizace a Průmysl 4.0 jako samostatná priorita

Novou částí OP TAK bude digitalizace a adaptace podniků na Průmysl 4.0. Mezi podporované oblasti budou patřit kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, robotika, automatizace, výpočetní klastry či big-data. Součástí by měla být i podpora budování center pro digitální inovace. Na poslední chvíli ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přidalo novou prioritu - rozvoj digitálních dovedností.

Podpora Malých a středních podniků s dílčími změnami

U podpory malých a středních podniků budou zachovány všechny úspěšné podpory podpory, výraznější roli však budou hrát finanční nástroje. Ve výzvách se budou více zohledňovat nové technologické trendy. Ještě více pak bude podporováno například poradenství pro start-upy, internacionalizace a přístup k financování.

Energetika - mnoho cílů a omezené prostředky

V energetice budou moci firmy i nadále získat dotace na energetické úspory, smart grids či obnovitelné zdroje energie. I díky stále se zpřísňujícím politickým cílům evropské legislativy budou největší prioritou energetiky energetické úspory. Posílena bude podpora čisté mobility, nově s dotacemi pro plug-in hybridy a vozy na vodík a zemní plyn včetně potřebné infrastruktury. V oběhovém hospodářství získají firmy peníze na pořízení nejlepších dostupných technologií, opětovné využití odpadů, ekodesign a snížení materiálové náročnosti výroby.

Voda a oběhové hospodářství bude posíleno

Novou dotovanou oblastí bude průmyslové nakládání s vodami s podporou na šetření vodou, využití odpadních vod, rozvoj výrobních procesů s uzavřeným vodním cyklem či budování retenčních nádrží. Alokace na všechny klimaticko-energetické oblasti je ale nedostatečná a neúměrná odhadované poptávce firem. MPO z toho důvodu usiluje o vyčlenění některých prostředků z Modernizačního fondu např. na energetické úspory a vykrytí nedostatečných zdrojů v OP TAK.

Vysokorychlostní internet zůstane, ale v menší míře

Poslední podporovanou oblastí OP TAK je vysokorychlostní internet, kde bude jeho prioritou rozšíření ve venkovských oblastech, které by bez podpory nebyly pokryty. MPO se chce vyhnout neúspěchu z OP PIK a lépe podporu zacílit.

Zdržení při schvalování rozpočtu se promítne i do OP TAK

Svaz průmyslu s MPO aktivně spolupracuje na co nejvhodnějším nastavení programu pro podnikatelské aktivity a předkládá náměty z praxe. Kdy přesně bude nový OP TAK spuštěn a jaká bude finální alokace, bude jasné po schválení víceletého rozpočtu Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj i MPO odhadují, že díky zdržení ve vyjednávání na úrovni EU, by se první výzvy OP TAK vypsat na přelomu roků 2021/2022.

Plánované rozdělení alokace OP TAK (zatím rozděleno jen 75 % dostupných prostředků v mld. Kč)

 Oblast  Přidělená 75 % alokace  Odhad poptávky od MPO
 Výzkum, vývoj a inovace  20,4  42,3
 Digitalizace ekonomiky  13,0  4,8*
 Konkurenceschopnost MSP  20,0  20,9
 Energetika a klima  16,7  53,8
 Vysokorychlostní internet  2,3  3,6

* Odhad poptávky MPO bez nové oblasti Rozvoj digitálních dovedností

Využití současného OP PIK a harmonogram 2020

Harmonogram výzev OP PIK

Schválený harmonogram výzev v OP PIK na rok 2020 naleznete zde.

 

 

Jak firmy využívají stávající operační program OP PIK (v mld. Kč k 10. 2. 2020)

 Celková alokace 110
 Podané žádosti  156
 Administrované žádosti  74
 Uzavřené smlouvy o podpoře  51

 

TOP programy v OP PIK (administrované žádosti v mld. Kč k 17. 2. 2020)

 Výzkum, vývoj a inovace celkem  32,64
  •  Potenciál
 5,95
  •  Aplikace
 13,65
  •  Inovace
 9,95
 Konkurenceschopnost MSP celkem 13,03
  •  Technologie
 7,14
  •  Nemovistosti
 4,38
 Energetika a klima celkem 21,98
  • Úspory energie
12,17
  • Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT)
2,46
  • Smart Grids (distribuční i přenosové sítě)
4,88
Vysokorychlostní internet a ICT 6,53
  • ICT a sdílené služby
5,55
kategorie Z hospodářské politiky
zpět