Sektorové dohody - řešení RLZ

0 komentářů

SP ČR je spolu se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů příjemcem projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“.

Základní informace

Popis projektu:

 • Hlavním účelem projektu je nalezení efektivních řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice, a to za účasti zástupců zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců a dalších aktérů (např. úřady státní správy a samosprávy, vzdělávací instituce), kteří mohou tuto oblast aktivně ovlivňovat. Nalezení těchto řešení probíhá prostřednictvím sociálního dialogu mezi všemi dotčenými aktéry. Budou uzavírány sektorové dohody, jejichž podpisem jednotliví aktéři vyjádří shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou dobrovolnou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Dále se budou zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců prostřednictvím sociálního dialogu podílet na popisu aktuálních potřeb trhu práce z hlediska aktuálních technologických změn a požadavků zaměstnavatelů na kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání.
 • Na základě sociálního partnerství a ve spolupráci s regionálními aktéry budou definována stěžejní témata ovlivňující rozvoj lidských zdrojů a nabídku a poptávku na trhu práce. Tato témata budou použita k vytvoření a uzavření příslušných sektorových dohod.
 • Sociální dialog představuje trvalý proces složený z dílčích jednání a konzultací mezi stranami sociálního dialogu ve 2 úrovních - národní a regionální úrovni. Na národní úrovni se bude vytvářet národní dohoda (ND) a sektorové dohody (SD) a na regionální úrovni se budou tvořit regionální sektorové dohody (RSD).
 • Obecně je sektorová dohoda definována jako nástroj zaměstnavatelů, kteří spolu s dalšími subjekty prostřednictvím koordinovaných intervencí aktivně a cíleně ovlivňují situaci na trhu práce. Jde o písemnou politicko-společenskou úmluvu mezi zúčastněnými subjekty, která je veřejně prezentovaná (i když právně nevymahatelná) a vede k efektivnímu ovlivňování rozvoje lidských zdrojů a situace na trhu práce v daném sektoru národního hospodářství a v jednotlivých regionech.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Zkrácený název projektu: Sektorové dohody – řešení RLZ

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013

Doba realizace projektu: 6. února 2014 – 31. října 2015

Klíčové aktivity

Na základě neuspokojivé situace na trhu práce České republiky je úkolem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů, jakožto sociálních partnerů a aktivního článku trhu práce, napomoci všemi dostupnými nástroji a modely k nalezení efektivního a dlouhodobého řešení. Proto povedou sociální dialog a prostřednictvím tvorby a uzavření sektorových dohod napomohou řešit problémy v jednotlivých regionech, odvětvích i v celé České republice. Dalším úkolem je zajistit spolupráci sociálních partnerů a rozvoj sociálního dialogu na popisu aktuálních potřeb trhu práce z hlediska aktuálních technologických změn a požadavků zaměstnavatelů na kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání.

KA č. 01 - Výběr prioritních témat SD a RSD a informační a komunikační kampaň

Hlavním úkolem této aktivity je nalezení náležité shody sociálních partnerů ve výběru prioritních témat pro obsah sektorových dohod a regionálních sektorových dohod a na opatřeních k odstranění disproporcí na trhu práce. Tyto výstupy budou použity jako základ pro realizaci aktivit v KA č. 04 a 05.

V rámci této aktivity bude dále probíhat informační a komunikační kampaň, jejímž účelem je šíření informací a zvyšování povědomí cílové skupiny o sektorových dohodách jako nástroji řešení disproporcí trhu práce a o přínosech a možnostech využití existujících popisů jednotek práce.

 • Bude veden sociální dialog pro podporu tvorby SD, na jehož základě vznikne 25 deklarací sektorových dohod (rozlišujeme 29 odvětví národního hospodářství pokrytých sektorovými radami – z toho se 4 odvětví týkají veřejné a státní správy, která nebudou zahrnuta). U odevzdaných deklarací bude dle stanovených kritérií posouzena kvalita návrhů a proveden výběr 6 témat ke zpracování návrhů SD.
 • Bude veden sociální dialog pro podporu tvorby RSD, v jehož rámci budou regionální zástupci žadatele a partnera oslovovat potenciální partnery procesu tvorby RSD, poskytovat jim informace o účelnosti a výhodách řešení disproporcí na trhu práce pomocí nástroje RSD a motivovat je k aktivní účasti při uzavírání RSD. Dále s nimi budou jednat o zprostředkování nebo poskytnutí existujících analytických podkladů a rozborů za účelem vytvoření rešerší pro jednání jednotlivých regionálních kulatých stolů. V každém kraji mimo hl. m. Prahu realizován jeden kulatý stol, jejichž výstupem bude návrh prioritních témat pro jednotlivé RSD. Na tyto činnosti naváže tvorba 13 RSD.
 • Bude realizována informační a komunikační kampaň, jejímž cílem je šíření informací a zvyšování povědomí cílové skupiny o sektorových dohodách. Bude uspořádána zahajující konference pro členská zaměstnavatelská sdružení SP ČR a odborové svazy ČMKOS a zástupce dalších střešních zaměstnavatelských subjektů, případně firem. O průběhu tvorby SD a postupu jejich vyjednávání budou vydávány tiskové zprávy a dále se na začátku a konci realizace projektu uskuteční setkání se zástupci médií. Budou vydávány odborné texty do tištěných i elektronických médií a informace budou zveřejňovány také na webových stránkách a v bulletinech žadatele a partnera. Členové realizačního týmu budou navštěvovat tzv. akce třetích stran (tematické konference, workshopy, semináře, apod.) a informovat účastníky o sektorových dohodách, příp. je zvát ke spolupráci. V rámci projektu budou vytvořeny informační materiály a propagační předměty. V konečné fázi realizace projektu budou zorganizovány tři závěrečné konference.
 • Výběr deklarací odvětví - článek ke stažení
 • Sektorové dohody - brožura ke stažení
 • Průvodce službami Úřadu práce ČR pro zaměstnance a zaměstnavatele

KA č. 02 - Analyticko-koncepční podpora tvorby SD

Cílem této aktivity je vypracování podkladových materiálů pro jednání kulatých stolů a pro práci výběrové komise v případě SD, které budou realizovány v rámci KA č. 01.

Klíčová aktivita je rozdělena na dvě obsahové roviny – stanovení priorit odvětví pro účely určení obsahu SD a analytická podpora pro určení priorit regionálního trhu práce pro RSD.

 • Výstupem této aktivity 25 podkladů (deklarací) pro definování tématu SD včetně jejich zdůvodnění; 13 regionálních rešerší, které popisují aktuální situaci a postavení odvětví národního hospodářství v jednotlivých krajích; 13 zdůvodněných návrhů prioritních témat RSD pro daný region pro jednání na kulatých stolech v rámci KA č. 01; aktualizovaná analýza disparit středního odborného vzdělávání v regionech a metodika evaluace sektorových dohod.

Výstupy:

KA č. 03 – Sociální dialog na národní úrovni - národní dohoda

Cílem této aktivity je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice, a to na národní úrovni. Jedná se tedy o problémy, které lze řešit pouze systémově a za účasti a spolupráce nejvyšších představitelů aktérů sociálního dialogu v ČR.

 • Výstupem této aktivity bude v rámci celonárodní diskuse uzavřená národní dohoda (ND), ve které bude vyjádřena shoda příslušných aktérů na způsobu řešení vybraných problémů a jejich vůle realizovat v této oblasti konkrétní domluvená opatření. Akční plán bude popisovat opatření k odstranění klíčových bariér zejména v oblastech spolupráce vzdělávacích institucí a podniků; podpory zájmu o technické a řemeslné obory; struktury a optimalizace sítě škol s vazbou na jejich regionální uspořádání; kvality absolventů a vazby dalšího vzdělávání na trh práce.
 • Národní dohoda napomůže zachování konkurenceschopnosti národního hospodářství České republiky - článek ke stažení

KA č. 04 - Sociální dialog na národní úrovni z pohledu jednotlivých odvětví – sektorové dohody

Cílem této aktivity je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR z pohledu vybraných odvětví národního hospodářství. Jedná se o problémy resp. bariéry v rozvoji daných odvětví, jejichž řešení lze dojednat s kompetentními zástupci příslušných resortů.

 • Výstupem této aktivity bude 8 uzavřených sektorových dohod (SD), ve kterých bude vyjádřena shoda příslušných aktérů na způsobu řešení vybraných problémů a jejich vůle realizovat v této oblasti konkrétní domluvená opatření. SD bude obsahovat prioritní témata a návrhy konkrétních opatření k řešení bariér RLZ, jimiž jsou například změny legislativního prostředí, vytvoření podmínek rozvoje sektoru, nebo definice opatření vedoucích ke změně postoje státních orgánů, včetně dohody nad možnostmi jejich řešení v rámci fungování sektoru.

KA č. 05 – Sociální dialog na regionální úrovni – regionální sektorové dohody

Úkolem této aktivity je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v jednotlivých regionech ČR (13 krajů mimo hl. m. Prahu). Jedná se o problémy, resp. bariéry na regionálním trhu práce, jejichž řešení lze dojednat prostřednictvím sociálního dialogu s příslušnými regionálními aktéry.

 • Výstupem této aktivity budou 13 uzavřených regionálních sektorových dohod (RSD), v nichž bude vyjádřena shoda příslušných regionálních aktérů na způsobu řešení vybraných problémů a jejich vůle realizovat v této oblasti konkrétní domluvená opatření.
 • Informační leták k regionálním sektorovým dohodám ke stažení

KA č. 06 – Garance podoby trhu práce prostřednictvím sociálního dialogu

Tato aktivita má zabezpečit, aby se sociální partneři zapojili do procesu popisování trhu práce. Přispěje k tomu, aby zástupci zaměstnavatelů a odborů získali prostor k hledání konsenzu nad akceptovatelnou podobou povolání a požadavky pro jejich výkon v jednotlivých sektorech českého trhu práce. Pro zaměstnavatele i zaměstnance (sociální partnery) je zásadní, aby se oblast RLZ obsahově shodovala s požadavky trhu práce. Široká akceptace popisů povolání včetně kvalifikačních požadavků je jedním ze způsobů, jak ovlivnit aktéry v oblasti vzdělávání k přizpůsobování obsahu vzdělávání a odstraňování disproporcí na trhu práce (více viz analýza potřebnosti). V současnosti poskytuje doposud nejvěrnější popis českého trhu práce Národní soustava povolání. Činnosti uvedené v této aktivitě mají za cíl umožnit sociálním partnerům ovlivňovat podobu Národní soustavy povolání, aby lépe reflektovala aktuální stav trhu práce, a aby byla  akceptovatelná  pro  využití v personálních  procesech  ve  firmách i při  komunikaci s Úřady práce a dalšími orgány z oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Vést sociální dialog v této oblasti je především v zájmu zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří potřebují, aby NSP plnilo pro ně potřebné výše uvedené funkce.

 • Výstupem bude 1 zásobník požadavků na aktualizaci a doplnění jednotek na revizi či zpracování popisu nových jednotek práce a 350 konsenzuálních stanovisek k jednotkám práce z NSP.

KA č. 07 – Řízení projektu

Pro zdárnou realizaci projektu bude ustavena realizační řídicí a výkonná struktura na principu projektového řízení a práce týmů.

 • V rámci této aktivity bude týmem metodik připravena a dále průběžně aktualizována metodika procesu přípravy, tvorby a realizace sektorových dohod. Tato metodika bude vycházet z existujícího materiálu s názvem „Manuál procesu přípravy, tvorby a realizace sektorových dohod“.
 • Budou zpracovávány monitorovací zprávy, bude probíhat komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem dotace, bude rozhodováno o případných podstatných změnách projektu, bude realizováno výběrové řízení a budou probíhat případné kontroly na místě.

KONTAKT

 • Ing. Jarmila Modrá, hlavní manažerka projektu, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 225 279 813.
esf eu oplzz podpora-01
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět