Stanovisko k novele zákona o vnitrozemské plavbě (2021)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu se Svazem dopravy ČR (SD ČR) dlouhodobě upozorňuje na některé problémy vodní dopravy a potřebu jejich řešení. Připomínky SP ČR směřují k cenotvorbě za užívání přístavu, technickým prohlídkám plavidel technickým pravidlům těchto prohlídek apod. 

Společné stanovisko k návrhu trestního zákoníku a zákona o některých přestupcích

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj, Spotřebitelským fórem a Unií vydavatelů dnes rozeslal na předsedy poslaneckých klubů a také na členy Ústavně právního výboru společné stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb - sněmovní tisk č. 384.

Vodíková strategie České republiky

Vodíkové technologie jsou považovány za jeden z důležitých nástrojů, jak dosáhnout cílů Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu. To bylo také deklarováno ve sdělení Komise „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu.“

Stanovisko k programovému dokumentu OP TAK 2021-2027

SP ČR dlouhodobě OP TAK podporuje jako významný prvek v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu a hospodářství v následujících letech. Považujeme však za nutné materiál ještě vyjasnit či doplnit, aby se neopomněly některé důležité segmenty při jeho implementaci.

Stanovisko k programovému dokumentu OPŽP 2021 - 2027

Svaz uplatnil připomínky k Programovému dokumentu OPŽP 2021 - 2027, kde žádá o doplnění způsobilosti projektů na snižování emisí znečišťujících látek do vod v rámci průmyslu (resp. čištění průmyslovými ČOV) či ujištění, že v rámci cíle 1.6 se budou podporovat opatření mj. na snižování emisí/imisí  SOx, NOx, VOC, amoniaku, PM 10, PM 2,5 a benzo(a)pyrenu.

Stanovisko k programovému dokumentu IROP 2021-2027

SP ČR doporučuje v rámci specifického cíle týkajícího se digitalizace doplnit mezi cílové skupiny i výzkumné organizace. V rámci specifického cíle týkajícího se kvality životního prostředí je pak třeba u typu příjemců místo s pojmem veřejné výzkumné instituce pracovat s pojmem výzkumné organizace.

Připomínky k návrhu nařízení vlády o sazbách úhrady

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje uvést termín účinnosti nařízení vlády do souladu s účinností zákona novelizujícího horní zákon (zákon č. 88/2021 Sb.,), tedy z navrženého termínu 1. ledna 2022 na nově navržený termín 1. července 2021.