Informace o přijímání oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen Svaz) zřídil na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na pověřenou osobu, kterápřijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Svaz přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou nebo byly u ní v pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházely o práci nebo jinou obdobnou činnost. Svaz vylučuje dle § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona přijímání oznámení od osoby, která pro Svaz nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Aby se předešlo pochybnostem, stanoví se výslovně, že vyloučeno je i přijímání oznámení  od členů Svazu a členů Expertních týmů Svazu.

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, kontaktní telefon, email, případně adresu pro doručování a popis možného protiprávního jednání dle zákona na ochranu oznamovatelů.

Oznámení lze podat libovolným způsobem:

  • písemně vyplněnímformuláře nebo na email oznameni@spcr.cz nebo poštou na adresu: Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku výrazně oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů) 
  • telefonicky na tel. 225 279 199
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Externí oznamovací systém v České republice

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení pod tímto odkazem.

Pověřené osoby Ministerstva spravedlnosti vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti

Stanovisko k akreditační vyhlášce ÚOOÚ

SP ČR ve svých připomínkách upozorňuje na to, že je potřeba vyjasnit některé okolnosti týkající se akreditací a subjektů pro vydávání osvědčení. Jedná se např. o nutnost vyjasnění vzájemných vztahů, pravomocí ÚOOÚ, certifikačního schématu a dalších dokumentů.

Stanovisko k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím

Předložená novela navrhuje na jedné straně přehnaně rozšířit okruh subjektů, které mají povinnost informace poskytovat, na druhé straně rezignuje na zapracování věcných výjimek, které směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) Směrnice stanoví.

Svaz vítá plánované přepracování návrhu nařízení ePrivacy

Na jednání Rady ministrů pro telekomunikace dne 3. prosince proběhla diskuze k návrhu nařízení ePrivacy, u kterého bylo členskými státy na jednání COREPERu ze dne 22. listopadu zamítnuto schválení obecného přístupu a postoupení do další fáze projednávání.

Volný tok dat: Evropská komise připravila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii vstoupilo v platnost 28. května 2019. Evropská komise zároveň zveřejnila pokyny týkající se vztahů mezi tímto nařízením a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména pokud jde o soubory údajů, které obsahují jak osobní, tak neosobní údaje.

Stanovisko k návrhu nařízení o ePrivacy

Svaz připravil stanovisko k probíhajícím jednáním k návrhu nařízení ePrivacy. Děkujeme zástupcům ČR, že se zasazují o technologicky přívětivá pravidla.