Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele autorského zákona

Svaz uplatnil připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Spektrum 4Q/2020

Téma: Klimatická neutralita, Online Sněm Svazu průmyslu, Cesta z koronakrize

Připomínky Svazu k Východiskům Národního plánu obnovy

Cílem musí být primárně zajištění obnovy a odolnosti hospodářství vůči budoucím krizím a k tomu by prostředky měly být primárně využity. Požadujeme navýšení finančních prostředků určených pro průmysl a podnikatelský sektor, který bude čelit všem výzvám a regulacím. Důležitá pro posouzení výše alokací pro jednotlivé oblasti je také matice všech dostupných a připravovaných nástrojů podpory, nejen Národního plánu obnovy. Nedostatečná je alokace například na přímou digitální transformaci firem. Zároveň je nutné udržet alokaci u komponenty výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Stanovisko k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti

Stávající znění § 4 odst. 5 písm. a ZKB nezohledňuje situaci na trhu tzv. multitenantních cloudových služeb, kde si odběratel (zákazník, správce informačního systému veřejné správy) obvykle vybírá v rámci technické kvalifikace takovou službu a její bezpečnostní politiku, která je kompatibilní s bezpečnostní politikou správce informačního systému veřejné správy.

Stanovisko SPČR k materiálu „Dokumenty navazující na Informační koncepci ČR"

Navazující dokumenty Informační koncepce ČR (IKČR) rozvíjí a dále rozpracovávají principy a cíle, které stanovila IKČR,  a skládají se z Metod řízení ICT veřejné správy ČR, Slovníku pojmů eGovernmentu, Národního architektonického rámce a Národního architektonického plánu. Ministerstvo vnitra se zároveň rozhodlo zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících internetových stránek, které společně tvoří a popisují Národní architekturu eGovernmentu.

Svaz zásadní připomínky k návrhu novely zákona o některých službách informační společnosti

Novela má zajistit přiměřené a účinné vymáhání zmíněného evropského nařízení. Dozorovým orgánem určuje Český telekomunikační úřad. Novela také napravuje dřívější úpravu přestupků. Novela obsahuje nově také vymezení přestupků fyzických osob a fyzických osob podnikajících. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení. Na fyzické osoby podnikající se pak uplatňují stejná pravidla jako na právnické osoby.

 

Společná pozice k Bíle knize o umělé inteligenci

Zástupci 15 zaměstnavatelských svazů a platforem umělé inteligence z deseti zemí střední a východní Evropy podepsali společnou pozici k Bílé knize o umělé inteligenci a předložili ji do veřejné konzultace.