Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

Koyo Bearings získalo patent pro poddajné uložení hřídele

Výzkumné a vývojové centrum olomoucké společnosti Koyo Bearings, které sídlí v Brně, získalo patent pro poddajné uložení hřídele. Díky tomuto řešení se v dané aplikaci eliminuje negativní efekt naklopení hřídele a zvýší se trvanlivost ložiska.

Investice do výzkumu a vývoje v roce 2019 dosáhly již 111 mld.

V roce 2019 se podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu meziročně zvýšily výdaje na výzkum a vývoj v České republice o 8,9 mld. Kč. Celková výše 111,6 mld. Kč představuje 1,94% podílu na HDP. Nejvíce se na investicích na VaV podílely podniky, což činilo 64,7 mld. Kč.

TA ČR odložila soutěž NCK, Svaz vyzývá vládu

Technologická agentura ČR v návaznosti na vládou schválený rozpočet na VaVaI zrušila již jednou odsunutou 2. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence (NCK). Vláda slíbila využít prostředky z připravovaného Národního plánu obnovy.Svaz průmyslu požaduje po vládě, aby závazně deklarovala výši prostředků nejen u NCK, ale také u programu TREND s tím, že se nyní jen jedná o formě jejich zajištění.

Připomínky Svazu k Východiskům Národního plánu obnovy

Cílem musí být primárně zajištění obnovy a odolnosti hospodářství vůči budoucím krizím a k tomu by prostředky měly být primárně využity. Požadujeme navýšení finančních prostředků určených pro průmysl a podnikatelský sektor, který bude čelit všem výzvám a regulacím. Důležitá pro posouzení výše alokací pro jednotlivé oblasti je také matice všech dostupných a připravovaných nástrojů podpory, nejen Národního plánu obnovy. Nedostatečná je alokace například na přímou digitální transformaci firem. Zároveň je nutné udržet alokaci u komponenty výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Stanovisko k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím

Předložená novela navrhuje na jedné straně přehnaně rozšířit okruh subjektů, které mají povinnost informace poskytovat, na druhé straně rezignuje na zapracování věcných výjimek, které směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) Směrnice stanoví.

Stanovisko k Návrhu projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje hlavní cíl předloženého návrhu projektu v podobě společného zajištění elektronických verzí vědeckých časopisů aj. zdrojů za užitečný a rozumný. V současné době je zajištěn Národním centrem pro elektronické informační zdroje – CzechELib. Svaz průmyslu však požaduje svými dvěma zásadními připomínkami zajištění předpokladů, které jsou pro takovéto rozsáhlé a finančně náročné projekty obvyklé.

Svaz podporuje metodické doporučení k identifikaci hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumných organizací

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje snahu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) řešit tuto problematiku, kterou považuje za jednu z priorit. Dokument hodnotí Svaz průmyslu jako velmi kvalitní. Proto podporuje jeho navržené znění bez připomínek a vyzývá RVVI, aby jej takto zaslala vládě ke schválení. Tím by nabyl všeobecné platnosti a usnadnil by tak mimo jiné spolupráci firem a výzkumných organizací.

Na cestě ke "Smart Industry"

Nizozemské velvyslanectví v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Smart Industry Netherlands, IDC a Nizozemsko-česká obchodní komora představili iniciativu, která si klade za cíl přispět k inovačnímu programu České republiky.