Stanovisko k novele zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech (2023)

SP ČR navrhuje s cílem obnovení fungování činnosti znalců a posílení jejich kapacit rozšířit znalecké ústavy o subjekty posuzování shody na základě rozhodnutí státního orgánu a zároveň žádá, aby v rámci občanského soudního řádu byla zvolena varianta III, která zabezpečí kvalitu znaleckých posudků při současném zachování svobody v jejich vypracování.

Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Připomínky SP ČR směřují k terminologii, řádu prohlídek a dalším novým povinnostem, podmínkám provozu nevyhrazených elektrických zařízeních, vztahu vyhlášky k ostatním předpisům, projektování elektrických zařízení, souladu s technickými normami, revizím a umístění VTZ apod.

Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic a sjednocení terminologie u výkonu a plynů a plynových zařízení či spalinových cest, souladu požadavků s praxí, podmínkám montáží, provozního deníku, podmínkám revizí a zkoušek, lhůtám revizí a zkoušek, odborné způsobilosti apod.

Stanovisko k nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic, souladu požadavků s praxí, podmínkám revizí a zkoušek, lhůtám revizí a zkoušek, náležitostem revizních zpráv a záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách, údajích o provozu a provozních parametrech, servisním prohlídkám apod.

Stanovisko k akreditační vyhlášce ÚOOÚ

SP ČR ve svých připomínkách upozorňuje na to, že je potřeba vyjasnit některé okolnosti týkající se akreditací a subjektů pro vydávání osvědčení. Jedná se např. o nutnost vyjasnění vzájemných vztahů, pravomocí ÚOOÚ, certifikačního schématu a dalších dokumentů.

Stanovisko ke Koncepci rozvoje metrologie 2022-2026

SP ČR upozorňuje, že Koncepce by se měla mimo jiné více zabývat možným střetem zájmů a kumulací kompetencí a pravomocí v oblasti metrologie. Dále z našeho pohledu chybí větší důraz na problematiku metrologie v oblasti teplárenství.

Stanovisko k novele autorského zákona

Svaz uplatnil připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.