Stanovisko k akreditační vyhlášce ÚOOÚ

SP ČR ve svých připomínkách upozorňuje na to, že je potřeba vyjasnit některé okolnosti týkající se akreditací a subjektů pro vydávání osvědčení. Jedná se např. o nutnost vyjasnění vzájemných vztahů, pravomocí ÚOOÚ, certifikačního schématu a dalších dokumentů.

Stanovisko ke Koncepci rozvoje metrologie 2022-2026

SP ČR upozorňuje, že Koncepce by se měla mimo jiné více zabývat možným střetem zájmů a kumulací kompetencí a pravomocí v oblasti metrologie. Dále z našeho pohledu chybí větší důraz na problematiku metrologie v oblasti teplárenství.

Stanovisko k novele autorského zákona

Svaz uplatnil připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko k návrhu zákona o metrologii

Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti některých navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Další návrhy pak omezují konkurenci na trhu či jsou v rozporu s principem vnitřního trhu.

Stanovisko ke Koncepci zavádění metody BIM v ČR

Svaz oceňuje a vítá aktivitu, která povede v souladu s pokračující digitalizací společnosti k elektronizaci a digitalizaci rovněž v oblasti přípravy, administrace, výstavby a provozu staveb. Nelze vůbec pochybovat o potenciálu, který metoda BIM a její implementace v ČR může přinést do celého systému výstavby.

POZICE SP ČR K PROBLEMATICE NORMALIZACE A STANDARDIZACE

Problematika standardizace a tvorby norem je na okraji zájmu, přestože významně ovlivňuje konečnou kvalitu výrobků a služeb tuzemského průmyslu. Tímto by Svaz rád upozornil na některé závažné problémy v oblasti standardizace.