Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že návrh novely vyhlášky byl ze strany ERÚ intenzivně konzultován se zástupci účastníků trhu. Musíme však konstatovat, že v řadě případů nebyly ve výsledném návrhu vyhlášky reflektovány odpovídající závěry z těchto konzultací.

Stanovisko k vyhodnocení plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Upozorňujeme, že ač je v materiálu uvedeno, že je průběžně podporována kombinovaná výroba elektřiny a tepla, využití OZE a druhotných zdrojů energie v soustavách zásobování teplem, došlo dle Cenového rozhodnutí ERÚ ke značnému snížení podpory KVET. Tento postup je zcela protichůdný deklarovaným opatřením na podporu KVET ve strategických dokumentech vč. NAP Adaptace.

Připomínky k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu

Svaz průmyslu a dopravy předkládá připomínky ke klíčovému dokumentu v oblasti energetiky a klimatu s dopadem nejen na následující desetiletí. Při zohlednění připomínek nebude mít nastavení plnění cílů negativní dopady na podmínky podnikání a ceny energie pro spotřebitele.