Stanovisko k návrhu zákona o zaměstnanosti a o inspekci práce

SP ČR prostudoval a posoudil předložený návrh zákona a chápe přijetí směrnice č. 2014/67/EU a její transponovanost do českého právního řádu, avšak se domníváme, že navrhovaný zůsob transpozice do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění je nesprávný a nepřiměřený.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Svaz požaduje výjimku z kontrol spalinových cest u běžných plynových spotřebičů, u nichž neexistuje riziko vzniku požáru z důvodu jejich nízké výstupní teploty ze spotřebiče do spalinové cesty. Rovněž tak neexistuje jakékoliv riziko vzniku požáru u spalinových cest sloužících jako digestoře nad tepelnými spotřebiči. Proto požadavek na provádění kontroly spalinové cesty z důvodu prevence vzniku požáru u zařízení, kde toto riziko nehrozí, považujeme za neodůvodněný.

Stanovisko k návrhu zákona o vodách

Mezi řadou zásadních připomínek klademe maximální důraz na zachování stávajícího nastavení systému monitoringu (akreditované laboratoře) - naprosto zásadní pro průmysl je nastavení struktury a sazeb poplatků (Příloha č. 2 zákona).