Stanovisko ke stavebnímu zákonu

SP ČR k předloženému návrhu sděluje, že nepředstavuje řešení, které by mohlo prokazatelně přispět ke zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení,rovněž nepřináší optimalizaci samotného posuzování stavebního záměru ze strany stavebních úřadů, dostatečně neminimalizuje procesní kroky, nezpružňuje proces a nesnižuje administraci ve vzájemné komunikaci mezi stavebním úřadem a
investorem ani mezi úřady navzájem.

Stanovisko k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s předloženým návrhem jako celkem, protože dle našeho názoru je nesystematický a jeho zavedení ve výsledku povede ke zhoršení postavení věřitelů i ke ztížení vymahatelnosti práva v České republice.