Prodej emisních povolenek

Stanovisko SPČR k návrhu MŽP ČR, týkajícího se prodeje povolenek zbývajících v rezervě NER (2008-2012) a způsob využití získaných  prostředků.

Stanovisko - Novela vyhlášky č. 478/2000 Sb.

Název materiálu   VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.  .

Stanovisko k návrhu zákona o vnitrozemské plavbě

    Stanovisko k novele zákona 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích  .

Konvergenční program

Stanovisko ke Konvergenčnímu programu České republiky (aktualizace duben 2012)  .

Potenciál snižování emisí

Stanovisko k dokumentu Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice do roku 2012.

Stanovisko k novelizaci zákona o DPH

Stanovisko k Návrhu zákona o změně zákona č.253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů    .